Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2000 z dne 22. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2000 z dne 22. 12. 2000

Kazalo

5015. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2001, stran 12069.

Na podlagi 20.b člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) ter 57. člena statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95 in 6/00) in na predlog Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) z dne 29. 11. 2000 je Skupščina GZS dne 13. 12. 2000 sprejela
S K L E P
o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2001
1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) in 2. členom statuta GZS (Glas gospodarstva, št. 5/95 in 6/00).
Zavezanci so tudi prostovoljni člani GZS.
2
Osnova za obračun članskega prispevka
Osnova za obračun članskega prispevka za pravne osebe za leto 2001 je v skladu z 19. členom statuta GZS seštevek amortizacije in bruto plač iz zadnjega letnega poročila.
Za samostojne podjetnike posameznike je osnova za izračun dobiček iz zadnjega davčnega izkaza, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
V skladu z 19. členom statuta GZS se s tem sklepom tudi določijo pavšalni zneski članskega prispevka in oprostitev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih vrednost osnove iz prejšnjega odstavka te točke ali vrednosti letnih prihodkov ne dosegata zneska, določenega s tem sklepom.
3
Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila znaša najmanj 2,500.000 tolarjev
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila je nižja od 2,500.000 tolarjev (pavšalist).
4
Stopnja članskega prispevka za pravne osebe
Zavezancem po obračunu se mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 0,23% od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa sorazmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja. Članicam, ki bi po izračunu presegle mejo 2,000.000 tolarjev mesečnega članskega prispevka, se vsakih nadaljnjih 0,5 milijona tolarjev korigira s faktorjem 0,20. Podjetjem, ki v svojih bilancah izkazujejo pod postavko amortizacija tudi amortizacijo gospodarske infrastrukture (elektrarne, pristanišča, premogovniki ipd.), se ta ne upošteva v osnovo za izračun članskega prispevka. Ta podjetja sporočijo komisiji za članski prispevek do 28. 2. 2001 delež amortizacije gospodarske infrastrukture v celotni amortizaciji.
5
Zavezanci za pavšal se razvrstijo v naslednje razrede na podlagi bilančnih postavk:
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je nižja od 1,500.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je nad 1,500.000 tolarjev in do 2,000.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je nad 2,000.000 tolarjev in do 2,500.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 5.000 tolarjev.
6
Stopnja članskega prispevka za samostojne podjetnike – SP
Zavezanci samostojni podjetniki se razvrstijo na:
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa presega 10,000.000 tolarjev
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa ne presega 10,000.000 tolarjev.
7
Zavezancem iz prve alinee 6. točke tega sklepa se mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 2,8% od ene dvanajstine od osnove iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa.
Zavezancem iz druge alinee 6. točke tega sklepa se obračunava pavšalni znesek članskega prispevka, in sicer:
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke sklepa je nižja od 3,000.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke sklepa je nad 3,000.000 tolarjev in do 6,000.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke sklepa je nad 6,000.000 tolarjev in do 10,000.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 5.000 tolarjev.
8
Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma registracije do 1. 1. 2001 preteklo manj kot 3 leta, se obračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000 tolarjev mesečno.
Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo 3,000.000 tolarjev letno, so oproščeni plačila članskega prispevka.
Zavezanci za pavšal – člani Združenja za trgovino pri GZS, katerih nabavna vrednost trgovskega blaga iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza predstavlja več kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza do 15,000.000 tolarjev, so oproščeni plačila članskega prispevka.
9
Dvojno članstvo
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi obrtno oziroma obrti podobno dejavnost (člani GZS in Obrtne zbornice Slovenije), se članski prispevek obračuna na podlagi izjave o deležu neobrtne dejavnosti na naslednji način:
– če znaša delež neobrtne dejavnosti do 20%, je zavezanec oproščen plačila članskega prispevka;
– če znaša delež neobrtne dejavnosti od vključno 20% do vključno 80%, se zavezancu določi članski prispevek v višini 50% članskega prispevka po 4. točki tega sklepa;
– če znaša delež neobrtne dejavnost nad 80%, se zavezancu obračuna polni članski prispevek po 4. točki tega sklepa.
10
Zapadlost plačil članskega prispevka
Zavezanci iz prve alinee 3. točke – gospodarske družbe – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec. Zavezanci iz prve alinee 6. točke – samostojni podjetniki – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske družbe (pavšalisti) in zavezanci iz druge alinee 6. točke – samostojni podjetniki (pavšalisti), plačujejo članski prispevek kvartalno, in sicer v februarju za obdobje januar–marec, v maju za obdobje april–junij, v avgustu za obdobje julij–september in v novembru za obdobje oktober–december.
11
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega prispevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v skladu z odločitvijo organov upravljanja.
12
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članskega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
13
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Glasu gospodarstva ter velja za leto 2001.
Predsednik
Skupščine GZS
Janez Bohorič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina