Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000

Kazalo

3893. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo neželeznih kovin, stran 10161.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo neželeznih kovin
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz naprav za proizvodnjo neželeznih kovin, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
Za emisije snovi v vode, ki niso urejene s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo:
1. pri proizvodnji svinca, bakra in cinka ter njihovih zlitin za:
– naprave za predelavo svinčevega in cinkovega koncentrata,
– naprave za proizvodnjo svinca, bakra in cinka ter stranskih produktov iz rudnih koncentratov,
– naprave za litje in pretaljevanje svinca, bakra in cinka ter njihovih zlitin iz primarnih in sekundarnih surovin,
– naprave za litje svinca, bakra in cinka ter njihovih zlitin,
– naprave za proizvodnjo polizdelkov iz svinca, bakra in cinka in njihovih zlitin z iztiskanjem, kovanjem, toplim in hladnim valjanjem ter vlečenjem,
– naprave za proizvodnjo akumulatorjev,
– čistilne naprave odpadnega zraka iz naprav iz te točke, v katerih se kot pralno sredstvo uporablja voda;
2. pri proizvodnji molibdena in volframa za:
– naprave za predelavo molibdenovega in volframovega koncentrata,
– naprave za proizvodnjo molibdena in volframa ter stranskih proizvodov iz rudnih koncentratov,
– naprave za litje in pretaljevanje molibdena in volframa ter njihovih zlitin iz primarnih in sekundarnih surovin,
– naprave za stiskanje, sintranje in taljenje molibdena in volframa ter njunih zlitin,
– naprave za proizvodnjo polizdelkov iz molibdena in volframa in njunih zlitin z iztiskanjem, kovanjem, toplim in hladnim valjanjem ter vlečenjem,
– čistilne naprave odpadnega zraka iz naprav iz te točke, v katerih se kot pralno sredstvo uporablja voda;
3. pri proizvodnji aluminija za:
– naprave za proizvodnjo aluminija iz aluminijeve glinice,
– naprave za litje in pretaljevanje aluminija ter njegovih zlitin iz primarno predelanega aluminija in iz aluminijevih sekundarnih surovin,
– naprave za proizvodnjo polizdelkov iz aluminija in njegovih zlitin,
– čistilne naprave odpadnega zraka iz naprav iz te točke, v katerih se kot pralno sredstvo uporablja voda.
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za odpadno vodo na območju vira onesnaževanja iz:
– hladilnih sistemov in naprav za proizvodnjo pare,
– naprav za pripravo vode,
– naprav za obdelavo in plastenje kovinskih površin,
– naprav za bogatitev, plemenitenje in predelavo industrijskih mineralov,
– proizvodnje žveplene kisline iz sulfidnih rud in
– naprav za izdelavo sive litine, ferozlitin in jekla.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju vira onesnaževanja.
4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo so določene v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe.
Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za vire onesnaževanja iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe je razmerje med količino te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in količino svinca, bakra, molibdena, volframa ali cinka, vključno s stranskimi proizvodi, ki bi jo naprave vira onesnaževanja proizvedle v enakem obdobju, če obratujejo vse naprave vira onesnaževanja z največjo zmogljivostjo.
Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za vire onesnaževanja iz 3. točke 2. člena te uredbe je razmerje med količino te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in količino aluminija ali aluminijeve zlitine, ki bi jo naprave vira onesnaževanja proizvedle v enakem obdobju, če obratujejo vse naprave vira onesnaževanja z največjo zmogljivostjo.
Pri emisijskemu faktorju heksaklorobenzena se šteje za količino aluminija ali aluminijeve zlitine iz prejšnjega odstavka količina, ki bi se rafinirala v obdobju enega dneva, če obratujejo vse naprave za rafinacijo aluminija ali aluminijeve zlitine s klorom ali snovmi, pri katerih se sprošča klor, z največjo zmogljivostjo.
Emisijski faktor se izraža v gramih posameznega parametra na tono proizvedene kovine.
5. člen
Mejna vrednost koncentracije sulfatov se za neposredno odvajanje odpadne vode v vodotok določi po enačbi:
MVK = 0,3*MVK(1r)*QV / Q
kjer je:
MVK – mejna vrednost koncentracije sulfatov za odvajanje odpadne vode neposredno v vode, izražena v mg/l,
MVK(1r) – mejna vrednost koncentracije sulfatov za površinsko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za sulfate 150 mg/l,
Q(V) – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s, in
Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževanja, izražen v l/s.
Ne glede na izračunano vrednost iz prejšnjega odstavka koncentracija sulfatov v odpadni vodi ne sme presegati 3.000 mg/l.
6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja iz 1. in 2. točke v 2. členu te uredbe izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz vira onesnaževanja, so:
– prednostna uporaba tehnologij s čim manjšo porabo surove vode,
– zapiranje krogotoka hladilne vode pri hlajenju granulacije žlindre, čiščenju odpadnih plinov in hladilnih mazivnih emulzij,
– ponovna uporaba manj onesnažene tehnološke odpadne vode za hlajenje, čiščenje ter pranje odpadnih plinov,
– uporaba padavinske odpadne vode, ki se odvaja iz prekritih površin na območju vira onesnaževanja za hlajenje in v proizvodnem procesu,
– uporaba bazenov za zbiranje razškropljene vode, vode za čiščenje in drugih voda, ki se odvajajo na območju vira onesnaževanja,
– uporaba postopkov recikliranja snovi iz odpadnih voda,
– regeneracija procesnih raztopin z ekstrakcijo, cementacijo, kristalizacijo, izmenjavo ionov in filtracijo z uporabo membran,
– ponovna uporaba žlinder, pepela in mulja, ki nastaja v proizvodnem procesu in čiščenju odpadnih voda,
– najmanjša možna uporaba klora in kemikalij, pri katerih se sprošča klor, pri cianidni oksidaciji,
– čim manjša uporaba snovi v proizvodnem procesu, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da so ekotoksične,
– uporaba fizikalno-kemičnih postopkov čiščenja odpadne vode, kot so cianidna oksidacija, redukcija kromatov in sulfitov, obarjanje sulfidov in razcepljanje emulzij.
Posebni ukrepi, ki jih upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja iz 3. točke v 2. členu te uredbe izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz vira onesnaževanja, so:
– uporaba suhih postopkov pri čiščenju odpadnih plinov iz elektroliznih peči, talilnic in livarn, če je ob njihovi uporabi obremenitev okolja najmanjša,
– uporaba zaprtega krogotoka vode za čiščenje odpadnih plinov pri mokrem postopku čiščenja,
– uporaba zaprtega krogotoka odpadnih voda pri proizvodnji anod,
– uporaba zaprtega krogotoka vode za luženje materiala iz praznjenja peči,
– uporaba zaprtega krogotoka hladilne vode v proizvodnem procesu, kot so neprekinjeno litje in hlajenje mazivnih emulzij,
– ponovna uporaba manj onesnažene tehnološke odpadne vode,
– ponovna uporaba surovin in snovi, ki se izločajo pri čiščenju odpadne vode, kot so aluminijevo oksidno blato in kriolit iz mokrega čiščenja odpadnih plinov,
– uporaba fizikalno-kemičnih postopkov čiščenja odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov, naprav za razcepljanje emulzij, in lužnice, ki nastaja pri praznjenju peči.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-29/2000-1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev za
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo svinca, bakra in cinka ter
njihovih zlitin:

-----------------------------------------------------------------
Parametri odpadne vode   Izražen Enota  Mejne   Mejne
               kot     vrednosti  vrednosti
                      za iztok  za iztok v
                      v vode    kana-
                            lizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura             oC    30    35
2. pH - vrednost                6,5 - 9 6,5 - 9,5
3. Neraztopljene snovi         mg/l    80    250
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD         3     -
III. ANORGANSKI PARAMETRI
10. Arzen*          As    mg/l   0,1    0,1
               As    g/t   2 (a)   2 (a)
11. Baker *          Cu    mg/l   0,5    0,5
               Cu    g/t   10 (a)  10 (a)
12. Barij *          Ba    mg/l   5,0    5,0
13. Cink *          Zn    mg/l   2,0    2,0
               Zn    g/t   30 (a)  30 (a)
14. Kadmij *         Cd    mg/l  0,1 (b)  0,1 (b)
               Cd    g/t   3 (b)   3 (b)
15. Kobalt *         Co    mg/l   1,0    1,0
16. Kositer *         Sn    mg/l   2,0    2,0
18. Krom - šestvalentni *   Cr    mg/l   0,1    0,1
   Mangan         Mn    mg/l   1,0    1,0
   Molibden        Mo    mg/l   1,0    1,0
19. Nikelj *         Ni    mg/l   0,5    0,5
               Ni    g/t   15 (a)  15 (a)
20. Srebro *         Ag    mg/l   0,1    0,1
21. Svinec *         Pb    mg/l   0,5    0,5
               Pb    g/t   15 (a)  15 (a)
    Talij         Ta    mg/l   0,5    0,5
    Vanadij        V    mg/l   0,5    0,5
22. Železo          Fe    mg/l   3,0    -
23. Živo srebro *       Hg    mg/l  0,01 ( c) 0,01 ( c)
               Hg    g/t   1 (a)   1 (a)
24. Klor - prosti *     Cl2    mg/l   0,1    0,1
27. Nitritni dušik *     N    mg/l   1,0    10
30. Cianid - prosti *     CN    mg/l   0,1    0,1
33. Celotni fosfor      P    mg/l   1,0    -
34. Sulfat          SO4    mg/l   (d)    -
35. Sulfid          S    mg/l   1,0    1,0
IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK         O2    g/t    1500    -
41. Celotni ogljikovodiki*
(mineralna olja)            mg/l    10    10
43. Adsorbljivi organski
halogeni * - AOX       Cl    mg/l   0,5    0,5
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake* pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) če letna zmogljivost proizvodnje svinca, bakra ali cinka
vključno s stranskimi proizvodi ne presega 10 t, mejna vrednost
za emisijski faktor ne velja;

