Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2000 z dne 28. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2000 z dne 28. 9. 2000

Kazalo

119. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (BILPT), stran 1249.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN DRŽAVO IZRAEL (BILPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (BILPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. avgusta 2000.
Št. 001-22-170/00
Ljubljana, dne 6. septembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN DRŽAVO IZRAEL (BILPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael, podpisan 13. maja 1998 v Jeruzalemu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/00-39/1
Ljubljana, dne 29. avgusta 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Sporazum v hebrejskem jeziku je na vpogled v sektorju za mednarodnepravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.