Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4700. Odredba o homologiranju mehanskih naprav za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01), stran 11627.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99 in 54/00) izdaja minister za znanost in tehno- logijo
O D R E D B O
o homologiranju mehanskih naprav za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01)
1       SPLOŠNO
1.1      Vse mehanske naprave za spenjanje, ki so namenjene za medsebojno povezovanje cestnih vozil 
       (vlečno in priklopno vozilo), morajo biti homologirane skladno s to odredbo.
2       PODROČJE UPORABE
2.1      Ta odredba vsebuje zahteve, ki jim morajo ustrezati mehanske naprave in deli za medsebojno 
       spenjanje vozil, da se lahko štejejo za mednarodno združljive.
2.2      Ta odredba velja za naprave in dele, ki so predvideni za:
2.2.1     motorna in priklopna vozila, predvidena, da skupaj tvorijo skupino vozil (*) V smislu 
       Konvencije o cestnem prometu (Dunaj, 1968, 1. člen, točki (t) in (u));
2.2.2     motorna in priklopna vozila, predvidena, da skupaj tvorijo zgibna vozila(*), pri katerih 
       priklopno vozilo povzroča na motornem vozilu navpično obremenitev, ki ne presega 200 kN.
2.3      Ta odredba se uporablja za:
2.3.1     standardne naprave in dele, kot so opredeljeni v točki 3.1.3 te odredbe;
2.3.2     nestandardne naprave in dele, kot so opredeljeni v točki 3.1.4 te odredbe;
2.3.3     nestandardne razne naprave in dele, kot so opredeljeni v točki 3.1.5 te odredbe.
3       ZAHTEVE
3.1      Pomen izrazov za potrebe te odredbe:
3.1.1     Izraz "mehanske naprave in deli za spenjanje" pomeni vse tiste elemente okvirja, nosilnih 
       delov motornega in priklopnega vozila, s katerimi sta povezana skupaj v nadgradnje in šasije 
       skupino vozil ali v zgibno vozilo. Vključeni so tudi vsi stalno pritrjeni ali snemljivi deli, 
       namenjeni za pritrditev ali delovanje mehanskih naprav ali delov za spenjanje.
3.1.2     Zahteva po samodejnem spenjanju je izpolnjena, če je za popolno vključitev naprave za 
       spenjanje, za samodejno blokiranje in prikaz pravilne vključitve naprav za blokiranje dovolj 
       le vzvratno gibanje vlečnega vozila proti priklopnemu vozilu brez vsakega zunanjega posega.
       Pri kavljastih vlečnih sklopkah je zahteva po samodejnem spenjanju izpolnjena, če se naprava 
       za blokiranje kavljaste sklopke odpre in zapre brez vsakega zunanjega posega, ko se vlečno uho 
       vstavi v sklopko.
3.1.3     Standardne mehanske naprave in deli za spenjanje ustrezajo standardnim meram in značilnostim, 
       kot so navedene v tej odredbi. V okviru svojega razreda so medsebojno zamenljive ne glede na 
       proizvajalca.
3.1.4     Nestandardne mehanske naprave in deli za spenjanje ne ustrezajo v celoti standardnim meram in 
       značilnostim, kot so navedene v tej odredbi, vendar jih je mogoče priključiti standardnim 
       napravam in delom za spenjanje ustreznega razreda.
3.1.5     Nestandardne razne mehanske naprave in deli za spenjanje ne ustrezajo v celoti standardnim 
       meram in značilnostim, kot so navedene v tej odredbi in jih ni mogoče priključiti standardnim 
       napravam in delom za spenjanje. Sem spadajo, na primer, naprave, ki ne ustrezajo nobeni od 
       naprav razredov od A do L in T, navedenih v točki 3.1.6 te odredbe; to so naprave, ki se 
       uporabljajo pri posebnih in težkih tovorih, in različne naprave, ki ustrezajo obstoječim 
       nacionalnim standardom.
3.1.6     Mehanske naprave in deli za spenjanje so razvrščeni po tipu, kot sledi:
3.1.6.1    Razred A            Vlečne krogle in nosilci, ki imajo kroglasto napravo s 
                       premerom 50 mm in nosilce na vlečnem vozilu za spenjanje s 
                       priklopnim vozilom s pomočjo vlečne glave.
3.1.6.1.1   Razred A50-1 do 50-5      Standardne vlečne krogle s premerom 50 mm s prirobnico (za
                       pritrditev z vijaki).
3.1.6.1.2   Razred A50-X          Nestandardne vlečne krogle s premerom 50 mm z nosilci.
3.1.6.2    Razred B            Vlečne glave, pritrjene na oje priklopnega vozila, za
                       spenjanje na vlečno kroglo s premerom 50 mm na vlečnem vozilu.
3.1.6.2.1   Razred B50-X          Nestandardne vlečne glave s premerom 50 mm.
3.1.6.3    Razred C            Vlečne sklopke s sornikom s premerom 50 mm in lovilnikom ter
                       samodejnim zapiranjem in blokiranjem sornika, vgrajene na
                       vlečnem vozilu, za spenjanje s priklopnim vozilom z vlečnim
                       ušesom na ojesu.
3.1.6.3.1   Razred C50-1 do C50-6      Standardne vlečne sklopke s sornikom s premerom 50 mm.
3.1.6.3.2   Razred C50-X          Nestandardne vlečne sklopke s sornikom s premerom 50 mm.
3.1.6.4    Razred D            Vlečna ušesa z valjasto odprtino z vzporednimi stenami,
                       prirejena za sornik s premerom 50 mm in pritrjena na vlečno
                       oje priklopnega vozila, za spenjanje v samodejno vlečno
                       sklopko.
3.1.6.4.1   Razred D50-A          Standardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm za
                       pritrditev z varjenjem.
3.1.6.4.2   Razred D50-B          Standardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm z navojem
                       za pritrditev z matico.
3.1.6.4.3   Razred D50-C          Standardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm za 
                       pritrditev z vijaki.
3.1.6.4.4   Razred D50-X          Nestandardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm.
3.1.6.5    Razred E            Nestandardna ojesa, ki vključujejo naletne naprave in podobno
                       opremo, vgrajeno na prednjem delu vlečenega vozila oziroma na
                       njegovi šasiji, ki so primerna za spenjanje z vlečnim vozilom
                       z vlečnimi ušesi, vlečnimi glavami ali podobnimi napravami za
                       spenjanje.
                       Ojesa so lahko:
                       - pritrjena na tečajih tako, da se njihovi konci neovirano
                       premikajo v navpični smeri in ne morejo prenašati navpičnih
                       obremenitev, ali
                       - trdno pritrjena v navpični ravnini glede na priklopno vozilo
                       tako, da lahko prenašajo navpične obremenitve (toga ojesa).
                       Toga ojesa so lahko popolnoma toga ali pa gibljivo vgrajena.
                       Ojesa so lahko sestavljena iz več delov in so lahko
                       nastavljiva ali kolenasta.
                       Ta odredba se nanaša na ojesa, ki so samostojne enote in niso
                       sestavni del šasije vlečenega vozila.
3.1.6.6    Razred F            Vezni nosilci so vsi deli in naprave, nameščeni med napravami
                       za spenjanje, kot so vlečne krogle in vlečne sklopke, in
                       okvirjem vozila (npr. zadnjim prečnim nosilcem), nosilno
                       nadgradnjo ali šasijo vlečnega vozila.
3.1.6.7    Razred G            Sedla (sedlaste sklopke) so ploščate naprave za spenjanje, ki
                       se pri spetju samodejno zaprejo in blokirajo ter so pritrjene
                       na vlečnem vozilu in prirejene za spenjanje s kraljevimi čepi
                       s premerom 50 mm, pritrjenimi na polpriklopnikih.
3.1.6.7.1   Razred G50           Standardna sedla za čep s premerom 50 mm.
3.1.6.7.2   Razred G50-X          Nestandardna sedla za čep s premerom 50 mm.
3.1.6.8    Razred H            Kraljevi čepi s premerom 50 mm so naprave, pritrjene na
                       polpriklopnik, za spenjanje s sedlom vlečnega vozila.
3.1.6.8.1   Razred H50-X          Nestandardni kraljevi čepi s premerom 50 mm.
3.1.6.9    Razred J            Nestandardne montažne plošče, ki vključujejo vse dele in
                       naprave za pritrditev sedla na okvir ali šasijo vlečnega
                       vozila. Montažna plošča je lahko prirejena tako, da se premika
                       v vodoravni smeri in tako tvori drsno sedlo.
3.1.6.10   Razred K            Standardne kavljaste vlečne sklopke za uporabo ustreznih
                       obročastih (toroidnih) vlečnih ušes razreda L.
