Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

666. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A), stran 1176.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2001.
Št. 001-22-9/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA NAJELA STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE IN SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI SKLADU SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ, ZA IZVEDBO PROGRAMOV PRI POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU RAZVOJA POSOČJA (ZPOKP-A)
1. člen
V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP, Uradni list RS, št. 67/98) se besedilo “Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj” spremeni v “Razvojno banko Sveta Evrope”.
2. člen
Za prvim odstavkom 1. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec) za dodaten znesek kredita, ki ga kreditojemalec najame pri Razvojni banki Sveta Evrope v višini EUR 2 mio (v tolarski protivrednosti 418,330.000 tolarjev, preračunano po tečaju na dan odobritve kredita 21. 9. 2000, ki se v času trajanja kredita spreminja), za financiranje srednjih in malih podjetij (turizem, trgovina, lokalna industrija) z namenom pridobitve novih delovnih mest v Posočju, pod enakimi pogoji, kot so navedeni v prvem odstavku tega člena.”
Dosedanji drugi odstavek 1. člena postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
“Skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena bo Republika Slovenija v primeru, da kreditojemalca ne bosta poravnala svojih dospelih obveznosti iz naslova kreditov, na poziv kreditodajalca plačala te obveznosti namesto kreditojemalcev.”
3. člen
V 2. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Dodatek k pogodbi o poroštvu, podpisani 12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (sedaj Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo, v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.”
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za plačilo obveznosti Republike Slovenije iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.”
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/98-81/2
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti