Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000

Kazalo

4218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive, stran 10743.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive
1. člen
V prvem odstavku 1. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive (Uradni list RS, št. 64/96) se za besedo “učitelji“ doda beseda “vzgojitelji“.
V 1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Izraz “organizator izobraževanja“ v smislu tega pravilnika pomeni organizatorja praktičnega pouka (vodja delavnic) oziroma organizatorja dela na posestvu (vodja posestva), organizatorja delovne prakse, organizatorja praktičnega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorja praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodjo oziroma organizatorja izobraževanja odraslih, računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti in organizatorja šolske prehrane.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedami “srednjega splošnega izobraževanja“ postavi vejica in doda besedi: “izobraževanja odraslih“.
V drugem odstavku 2. člena se za besedami “vzgojno-izobraževalnega dela,“ doda besedilo: “in ima opravljen strokovni izpit“.
Četrti odstavek 2. člena se črta.
3. člen
Četrti odstavek 4. člena se črta.
V petem odstavku 4. člena se črta besedi “ali odvzemu“. Beseda “vrtca“ se nadomesti z besedo “šole“.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedama “svet šole“ doda besedilo: “(v nadaljevanju: predlagatelj)“.
5. člen
Za 7.a členom se doda 7.b člen, ki določa: “Kadar predlaga ravnatelj napredovanje strokovnega delavca v naziv svetovalec, se predlog vloži na posebnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, k vlogi pa se ne prilaga dokazil o opravljenem strokovnem izobraževanju strokovnega delavca.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo pred odločanjem o predlogu za ugotovitev vseh dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev o podelitvi naziva svetovalec, od ravnatelja zahteva, da v določenem roku predloži tudi vsa dokazila iz prvega odstavka tega člena.
Ravnatelji so dolžni hraniti vsa dokazila za posameznega delavca, ki so bila podlaga za ugotavljanje pogojev in vložitev predloga za napredovanje v naziv svetovalec najmanj pet let ter ravnati z njimi, kot to določajo predpisi o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.“
6. člen
Prva alinea 10. člena se spremeni, tako da se glasi: “je imel naziv mentor najmanj 4 leta,“.
Tretja alinea 10. člena se spremeni tako, da se glasi: “je uspešno končal programe strokovnega izobraževanja, ki so skupaj ovrednoteni z najmanj 5 točkami,“.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena se namesto besedila: “eno leto“ doda besedilo, ki se glasi: “za hujšo kršitev delovne obveznosti:
1. eno leto, če je bil izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja s pogojno odložitvijo ukrepa za čas do enega leta;
2. šest mesecev, če je bil izrečen disciplinski ukrep denarne kazni;
3. tri mesece, če je bil izrečen opomin.
8. člen
V 17. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Za strokovno izobraževanje se šteje tudi opravljena diploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec razporejen, s tem, da se vrednoti:
– diploma s 4 točkami
– specializacija s 6 točkami
– magisterij z 8 točkami
– doktorat znanosti s 16 točkami.
9. člen
V 18. členu se spremeni:
a) razdelek
1. točka: za besedama “priznanje“ se dodata besedi “za uspeh“.
5. točka: dodata se druga in tretja alinea, ki se glasita:
– 5 točk programa javnega nastopa po predhodni izbiri,
– celovečerni nastop enega ali dveh učencev,
10. točka: dodajo se tri alinee, ki se glasijo:
– organizacija treh javnih nastopov,
– mentorstvo trem učencem ali komornim skupinam na javnem nastopu,
– korepeticije za deset učencev na javnem nastopu ali korepeticije na dveh celovečernih javnih koncertih,
11. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– organizacija revije glasbenih šol
13. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– izdelava propozicij za eno tekmovanje,
17. točka: črta se besedilo “, v obsegu najmanj 100 opravljenih ur“
Točka 16 se črta.
b) razdelek
1. točka:
– v prvi alinei se za besedilom “na državni ravni“ doda besedilo “oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na glasbenem ali baletnem tekmovanju v RS.
– doda se druga alinea, ki se glasi: mentorstvo trem učencem glasbene šole, ki so uspešno opravili sprejemni izpit iz inštrumenta na srednji glasbeni šoli
– doda se tretja alinea, ki se glasi: mentorstvo petim učencem glasbene šole, ki so uspešno opravili sprejemni izpit iz nauka o glasbi na srednji glasbeni šoli
5. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– vodenje društva glasbenih ali plesnih pedagogov ali Zveze GŠ RS
8. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– vodenje študijskih skupin
11. točka: za besedilom “strokovnega članka“ se doda besedilo “ali koncertni nastop učitelja izven zavoda“
12. točka: za besedilom “pedagoški reviji,“ se doda besedilo “objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe,“
Doda se 14. točka, ki se glasi: “tajništvo šolske maturitetne komisije za časovno obdobje 4 let,“
Doda se 15. točka, ki se glasi: “enoletno vodenje študijskega krožka za zaposlene na področju izobraževanja odraslih,“
Doda se 16. točka, ki se glasi: “organizacija Tedna vse življenjskega učenja,“
Doda se 17. točka, ki se glasi: “štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za vsebinski izbor programov spopolnjevanja;“
c) razdelek
1. točka: doda se alinea, ki se glasi: javni koncertni nastop v organizaciji inštitucij na državnem nivoju
2. točka: za besedilom “prva objava raziskovalne naloge“ se doda besedilo “ali izdaja CD plošče (solist, duo, trio, kvartet, kvintet) ali izdaja CD plošče s skladbami učitelja“.
Doda se točka 6, ki se glasi: “štiriletno strokovno delo v republiški predmetni komisiji;“
č) razdelek
1. točka: beseda “priznanje“ se nadomesti z besedo “nagrado“
3. točka: dodata se druga in tretja alinea, ki se glasita:
– koncertna izvedba orkestralnih oziroma vokalno- instrumentalnih del učitelja v organizaciji državnih koncertnih inštitucij ali meddržavne menjave
– celovečerni solistični koncert (duo, trio, kvartet, kvintet, solistični nastop z orkestrom, solistični nastop v operni ali baletni predstavi);
10. člen
19. člen se črta.
11. člen
20. člen se črta.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-0278/2000
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost