Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000

Kazalo

4361. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, stran 11051.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi*
1. člen
Ta pravilnik določa:
– pravila ravnanja v proizvodnji, prometu in rabi baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi in
– pravila ravnanja ter druge obveznosti v zvezi s prevzemanjem, zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih baterij in akumulatorjev.
Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98 in 45/00).
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za:
1. baterije ali akumulatorje, ki so bili dani v promet po 1. januarju 1999 in vsebujejo več kot 0,0005% živega srebra od celotne mase baterije ali akumulatorja,
2. baterije ali akumulatorje, ki so bili dani v promet pred 1. januarjem 1999 in vsebujejo več kot:
– 25 mg živega srebra na celico in niso alkalno-manganske baterije, ali
– alkalno-manganske baterije, ki vsebujejo več kot 0,025% živega srebra od celotne mase baterije,
3. baterije ali akumulatorje, ki vsebujejo več kot:
– 0,025% kadmija od celotne mase baterije ali akumulatorja, ali
– 0,4% svinca od celotne mase baterije ali akumulatorja in
4. svinčeve akumulatorje.
3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Baterija ali akumulator je vir električne energije z neposredno pretvorbo kemične energije, sestavljen iz ene ali več primarnih celic, ki se jih ne da ponovno polniti, ali sekundarnih celic, ki se jih lahko ponovno polni.
2. Odpadna baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki ga je imetnik zavrgel, ker se ga ne da ponovno uporabiti ali zaradi drugih razlogov, in je namenjen za predelavo ali odstranjevanje.
3. Prepuščanje odpadnih baterij in akumulatorjev je oddajanje odpadnih baterij ali akumulatorjev na prevzemnih mestih v trgovinah na drobno.
4. Zbiranje je pobiranje odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki jih na prevzemnih mestih ali v zbiralnicah prodajalci oziroma upravljalci zbiralnic oddajajo zbiralcem odpadnih baterij in akumulatorjev skladno z določbami tega pravilnika, ter njihovo razvrščanje in drugi potrebni postopki za zagotovitev njihove predelave ali odstranjevanja.
5. Odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev so postopki odstranjevanja odpadkov po predpisih o ravnanju z odpadki.
6. Predelava odpadnih baterij in akumulatorjev so postopki predelave odpadkov po predpisih o ravnanju z odpadki.
7. Prevzemno mesto je mesto v trgovini na drobno, ki ga trgovec z baterijami ali akumulatorji (v nadaljnjem besedilu: trgovec) uredi za sprejemanje odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki mu jih imetniki prepuščajo v nadaljnjo predelavo ali odstranitev, in njihovo začasno hranjenje v posodah oziroma zabojnikih do oddaje zbiralcu odpadnih baterij in akumulatorjev.
8. Zbiralnica je prostor s posodami ali zabojniki za sprejemanje in začasno hranjenje odpadnih baterij ali akumulatorjev, kjer imetniki prosto prepuščajo odpadne baterije ali akumulatorje in jih zbiralec lahko za okolico nemoteče odpelje.
9. Zbirni center je objekt ali del objekta, v katerem zbiralec začasno skladišči in razvršča zbrane odpadne baterije ali akumulatorje ter izvaja druge aktivnosti v zvezi z njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje.
10. Dobavitelj baterij ali akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je proizvajalec baterij ali akumulatorjev, njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik ali druga oseba, ki je dala baterije ali akumulatorje v promet ali omogočila njihovo uporabo.
11. Zadnji dobavitelj je dobavitelj, ki predaja baterije ali akumulatorje končnim uporabnikom baterij ali akumulatorjev.
4. člen
Baterije in akumulatorje je dovoljeno dati v promet, če ne vsebujejo več kot 0,0005% živega srebra od celotne mase baterije ali akumulatorja.
Baterije in akumulatorje iz 3. in 4. točke 2. člena tega pravilnika je dovoljeno dati v promet, če:
– so označeni skladno z določbami tega pravilnika in
– je dobavitelj zagotovil njihovo prevzemanje odpadnih baterij in akumulatorjev od imetnikov ter njihovo zbiranje, predelavo ali odstranjevanje skladno s tem pravilnikom.
Prepovedano je dajati v promet naprave, v katere so vgrajene baterije ali akumulatorji, če za njih niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjih dveh odstavkov.
Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za gumbaste baterije ali baterije, sestavljene iz več gumbastih celic, če gumbasta baterija vsebuje manj kot 2% živega srebra od celotne mase.
5. člen
Prepovedana sta proizvodnja in dajanje v promet naprav, ki imajo baterije ali akumulatorje vgrajene tako, da jih po njihovi izrabi uporabnik naprave ne more na enostaven način odstraniti iz naprave.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za naprave iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Dobavitelj naprave iz priloge 1 tega pravilnika mora napravo, preden jo da v promet, opremiti z informacijo, ki končnega uporabnika naprave opozori, da je v napravo vgrajena baterija ali akumulator z nevarnimi snovmi in da je napravo po uporabi treba vrniti dobavitelju naprave.
Dobavitelj naprave iz priloge 1 tega pravilnika mora končnemu uporabniku naprave z izjavo na računu ali dobavnici pisno zagotoviti, da bo napravo po uporabi brezplačno prevzel in zanjo zagotovil predelavo ali odstranjevanje.
6. člen
Na bateriji ali akumulatorju mora biti označena obveznost ločenega zbiranja in navedena vsebnost težkih kovin.
Na bateriji ali akumulatorju se lahko označi tudi postopek predelave odpadnih baterij ali akumulatorjev.
Oznake iz prejšnjih odstavkov morajo biti čitljivo natisnjene na vidnem mestu tako, da jih ni mogoče izbrisati.
7. člen
Za označitev obveznosti ločenega zbiranja iz prvega odstavka prejšnjega člena je treba uporabiti edega od znakov, prikazanih v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Ploščina znaka iz prejšnjega odstavka mora biti enaka vsaj 3% ploščine največje stranske ploskve baterije ali akumulatorja oziroma ne sme biti večja od površine velikosti 5 x 5 cm. Pri valjastih celicah mora ploščina znaka pokrivati 3% polovične površine telesa baterije ali akumulatorja oziroma ne sme biti večja od ploščine velikosti 5 x 5 cm.
Če je zaradi velikosti baterije ali akumulatorja ploščina znaka manjša od 0,5 x 0,5 cm, baterije ali akumulatorja ni treba označiti, znak s ploščino velikosti 1 x 1 cm pa mora biti natisnjen na embalaži baterije ali akumulatorja.
O izbiri znaka iz prvega odstavka tega člena odloči uvoznik, če gre za uvoz baterij ali akumulatorjev, ali proizvajalec, če gre za proizvodnjo baterij ali akumulatorjev v Sloveniji.
8. člen
Oznaka o vsebnosti težkih kovin v bateriji ali akumulatorju mora v odvisnosti od posamezne vrste baterije ali akumulatorja iz 2. člena tega pravilnika vsebovati kemijski simbol za prisotno težko kovino Hg, Cd ali Pb.
Oznaka iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjena pod znakom o obveznosti ločenega zbiranja. Ploščina označbe mora biti enaka najmanj četrtini ploščine znaka o obveznosti ločenega zbiranja.
9. člen
Dobavitelj mora zagotavljati prevzemanje odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki jih imetniki prepuščajo, njihovo zbiranje in predelavo ali odstranjevanje tako, da sam na svoje stroške organizira:
– prevzemanje odpadnih baterij ali akumulatorjev v prodajalnah, kjer se na drobno prodajajo baterije ali akumulatorji, ki jih sam dobavlja,
– prevzemanje odpadnih baterij ali akumulatorjev v poslovnih prostorih, kjer se uporabljajo baterije ali akumulatorji, ki jih izvajalcu dejavnosti sam dobavlja kot zadnji dobavitelj in
– zbiranje in predelavo ali odstranjevanje odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki jih sam daje v promet.
10. člen
Prodajalec baterij ali akumulatorjev, ki ni dobavitelj, mora od predhodnega dobavitelja pridobiti pisno izjavo, da bo zagotovil prevzemanje odpadnih baterij in akumulatorjev, ki jih bodo prodajalcu prepustili imetniki.
Izjava iz prejšnjega odstavka mora biti na računu ali dobavnici za vsako dobavljeno pošiljko baterij ali akumulatorjev.
11. člen
Imetnik mora odpadne baterije ali akumulatorje, ki so bili dani v promet pred uveljavitvijo tega pravilnika, oddati:
– zbiralcu odpadkov, ki ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih baterij in akumulatorjev po predpisih na področju ravnanja z odpadki, ali
– izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v okviru zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov, če so komunalni odpadek.
Imetnik mora odpadne baterije ali akumulatorje, ki so dani v promet po uveljavitvi tega pravilnika, prepustiti trgovcu v trgovini na drobno, ki ima urejeno prevzemno mesto, ali jih oddati v zbiralnici, ki jo upravlja dobavitelj.
Imetnik lahko odpadne baterije ali akumulatorje iz prejšnjega odstavka prepusti trgovcu brezplačno:
– v neomejeni količini in brez obveznosti nakupa blaga, če gre za odpadne baterije ali akumulatorje iste vrste in istega proizvajalca, kot jih prodaja trgovec in
– v količini, ki je enaka količini kupljenih baterij ali akumulatorjev, če gre za odpadne baterije ali akumulatorje iste vrste in drugega proizvajalca, kot so v prodaji pri trgovcu.
Imetnik lahko odpadne baterije ali akumulatorje iz drugega odstavka tega člena v zbiralnici dobavitelja brezplačno odda v neomejeni količini, če gre za baterije ali akumulatorje proizvajalca, katerega baterije in akumulatorje dobavitelj daje v promet.
12. člen
Trgovec mora v svoji trgovini na drobno z razpoznavnimi in razumljivimi napisi obveščati kupce baterij ali akumulatorjev o:
– pomenu znakov iz priloge 2 tega pravilnika,
– možnosti brezplačne oddaje odpadnih baterij ali akumulatorjev na prodajnem mestu ali o možnosti oddaje v zbiralnici dobavitelja in
– obveznosti vračanja odpadnih baterij ali akumulatorjev trgovcem.
Prevzemno mesto in zbiralnica morata biti urejena tako, da pri prevzemanju, hranjenju in razvrščanju sprejetih odpadnih baterij ali akumulatorjev ali pri njihovem oddajanju zbiralcu ne prihaja do onesnaževanja okolja.
Če trgovec v trgovini uredi prevzemno mesto, mora z vidnim napisom kupce obveščati, da lahko v trgovini brezplačno prepuščajo odpadne baterije ali akumulatorje.
Če dobavitelj uredi zbiralnico, mora naznanilo z navedbo njene lokacije in načina oddajanja odpadnih baterij ali akumulatorjev objaviti v sredstvih javnega obveščanja, sam kraj zbiralnice pa vidno označiti.
Prevzete odpadne baterije ali akumulatorje morajo trgovci in upravljalci zbiralnic oddajati zbiralcu odpadnih baterij ali akumulatorjev. Dobavitelj zagotavlja redni prevzem in plačuje vse stroške prevzema odpadnih baterij ali akumulatorjev v trgovini in stroške njihovega zbiranja.
13. člen
Kdor opravlja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadni svinčevi akumulatorji, mora na kraju nastanka teh akumulatorjev urediti prevzemno mesto in ga urediti tako, da pri oddajanju zbiralcu ali njihovem odpremljanju na prevzemno mesto v trgovine, kjer kupuje svinčeve akumulatorje, ne prihaja do onesnaževanja okolja.
14. člen
Dobavitelj mora za prevzemanje odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki jih prepuščajo imetniki, in za zagotavljanje njihovega zbiranja ter predelave ali odstranjevanja predhodno pridobiti potrdilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o vpisu v evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka ministrstvo izda na zahtevo dobavitelja, ki vlogi priloži:
– dokazila o opravljanju svoje dejavnosti,
– opis baterij ali akumulatorjev, ki jih daje v promet, z dokazili proizvajalcev o vsebnosti nevarnih snovi,
– predvidene letne količine baterij ali akumulatorjev, ki jih daje v promet,
– seznam trgovin na drobno in končnih uporabnikov, ki jim dobavlja baterije ali akumulatorje,
– opis opremljenosti prevzemnih mest v prodajalnah,
– opis prevzemanja, zbiranja, predelave ali odstranjevanja odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki ga zagotavlja sam ali skupaj s podizvajalci in
– dokazila o usposobljenosti podizvajalcev za ravnanje z odpadki.
Potrdilo o vpisu v evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev se izda za obdobje štirih let.
Ministrstvo izvede izbris iz evidence dobaviteljev baterij in akumulatorjev na zahtevo dobavitelja ali na podlagi predloga inšpektorja iz 16. člena tega pravilnika, če ta ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika.
Ministrstvo seznam dobaviteljev iz evidence iz prvega odstavka tega člena enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Če dobavitelj ali zbiralec, ki za dobavitelja izvaja zbiranje, zbranih odpadnih baterij ali akumulatorjev ne oddaja neposredno predelovalcu, mora imeti najmanj en zbirni center, urejen tako, da pri sprejemanju, začasnem skladiščenju in razvrščanju zbranih odpadnih baterij ali akumulatorjev ter pri njihovem odpremljanju ne prihaja do onesnaževanja okolja.
Dobavitelj ali zbiralec, ki za dobavitelja izvaja zbiranje odpadnih baterij ali akumulatorjev, mora voditi evidenco o:
– zbranih količinah odpadnih baterij ali akumulatorjev za vsako posamezno vrsto ter za vsako prevzemno mesto in zbiralnico posebej,
– celotni zbrani količini odpadnih baterij ali akumulatorjev ločeno glede na vrsto, način predelave ali odstranjevanja,
– oddanih količinah odpadnih baterij ali akumulatorjev v predelavo ali odstranjevanje po izvajalcih in
– celotni oddani količini odpadnih baterij ali akumulatorjev.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so evidenčni listi, ki jih mora skladno s predpisi zbiralcu vrniti predelovalec ali odstranjevalec, in obrazci, predpisani za mednarodni promet z nevarnimi odpadki, če gre za predelavo ali odstranjevanje v tujini.
Dobavitelj ali zbiralec iz drugega odstavka tega člena mora ministrstvu do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o zbranih odpadnih baterijah ali akumulatorjih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nad določbami o dajanju baterij in akumulatorjev v promet iz 4., 5., 6., 7., 8. in 10. člena tega pravilnika pa tudi tržni inšpektorji.
17. člen
Dobavitelji morajo pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev do 31. julija 2001 in izpolnjevati zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadnih baterij ali akumulatorjev, ki jih prepuščajo imetniki, z njihovim zbiranjem in predelavo ali odstranjevanjem najkasneje do 31. decembra 2001.
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika in določbe 12. člena tega pravilnika začnejo veljati 31. decembra 2001.
Do 31. decembra 2001 imetniki odpadnih baterij ali akumulatorjev, danih v promet po uveljavitvi tega pravilnika, oddajajo odpadne baterije ali akumulatorje zbiralcem odpadkov, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih baterij in akumulatorjev po predpisih o ravnanju z odpadki.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-33/99
Ljubljana, dne 25. oktobra 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.
Soglašam!
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.
* Ta pravilnik povzema v celoti vsebino direktive ES o baterijah in akumulatorjih, ki vsebujejo nevarne snovi (91/157/EEC), kot je dopolnjena z direktivama ES (93/86/EEC) in (98/101/EC).
              PRILOGA 1

