Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000

Kazalo

3896. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo, stran 10169.

Na podlagi osmega odstavka 33. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odločba US RS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo
1. člen
V uredbi o obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 63/99) se v naslovu in v 1. členu besedi “obveščevalno-varnostna“ nadomesti z besedama “obveščevalno varnostna“ v ustreznem sklonu.
2. člen
V šesti alinei 3. člena se za besedami “Generalštab Slovenske vojske“ postavi vejica, besedilo do konca alinee pa se črta.
V sedmi alinei se na koncu alinee črta pika in doda besedilo “ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi države.“.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovne varnostne naloge na obrambnem področju obsegajo preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski, varnostno preverjanje oseb in opravljanje drugih varnostnih nalog.
Pristojni delavci službe usmerjajo delo vojaške policije pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj v Slovenski vojski in na drugih področjih, kadar vojaška policija sodeluje pri opravljanju teh nalog. Ob zaznavah kaznivih dejanj in prekrškov vojaška policija obvešča službo in izvede prve nujne ukrepe in nujna opravila v skladu s strokovnimi usmeritvami službe.
Varnostno preverjanje oseb obsega posebno obliko zbiranja osebnih in drugih podatkov v skladu z zakonom.
Druge varnostne naloge iz prvega odstavka tega člena so zlasti:
– operativno varovanje določenih oseb, delovnih mest in objektov ter okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, vključno z delovnimi mesti, objekti ali prostori, ki jih ministrstvo ali Slovenska vojska uporablja izven države,
– proučevanje sistemov fizičnega in tehničnega varovanja ter po potrebi predlaganje izvajanja dodatnih ukrepov za fizično in tehnično varovanje,
– načrtovanje in usposabljanje pripadnikov vojne sestave službe,
– izvajanje splošnih in posebnih varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih podatkov v obrambnem sistemu.“.
4. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Služba na prošnjo pristojnega organa Ministrstva za notranje zadeve nudi strokovno pomoč pri preiskovanju kaznivih dejanj iz njegove pristojnosti, ki jih je treba izvesti v ministrstvu ali v Slovenski vojski.”.
5. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Služba pri opravljanju strokovnih nalog iz svoje pristojnosti na operativnem nivoju sodeluje s Slovensko vojsko preko svojih izpostav v Slovenski vojski.”.
V tretjem odstavku se za besedo “formacijo“ dodata besedi “vojne sestave”.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 823-03/99-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost