Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4704. Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe, stran 11638.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina in oblika geodetske izkaznice, postopek izdaje, zamenjave in prenehanja veljavnosti ter evidentiranje izdanih geodetskih izkaznic.
2. člen
Geodetska izkaznica se izdaja geodetom, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev.
Na zahtevo stranke mora geodet, ki izvaja geodetske storitve, stranki pokazati geodetsko izkaznico.
Geodetske izkaznice ni dovoljeno posojati ali odtujiti.
3. člen
Geodetska izkaznica se izda na obrazcu, ki je objavljen kot priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Obrazec geodetske izkaznice je velikosti 85 x 54 mm.
4. člen
Obrazec geodetske izkaznice vsebuje:
1. na sprednji strani:
– na levi strani je prostor za fotografijo velikosti 30 x 24 mm,
– pod fotografijo je prostor za podpis imetnika geodetske izkaznice,
– v desnem zgornjem kotu je grb Republike Slovenije, pod njim napis “MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR”, pod njim pa napis “GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE”,
– pod napisi iz prejšnje alinee je napis “GEODETSKA IZKAZNICA“;
– v desnem spodnjem kotu je prostor za ime in priimek imetnika geodetske izkaznice;
2. na hrbtni strani:
– v zgornjem delu je napis: “Imetnik te izkaznice lahko v skladu z določbami zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izvaja geodetske storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo, na celotnem območju Republike Slovenije.”,
– pod tem napisom je prostor za registrsko številko geodetske izkaznice, poleg njega pa prostor za datum izdaje geodetske izkaznice,
– v spodnjem delu je prostor za podpis izdajatelja geodetske izkaznice in za odtis pečata Geodetske uprave Republike Slovenije.
Osnovna barva geodetske izkaznice je bela, grafična podlaga je v modri in sivi barvi, barva napisov je črna, fotografija je barvna ali črno-bela, grb Republike Slovenije pa je v originalnih barvah.
5. člen
Imetniku geodetske izkaznice, ki izvaja geodetske storitve na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se na njegovo zahtevo izda geodetska izkaznica na obrazcu, na katerem je besedilo v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
6. člen
Geodetsko izkaznico izda Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
Zahtevo za izdajo geodetske izkaznice (v nadaljnjem besedilu: zahteva) vloži pri geodetski upravi geodet, ki opravi poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, ali posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 52. člena zakona o geodetski dejavnosti.
V zahtevi mora vlagatelj navesti: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, podatke o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe, številko in datum spričevala oziroma diplome ter podatke o izobraževalni organizaciji, ki je spričevalo oziroma diplomo izdala, številko in datum potrdila o opravljenem strokovnem izpitu oziroma preizkusu strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku (preizkus iz splošnega upravnega postopka in posebnih geodetskih postopkov) ter podatke o organu, ki je potrdilo izdal.
Vlagatelj mora zahtevo lastnoročno podpisati. Zahtevi mora biti priložena barvna ali črno-bela fotografija v velikosti 30 x 24 mm.
Geodet, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 52. člena zakona o geodetski dejavnosti in je v skladu s 53. členom tega zakona pridobil predpisano strokovno izobrazbo, mora zahtevi predložiti na vpogled dokazilo o strokovni izobrazbi.
Geodet s končano srednjo strokovno izobrazbo geodetske smeri, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 52. člena zakona o geodetski dejavnosti in je ob njegovi uveljavitvi izpolnjeval pogoje iz 53. člena tega zakona, mora zahtevi predložiti na vpogled dokazilo o strokovni izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o delovnih izkušnjah.
7. člen
Geodetska izkaznica se na vlogo njenega imetnika zamenja:
– če jo je imetnik izgubil ali je kako drugače pogrešana;
– če je poškodovana;
– če je imetnik spremenil ime ali priimek.
Imetnik geodetske izkaznice je dolžan o izgubi geodetske izkaznice nemudoma obvestiti geodetsko upravo, ki mu izda novo geodetsko izkaznico.
Naknadno najdeno geodetsko izkaznico, ki je bila izgubljena, poškodovano izkaznico ali izkaznico, ki je bila zamenjana zaradi spremembe imena ali priimka imetnika, geodetska uprava uniči.
8. člen
Geodetska izkaznica se začasno odvzame imetniku geodetske izkaznice, ki se ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
Imetnik geodetske izkaznice jo mora na poziv geodetske uprave nemudoma predložiti geodetski upravi, ki jo zadrži oziroma hrani, dokler se njen imetnik ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
9. člen
Geodetska izkaznica preneha veljati v primeru smrti imetnika geodetske izkaznice.
Geodetsko izkaznico, ki je prenehala veljati, izbriše geodetska uprava iz evidence, ko izve za smrt imetnika geodetske izkaznice.
10. člen
Geodetska uprava vodi o izdanih geodetskih izkaznicah evidenco v imeniku oseb, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev (v nadaljnjem besedilu: imenik).
Za izdano geodetsko izkaznico se v imeniku evidentirajo naslednji podatki:
– registrska številka geodetske izkaznice,
– datum izdaje geodetske izkaznice,
– registrska številka in datum izdaje geodetske izkaznice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,
– fotografijo in podpis v digitalni obliki,
– datum zamenjave in datum uničenja geodetske izkaznice,
– datum začasnega odvzema in datum vrnitve geodetske izkaznice,
– datum prenehanja in datum izbrisa geodetske izkaznice.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-00-2/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.
Minister
za okolje in prostor
prof. dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost