Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

670. Sklep o ustanovitvi medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami, stran 1180.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) in 56. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) je Vlada Republike Slovenije na 9. seji dne 25. 1. 2001 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami
1. člen
Ustanovi se medresorska komisija za varno ravnanje s kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija usklajuje vladno politiko in delo pristojnih ministrstev, ter ukrepe in programe, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije za varno ravnanje s kemikalijami.
Varno ravnanje s kemikalijami obsega za ljudi in okolje varno proizvodnjo, uporabo, promet in transport kemikalij, ravnanje z odpadki kemikalij, ter ukrepanje ob nesrečah s kemikalijami.
Komisija mora letno poročati Vladi Republike Slovenije o svojem delu.
3. člen
Komisija:
– pripravi in predlaga Vladi Republike Slovenije nacionalni program za ravnanje s kemikalijami,
– spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami, ter
– spremlja in usklajuje delo pristojnih ministrstev in organov na področju kemikalij.
Namen dela komisije je združiti in usmeriti delovanje vseh subjektov, ki neposredno ali posredno prispevajo h kemijski varnosti v Republiki Sloveniji (državne institucije in organi, vzgojne in izobraževalne ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in interesne skupine in drugi) in s tem zagotoviti pogoje za neomejen razvoj kemijske znanosti in uporabo njenih dosežkov v splošno dobrobit njenih prebivalcev, obenem pa zagotoviti največjo možno stopnjo kemijske varnosti za ljudi in okolje.
4. člen
V komisijo se imenujejo naslednji člani:
– državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, pristojen za zaščito in reševanje,
– državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo,
– državni sekretar v Ministrstvu za promet,
– državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor,
– državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
– državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,
– državni sekretar v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za informacijsko družbo,
– direktor Urada za kemikalije Republike Slovenije,
– direktor Statističnega urada Republike Slovenije,
– direktor Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije.
Poleg rednih članov lahko komisija sama predlaga in imenuje tudi pridružene člane, ki so lahko:
– predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kemijske varnosti in varovanja okolja,
– znanstveniki in strokovnjaki, ki poklicno delajo na področju kemikalij in kemijske varnosti,
– predstavniki organizacij delavcev.
Vlada Republike Slovenije lahko imenuje v komisijo tudi višje upravne delavce, ki so namestniki rednih članov.
5. člen
Predsednika komisije in njegovega namestnika izvoli komisija izmed svojih rednih članov po načelu kroženja po predstavniških skupinah. Njun mandat traja eno leto. Prvo redno sejo komisije skliče direktor Urada za kemikalije Republike Slovenije, ki je v prvem mandatu tudi predsednik komisije. Namestnika predsednika komisija izvoli na prvi redni seji.
6. člen
Za pripravo strokovnih podlag za odločanje komisije lahko komisija ustanovi stalne ali občasne strokovne podkomisije, ki so praviloma sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov, ki sicer niso člani komisije.
Delo komisije in njenih podkomisij koordinira sekretar komisije, ki je delavec Urada za kemikalije Republike Slovenije in v sodelovanju z Uradom za kemikalije Republike Slovenije opravlja vsa strokovna, tehnična in administrativna dela za potrebe komisije. Sekretar ni član komisije.
7. člen
Seje komisije sklicuje in vodi predsednik ali njegov namestnik. Komisija sprejema odločitve z glasovanjem rednih članov in z absolutno večino.
8. člen
Seje komisije so praviloma javne. Posameznih sej komisije se lahko udeležijo tudi predstavniki delavcev in sindikatov, predstavniki skupin in organizacij, ki jih obravnavana problematika neposredno zadeva, ter tudi predstavniki medijev.
Izjemoma lahko komisija posamezne točke dnevnega reda obravnava na zaprtih sejah. Odločitev o tem sprejme komisija v skladu s poslovnikom.
9. člen
Finančna sredstva za delovanje komisije in za podporo skupnim medresorskim projektom varnega ravnanja s kemikalijami se zagotavljajo na posebni proračunski postavki Urada za kemikalije Republike Slovenije. Finančna sredstva za izvajanje nalog, ki sodijo v okvir pristojnosti in rednih nalog posameznih resorjev, načrtujejo in zagotavljajo posamezna ministrstva v svojih proračunih.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha z delom medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi, ki je bila ustanovljena s sklepi Vlade Republike Slovenije, št. 530-03/96-2/1-8 z dne 25. 6. 1996, št. 900-05/97-53(R9, zadnji odstavek (imenovanje članov MKRNS), z dne 5. 8. 1997 ter 530-03/97-2/1-8 z dne 6. 2. 1997.
Tekoči projekti, naloge in obveznosti medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi snovmi, ki do dne prenehanja njenega dela niso bile zaključene, se prenesejo na komisijo in se po potrebi nadaljujejo.
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-12/2001-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti