Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

669. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje, stran 1179.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za proizvodnjo želatine in njenih derivatov, kleja in lepil, če se pri tem uporabljajo surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega 15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE, in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določenih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo iz vira onesnaževanja:
– iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj vira onesnaževanja,
– iz naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževanja,
– za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesnaževanja.
4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljavca ali lastnika vira onesnaževanja, določi večjo koncentracijo usedljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira onesnaževanja v javno kanalizacijo, na vtoku v komunalno ali skupno čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne presega 10 mg/l.
6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja lahko izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz vira onesnaževanja, so:
1. zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih postopkov, varčnih z vodo (npr. visokotlačno pranje, večkratno uporabo čistilnih vod);
2. vračanje očiščene odpadne vode in kondenzatov iz uparjalnika v proizvodnjo;
3. vključevanje padavinske vode v krogotok čistilnih vod;
4. opustitev uporabe organskih topil (zlasti halogeniranih topil) za predhodno obdelavo surovine;
5. prednostna uporaba konservirnih sredstev za kožni in kostni klej, ki nimajo lastnosti nevarnih snovi;
6. opustitev uporabe halogeniranih (snovi) kemikalij za dezodoriranje odpadnih voda;
7. ukrepi, ki zagotavljajo enakomeren vtok odpadne vode na čistilno napravo iz neposrednih in posrednih virov onesnaževanja;
8. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode na skupno čistilno napravo in uporaba mehanskih postopkov (sejanje, sedimentacija, nevtralizacija, flotacija);
9. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika in nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vodotok;
10. odstranjevanje trdnih ostankov iz proizvodnje in ostankov iz obdelave odpadne vode.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe do 31. decembra 2002.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-32/2001-1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametri odpadne vode           Izražen kot Enota   Mejne vrednosti  Mejne vrednosti
                                  za iztok v vode  za iztok v kanalizacijo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI 

1. Temperatura                     stopinj C 30 35

2. pH                          pH     6,5 - 8,5     6,0 - 9,5

3. Usedljive snovi                   mg/l    0,3        10

6. Strupenost S(D) (a)                       2         -

III. ANORGANSKI PARAMETRI 

26. Amonijev dušik             N      mg/l    5         b)

32. Klorid                 Cl      mg/l    c)        -

33. Celotni fosfor             P      mg/l    2 (1(d))     -

IV. ORGANSKI PARAMETRI 

37. Celotni organski ogljik - TOC     C      mg/l    30        -

38. Kemijska potreba po kisiku -KPK    O(2)     mg/l    90        -

39. Biokemijska potreba po kisiku - BPK5  O(2)     mg/l    20        -

40. Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe,
mineralna olja ...)                   mg/l    20        100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode pri posameznih
parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) meritev parametra, kolikor gre za utemeljen sum škodljivega
vpliva odpadne vode na vodotok,

b) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za
odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo,
enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

c) mejna vrednost je določena posredno s strupenostjo,

d) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na
vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se zlivajo v
morje in za odvajanje v morje.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti