Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2001 z dne 22. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2001 z dne 22. 1. 2001

Kazalo

346. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti za zavezance (fizične osebe), stran 479.

Na podlagi določila 223.č člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 108/99) je Svet RTV Slovenija na 23. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti za zavezance (fizične osebe)
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti (v nadaljevanju: sklep) določa kriterije, pod katerimi lahko RTV Slovenija (v nadaljevanju: zavod) fizičnim osebam, ki so zavezanci za plačilo prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti, plačilo le-tega odpiše, delno odpiše, odloži ali jim omogoči obročno odplačilo.
2. člen
Vlogo po tem sklepu lahko vložijo zavezanci za plačilo prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti (fizične osebe) po zakonu o davčnem postopku.
Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko vložijo tudi dediči zavezancev.
3. člen
Po tem sklepu so lahko obravnavani le dospeli neplačani prispevki za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti.
4. člen
Zavezancu za plačilo prispevka iz 2. člena tega sklepa se lahko predpisani prispevki:
– odpišejo oziroma delno odpišejo;
– plačilo odloži največ za obdobje šest mesecev po sprejemu sklepa o odlogu;
– dovoli obročno odplačevanje v največ šestih obrokih po sprejemu sklepa o obročnem odplačilu.
KRITERIJI
OGROŽENOST PREŽIVLJANJA ZAVEZANCA
5. člen
Zavod lahko dovoli odlog plačila dolga s pripadajočimi obrestmi za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo dolga v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se zavezancu dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
NEIZTERLJIVOST DOLGA
6. člen
Prispevki se štejejo za neizterljive, če je pravica do izterjave zastarala.
Pri fizičnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive, če je zavezanec umrl in ni pustil niti premičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli prispevki izterjati, če ne gre za obveznost, ki se prenese na dediče.
Prispevki, ki se štejejo po tem členu za neizterljive, se odpišejo.
PLAČILNA NEZMOŽNOST, NA KATERO ZAVEZANEC NI MOGEL VPLIVATI
7. člen
Zavod lahko dovoli fizičnim osebam odlog plačila dolga za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo dolga v največ šestih mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na nastanek plačilne nezmožnosti zavezanec ni mogel vplivati.
Šteje se, da zavezanec ni mogel vplivati na nastanek plačilne nezmožnosti iz prejšnjega odstavka, če je začasna plačilna nezmožnost posledica:
– naravne nesreče (potres, požar in druge naravne nesreče),
– smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične osebe, ki je zavezanec za prispevek in v gospodinjstvu ni drugih plačilno sposobnih članov.
POGOJI ZA ODPIS DOLGA V CELOTI
8. člen
Zavod lahko odpiše dolg v celoti, če:
– mesečni neto dohodki na družinskega člana zavezanca ne presegajo 40% zajamčenega osebnega dohodka,
– so neizterljivi v skladu s 6. členom tega sklepa.
POGOJI ZA DELNI ODPIS DOLGA
9. člen
Zavod lahko delno odpiše dolg, če:
– mesečni neto dohodki na družinskega člana zavezanca ne presegajo 50% zajamčenega osebnega dohodka,
– v izjemnih primerih lahko zavod delno odpiše dolg tudi, če neto dohodki na družinskega člana zavezanca ne presegajo 60% zajamčenega osebnega dohodka, tako da pri tem upošteva tudi druge okoliščine, ki izkazujejo materialni položaj zavezanca in vseh članov gospodinjstva.
POGOJI ZA ČAS ODLOGA OZIROMA OBROČNEGA PLAČILA
10. člen
Zavod lahko dovoli odlog plačila oziroma obročno plačilo dolga, če:
– mesečni neto dohodki na družinskega člana zavezanca niso večji od 60% zajamčenega osebnega dohodka,
– nastopijo pogoji začasne plačilne nezmožnosti v skladu s 7. členom tega sklepa.
11. člen
V primeru obročnega plačila ali odloga plačila prispevka se zavezancu za čas, ko je zavezancu plačilo prispevka odloženo ali dovoljeno obročno plačilo, ne obračunavajo zamudne obresti.
Zavezanec mora predložiti ustrezna materialna in druga premoženjska poroštva za zavarovanje odloženih prispevkov oziroma plačilo obrokov (bančna garancija na prvi poziv ali brez ugovora, vknjižba hipoteke na nepremičninah).
12. člen
V času odloga in obročnega plačila prispevkov zavezanec ne sme:
– denar uporabiti za nakup trajnih dobrin,
– predčasno vračati kreditnih obveznosti.
V primeru kršitve zgoraj navedenih obveznosti zapadejo odloženi prispevki v plačilo takoj, vključno z obračunanimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas odloga oziroma obročnega plačila.
13. člen
Če zavezanec v postavljenem roku ne plača odloženih prispevkov, se obračunajo in zapadejo v plačilo tudi zakonite zamudne obresti za ves čas odloga.
Če zavezanec ne poravna vseh obrokov po sklepu generalnega direktorja zavoda o odobritvi obročnega plačila do poteka roka za zadnji obrok, se obračunajo in zapadejo v plačilo tudi zakonite zamudne obresti za ves dolg za ves čas obročnega plačila.
POSTOPEK
14. člen
Postopek za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevkov po 4. členu tega sklepa se uvede na vlogo zavezanca oziroma dediča zavezanca.
Postopek za odpis iz 6. člena tega sklepa se uvede na predlog Službe za obračun RTV prispevka.
Postopek za odlog in obročno odplačevanje prispevkov iz 7. člena tega sklepa se uvede na predlog zavezanca oziroma dediča zavezanca.
15. člen
Zavezanci za prispevek lahko vlogo za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov vložijo pri zavodu na naslov: RTV Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Kolodvorska 2, Ljubljana. Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so potrebna za njeno obravnavo, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo obstoj dogodkov, na katere zavezanec za prispevek ni mogel vplivati.
Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov z dokazili pristojnih institucij oziroma organizacij.
16. člen
1. Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov za odpis v celoti:
– s potrdili o premoženjskem stanju in potrdili o vseh dohodkih za zavezanca in za njegove družinske člane v zadnjem letu pred vložitvijo vloge iz tega člena,
– izpisek iz matične knjige umrlih.
2. Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov za delni odpis:
– s potrdili o premoženjskem stanju in potrdili o vseh dohodkih za zavezanca in za njegove družinske člane v zadnjem letu pred vložitvijo vloge iz tega člena.
3. Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov za odlog oziroma obročno plačevanje:
– s potrdili o premoženjskem stanju in potrdili o vseh dohodkih za zavezanca in za njegove družinske člane v zadnjem letu pred vložitvijo vloge iz tega člena,
V primeru naravne nesreče (potres, poplava, požar in druge naravne nesreče):
– zapisnik zavarovalnice ali policije o škodnem dogodku oziroma drugega pristojnega organa,
– potrdilo pristojnega državnega organa o znesku solidarnostne pomoči, ki jo je oziroma jo bo prejel zavezanec za prispevek iz tega naslova,
V primeru smrti, daljše bolezni ali poškodbe zavezanca:
– izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo, potrdilo ZZZS o odsotnosti z dela.
17. člen
V primeru, da vloga zavezanca za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za odločanje, jo je zavezanec v roku, ki ga določi zavod, dolžan ustrezno dopolniti.
Poleg listin, ki jih mora zavezanec za prispevek predložiti vlogi skladno z določili tega sklepa, zavod lahko za dokazovanje dejstev, s katerimi zavezanec za prispevek utemeljuje svojo vlogo, od njega zahteva:
– podatke iz davčnih evidenc za zavezanca in za člane gospodinjstva,
– druge podatke, kolikor se pokaže potreba za pojasnitev dogodkov, s katerimi zavezanec za prispevek utemeljuje svojo vlogo.
Če zavezanec vloge ne dopolni v postavljenem roku, se le-ta zavrne kot nepopolna.
18. člen
Če je vlogo vložil zavezanec, ki po zakonu ali po tem sklepu ne more predlagati odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačila prispevkov, se vloga zavrže.
PRISTOJNOST ZA ODLOČANJE
19. člen
O vlogah za odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo prispevkov in obresti odloča generalni direktor na predlog Službe za obračun RTV prispevka.
Zoper sklep generalnega direktorja ni pritožbe.
IZVRŠITEV
20. člen
Odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo prispevkov izvrši zavod na podlagi sklepa generalnega direktorja.
KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
mag. Janez Kocijančič l. r.

AAA Zlata odličnost