Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2000 z dne 21. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2000 z dne 21. 12. 2000

Kazalo

4954. Odredba o spremembi in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi, stran 12013.

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS št. 82/94, 21/95, 16/96, 89/99, 101/99 in 8/00) in drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
1. člen
V 3. členu odredbe o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99, 59/00, 111/00) se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Vsi imetniki živali morajo za potrebe centralnega registra govedi, na predpisanem obrazcu in v roku osmih dni po prejemu obrazca, posredovati SIR naslednje podatke:
– vrsta gospodarstva,
– naslov kmetijskega gospodarstva,
– podatki o imetniku govedi (priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, matična številka, telefonska številka).
Obrazec iz drugega odstavka tega člena je v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se vodijo in posredujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.“
2. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Potrdilo o označitvi iz prvega odstavka tega člena se nahaja v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.“.
3. člen
V 11. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Obrazec potni list je v prilogi 3, obrazec začasni potni list je v prilogi 4. Prilogi sta sestavni del te odredbe.
Začasni potni list je veljaven le v primeru, da je izpolnjeno tudi potrdilo o označitvi.“
4. člen
V 22. členu se 3. točka spremeni tako, da se besede “Do 1. 7. 2000 dalje“ nadomestijo z besedami “Do 1. 1. 2001“.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-170/99-5
Ljubljana, dne 13. decembra 2000.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost