Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2000 z dne 12. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2000 z dne 12. 10. 2000

Kazalo

3977. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, stran 10349.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 42/96) ter 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in 63/00), je Občinski svet občine Žužemberk na 14. redni seji dne 29. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk je Občina Žužemberk, s sedežem Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Žužemberk.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Žužemberk.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Žužemberk.
Sedež zavoda je: Baragova 1, 8360 Žužemberk.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas, Dešeča vas, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, Mačkovec pri Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri Žužemberku, Prapreče, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Stavča vas, Šmihel pri Žužemberku, Trebča vas, Veliki Lipovec, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Vrhovo pri Žužemberku, Vrh pri Križu, Zafara, Zalisec in Žužemberk.
Okoliše, iz katerih se vpisujejo otroci v podružnice šole podrobno določi zavod s pravili.
V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.
Ime enote vrtca je Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Žužemberk, s sedežem Baragova 1, 8360 Žužemberk.
4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
za opravljanje osnovne dejavnosti pa lahko zavod opravlja še naslednje dejavnosti:
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I/60.23 – drug kopenski potniški prevoz,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
– DE/21.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
ob prehodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega upravnega organa.
5. člen
Poleg opredeljenih dejavnosti v prejšnjem členu opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti, še dejavnosti kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, člani društev, klubov in zvez ter z drugimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
IV. PEČAT ZAVODA
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime in sedež: Osnovna šola Žužemberk, Baragova 1, 8360 Žužemberk.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. PODRUŽNICE ŠOLE
7. člen
Osnovna šola Žužemberk ima tri podružnice šole: Ajdovec, Dvor in Šmihel.
Namen organiziranja podružnice šole je izvajanje izobraževalnega programa na drugi lokaciji.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Ajdovec, sedež podružnice šole je Dolnji Ajdovec 15, 8361 Dvor pri Žužemberku.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Dvor, sedež podružnice šole je Dvor 16, 8361 Dvor pri Žužemberku.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Šmihel, sedež podružnice šole je Šmihel pri Žužemberku 18, 8360 Žužemberk.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– svet staršev šole,
– svet staršev podružnične šole,
– svet staršev vrtca,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.
9. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Žužemberk.
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli svet staršev mora biti predstavnik staršev v enoti vrtca.
Po enega predstavnika staršev v svet šole izvolijo svet staršev centralne šole, sveti staršev podružnic šole skupaj in svet staršev vrtca šole. Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli iz organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk: tri iz centralne šole in enega iz podružnične šole. Enega predstavnika se izvoli v organizacijski enoti Vrtec Žužemberk.
Voli se na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev centralne šole in podružnic šole ter organizacijske enote Vrtca Žužemberk. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma za imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s šestim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
VII. VODJA PODRUŽNICE ŠOLE
11. člen
Podružnico šole vodi vodja posamezne podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk izmed delavcev posamezne podružnice šole in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole s starši,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
VIII. VODJA VRTCA
12. člen
Enoto vrtca vodi vodja vrtca, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
IX. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
13. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Žužemberk, uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Žužemberk v skladu z zakoni in statutom Občine Žužemberk, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu Občine Žužemberk se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 13. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatek, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
XI. JAVNOST DELA
17. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnem delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabil.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
18. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta šole v skladu s tem odlokom.
20. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja šole do izteka sedaj veljavnega mandata.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo vodje podružnične šole, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje podružnične, kot to določata zakon in ta odlok.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.
21. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Žužemberk, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. reg. vl. 1/00038/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/97, z dne 6. 6. 1997.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 826/2000
Žužemberk, dne 29. septembra 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.