       Naprave, za katere ne velja prepoved
          iz 5. člena tega pravilnika

1. Naprave, pri katerih je baterija prispajkana, privarjena ali
kako drugače trajno pritrjena k priključku naprave zato, da
omogoča nepretrgano napajanje z elektriko pri zahtevni uporabi
baterij v industriji in da zagotavlja varstvo spominskih ter
podatkovnih funkcij naprav informacijske tehnologije in poslovne
opreme ter je uporaba baterije ali akumulatorja iz 2. člena tega
pravilnika tehnično potrebna.

2. Referenčne celice v raziskovalni in profesionalni opremi ter
baterije ali akumulatorji, ki se uporabljajo v medicini za
ohranjanje vitalnih življenjskih funkcij ter pri srčnih
spodbujevalcih, pri katerih je neprekinjeno delovanje nujno ter
lahko baterije ali akumulatorje odstrani le za to usposobljeno
osebje.

3. Prenosne naprave, v katerih lahko zamenjava baterije s strani
neusposobljenega osebja predstavlja tveganje za varnost
uporabnika ali lahko vpliva na delovanje naprave, če se takšna
naprava nahaja v zelo občutljivem okolju, kot na primer v
prisotnosti lahko hlapnih snovi.

Vse naprave iz prejšnjih točk, iz katerih se ne da na enostaven
način odstraniti baterije ali akumulatorja, morajo biti
opremljene z informacijo o prisotnosti za okolje nevarne baterije
ali akumulatorja ter z navodilom za varno odstranitev baterije
ali akumulatorja iz naprave.


AAA Zlata odličnost