3.1.6.11   Razred L            Standardna obročasta (toroidna) vlečna ušesa za uporabo 
                       ustreznimi kavljastimi vlečnimi sklopkami.
3.1.6.12   Razred S            Naprave in deli, ki niso skladni z nobenim od razredov A do L
                       ali T in ki se uporabljajo pri posebnih in težkih prevozih,
                       oziroma naprave, ki so edinstvene za posamezne države in jih
                       urejajo obstoječi nacionalni standardi.
3.1.6.13   Razred T            Nestandardne nesamodejne naprave za spenjanje z vlečnimi
                       ojesi, katerih spoje je mogoče ločiti samo z orodjem in se
                       tipično uporabljajo za priklopna vozila za prevoz osebnih
                       vozil. Homologirane morajo biti v paru.
3.1.7     Krmilni klini so naprave ali deli, vgrajeni na polpriklopnikih, ki v povezavi s sedlom
       upravljajo prisilno krmiljenje polpriklopnikov.
3.1.8     Sistemi za daljinsko upravljanje so naprave in deli, ki omogočajo upravljanje naprav za
       spenjanje z bočne strani vozila ali iz vozniške kabine.
3.1.9     Daljinski kazalniki so naprave in deli, ki v vozniški kabini kažejo, da je bilo spenjanje
       opravljeno in da so se naprave za blokiranje vprijele.
3.1.10    Izraz "tip naprave ali dela za spenjanje" pomeni naprave ali dele, ki se med seboj ne
       razlikujejo v takih bistvenih značilnostih, kot so:
3.1.10.1   blagovna znamka ali oznaka proizvajalca oziroma dobavitelja;
3.1.10.2   razred naprave za spenjanje, kot je opredeljen v točki3.1.6 te odredbe;
3.1.10.3   zunanja oblika, glavne mere ali temeljne razlike v konstrukciji, vključno z uporabljenimi
       materiali in
3.1.10.4   značilne vrednosti D, Dc, S, V in U.
3.1.11    Izraz "priklopnik s centralno osjo" pomeni priklopno vozilo, katerega oje se ne more prosto
       premikati v navpični smeri glede na priklopnik in ima os ali osi pri enakomerni obremenitvi
       nameščeno(e) v bližini težišča. Navpična obremenitev, ki jo prenaša na vlečno sklopko vlečnega
       vozila, ne sme presegati 10 % največje mase priklopnika oziroma 1.000 kg. Upošteva se manjša
       obremenitev.
       Največja masa priklopnika s centralno osjo pomeni skupno maso, ki jo ta prenaša na tla preko
       svoje ali svojih osi, ko je spet z vlečnim vozilom in je obremenjen do svoje največje tehnično
       dovoljene mase (**). Tehnično dovoljena masa je lahko večja od največje dovoljene mase,
       predpisane v nacionalni zakonodaji.
3.1.12    Izraz "oblikovni mehanski vprijem" pomeni, da konstrukcija in oblika naprave in njenih
       sestavnih delov zagotavljata, da se pod vplivom katerih koli sil ali delov sil, ki jim je
       naprava izpostavljena med normalno uporabo ali med preskušanjem, le-ta ne odpre ali razklene.
       Vzmetne sile se lahko uporabijo samo za zapiranje naprave in za preprečitev, da bi učinki
       tresljajev povzročili premik delov naprave v lego, kjer bi se lahko odprla ali razklenila.
3.1.13    Izraz "tip vozila" pomeni vozila, ki se ne razlikujejo med seboj v takih bistvenih
       značilnostih, kot so struktura, mere, oblika in materiali v področjih, na katera je mehanska
       naprava ali del za spenjanje pritrjen. To se nanaša tako na vlečno kot tudi na priklopno
       vozilo.
3.2      Splošne zahteve
3.2.1     Vsak vzorec mora po merah in trdnostnih lastnostih ustrezati zahtevam prilog 5 in 6
       pravilnika ECE R 55.01. Po opravljenih preskusih po prilogi 6 omenjenega pravilnika ne sme
       biti nobenih razpok, lomov ali čezmernih trajnih deformacij, ki bi lahko škodljivo vplivale na
       zadovoljivo delovanje naprave ali dela.
3.2.2     Vsi sestavni deli mehanske naprave ali dela za spenjanje, katerih odpoved bi povzročila
       ločitev vlečnega in priklopnega vozila, morajo biti jekleni. Lahko se uporabijo tudi drugi
       materiali, če dokaz enakovrednosti potrdi homologacijski organ ali tehnična služba, ki izvaja
       preskuse.
