Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2000 z dne 4. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2000 z dne 4. 7. 2000

Kazalo

83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (BLAPT), stran 557.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO LATVIJO (BLAPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (BLAPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2000.
Št. 001-22-108/00
Ljubljana, 8. junija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A KO N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO LATVIJO (BLAPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo i Republiko Latvijo, podpisan v Rigi 22. aprila 1996.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/00-36/1
Ljubljana, dne 31. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.