Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000

Kazalo

3894. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za litje železa in jekla ter tempranje, stran 10165.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za litje železa in jekla ter tempranje
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz naprav za litje železa in jekla ter tempranje, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
Za emisije snovi v vode, ki niso urejene s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za tehnološko odpadno vodo iz naslednjih objektov ali naprav za litje železa in jekla ter tempranje (v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja):
1. naprav za taljenje,
2. naprav za litje pri litju, hlajenju in praznjenju,
3. v čistilnici odlitkov,
4. objektov za izdelavo modelov in obdelavo peska,
5. objektov za izdelavo jeder in
6. naprav sistemov čiščenja.
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za odpadno vodo na območju vira onesnaževanja iz:
– hladilnih sistemov za posredno hlajenje naprav iz prejšnjega člena in
– naprav za pripravo vode.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju vira onesnaževanja.
4. člen
Odvajanje odpadnih voda neposredno v vode iz objektov ali naprav:
– za regeneracijo peska in
– za izdelavo jeder
ni dovoljeno.
5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za vire onesnaževanja iz 2. člena te uredbe je razmerje med količino te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in količino železa ali jekla, ki bi jo naprave vira onesnaževanja proizvedle v enakem obdobju, če obratujejo vse naprave vira onesnaževanja z največjo zmogljivostjo.
Emisijski faktor se izraža v gramih posameznega parametra na tono proizvedene kovine.
6. člen
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja iz 2. člena te uredbe mora zagotoviti najmanjšo možno uporabo halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo halogeni, in vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna:
– količina uporabljenih topil in čistil ter čas uporabe in
– navedba proizvajalca topil in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta topila in čistila ne vsebujejo organsko vezanih halogenov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-28/2000-1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev za
odpadne vode iz naprav za litje železa in jekla ter tempranje:

-----------------------------------------------------------------
Parametri odpadne vode   Izražen Enota  Mejne   Mejne
               kot     vrednosti  vrednosti
                      za iztok  za iztok v
                      v vode    kana-
                            lizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura             oC    30    35
2. pH - vrednost                6,5-9  6,5-9,5
3. Neraztopljene snovi        mg/l    80    250
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe  SD       3 (a)    -
III. ANORGANSKI PARAMETRI
10. Arzen*           As  g/t    0,05   0,05
11. Baker*           Cu  g/t    0,25   0,25
13. Cink*            Zn  g/t    1,0    1,0
14. Kadmij*           Cd  g/t    0,05   0,05
17. Krom - celotni*       Cr  g/t    0,25   0,25
19. Nikelj*           Ni  g/t    0,25   0,25
21. Svinec*           Pb  g/t    0,25   0,25
30. Cianid - prosti*      CN  g/t   0,5 (b)   0,5
IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK          O2  g/t    120    -
41. Celotni ogljikovodiki*
(mineralna olja)         C  g/t    5     5
43. Adsorbljivi organski
halogeni* - AOX         Cl  g/t    0,5    0,5
46. Fenoli*          C2H5OH g/t   2,5 (c)   2,5
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) vrednost se nanaša na proizvodnjo, pri kateri nastaja 0,5 m3
odpadne vode na 1 t litine;

b) velja za odpadne vode, ki se odvajajo v biološko čistilno
napravo;

c) velja samo za destilacijo in ekstrakcijo barvil in za odpadne
vode, ki se odvajajo v biološko čistilno napravo.


AAA Zlata odličnost