3.2.3     Mehanske naprave za spenjanje morajo biti varne za uporabo. Izdelane morajo biti tako, da
       spenjanje ter odpenjanje lahko opravi ena sama oseba brez uporabe orodja. Z izjemo naprav
       razreda T so za spenjanje priklopnih vozil z največjo tehnično dovoljeno maso, večjo od 3.500
       kg, dovoljene le naprave, ki omogočajo samodejno spenjanje.
3.2.4     Mehanske naprave in deli za spenjanje morajo biti konstruirani in izdelani tako, da ob
       pogojih normalne uporabe in pravilnem vzdrževanju ter zamenjavi obrabnih delov delujejo
       zadovoljivo in pri tem obdržijo vse lastnosti, ki jih predpisuje ta odredba.
3.2.5     Vse mehanske naprave in deli za spenjanje morajo biti konstruirani tako, da imajo oblikovni
       mehanski vprijem in da so v zaprti legi najmanj enkrat blokirani z nadaljnjim oblikovnim
       mehanskim vprijemom, če ni še dodatnih zahtev.
3.2.6     Vsaki napravi ali delu mora biti priloženo navodilo za vgradnjo in uporabo, ki mora
       vsebovati dovolj podatkov, da lahko ustrezno usposobljena oseba napravo pravilno vgradi in
       uporablja. Za naprave in dele za prvo vgradnjo pri proizvajalcu vozila ali nadgraditelju se
       navodila za vgradnjo lahko opustijo, vendar je proizvajalec vozila ali nadgraditelj dolžan
       predati uporabniku vozila potrebna navodila za pravilno uporabo naprave ali dela.
3.2.7     Za naprave in dele razreda A ali razreda S, kjer to pride v poštev, za uporabo s priklopnimi
       vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in jih izdelujejo proizvajalci,
       ki niso povezani s proizvajalci vozil ter so namenjeni za naknadno vgradnjo, mora v vsakem
       primeru višino in druge značilnosti vgradnje preveriti homologacijski organ ali tehnična
       služba, ki jo je ta pooblastil.
3.3      Splošne zahteve za vozila, opremljena z mehansko napravo ali delom za spenjanje.
3.3.1     Mehanska naprava ali del za spenjanje mora biti homologiran skladno z zahtevami te odredbe.
3.3.2     Vgradnja mehanske naprave ali dela za spenjanje mora ustrezati zahtevam priloge 7 pravilnika
       ECE R 55.01.
3.3.3     Vsakemu vozilu mora biti priloženo navodilo za uporabo naprave ali dela za spenjanje, ki mora
       vsebovati tudi vsa morebitna posebna navodila za uporabo, ki se razlikujejo od običajnih za ta
       tip naprave ali dela, in navodila za spenjanje in odpenjanje pod drugačnimi pogoji, na primer
       pri različnih kotih med vlečnim in vlečenim vozilom.
4       PRESKUŠANJE MEHANSKIH NAPRAV IN DELOV ZA SPENJANJE
4.1      Preskušanje mehanskih naprav in delov za spenjanje v smislu te odredbe lahko opravi samo
       pooblaščeni laboratorij skladno z določili pravilnika ECE R 55.01 (po stanju 30. septembra
       2000). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za
       vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca
       1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija
       (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2      Pravilnik ECE R 55.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem
       centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5       HOMOLOGACIJA MEHANSKIH NAPRAV IN DELOV ZA SPENJANJE
5.1      Homologacija mehanskih naprav in delov za spenjanje v smislu te odredbe in s tem v zvezi
       izdani dokumenti morajo biti izdelani skladno s pravilnikom ECE R 55.01. Homologacijski organ
       v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6       POSTOPEK PREVERJANJA
6.1      Ustreznost vozil skladno s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o
       homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).
7       VELJAVNOST
7.1      Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju mehaničnih spojnih
       elementov med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.00) (Uradni list RS, št. 3/95).
7.32     Homologacije, podeljene pred uveljavitvijo te odredbe, ostanejo še naprej v veljavi.
7.23     Ta odredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-012/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
(**) Tehnično dovoljena masa je lahko večja od največje dovoljene mase, predpisane v nacionalni zakonodaji.
(*) V smislu Konvencije o cestnem prometu (Dunaj, 1968, 1. člen, točki (t) in (u)).

AAA Zlata odličnost