b) če koncentracija kadmija v odpadni vodi posamezne naprave na
območju vira onesnaževanja presega 1,0 mg/l, je treba zagotoviti
čiščenje odpadne vode iz te naprave tako, da na iztoku iz
čistilne naprave koncentracija kadmija ne presega 0,1 mg/l;

c) če koncentracija živega srebra v odpadni vodi posamezne
naprave na območju vira onesnaževanja presega 0,1 mg/l, je treba
zagotoviti čiščenje odpadne vode iz te naprave tako, da na iztoku
iz čistilne naprave koncentracija kadmija ne presega 0,01 mg/l;

d) mejna vrednost sulfata v odpadni vodi se določa skladno s 5.
členom te uredbe.

PRILOGA 2

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev za
odpadno vodo iz naprav za proizvodnjo molibdena in volframa:

-----------------------------------------------------------------
Parametri odpadne vode   Izražen Enota  Mejne   Mejne
               kot     vrednosti  vrednosti
                      za iztok  za iztok v
                      v vode    kana-
                            lizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura            oC    30    35
2. pH - vrednost               6,5-9  6,5-9,5
3. Neraztopljene snovi        mg/l    80    250
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe  SD       3     -
III. ANORGANSKI PARAMETRI
9. Aluminij           Al  mg/l   3,0    -
10. Arzen*           As  mg/l   0,1    0,1
11. Baker *           Cu  mg/l   0,5    0,5
15. Kobalt *          Co  mg/l   1,0    1,0
   Mangan          Mn  mg/l   1,0    1,0
   Molibden         Mo  mg/l   1,0    1,0
                Mo  g/t   60 (a)  60 (a)
19. Nikelj *          Ni  mg/l   0,5    0,5
20. Srebro *          Ag  mg/l   0,1    0,1
  Volfram           W  mg/l   5,0    5,0
                W  g/t   200 (b) 200 (b)
22. Železo           Fe  mg/l   3,0    -
26. Amonijev dušik       N  mg/l    30    30
31. Fluorid           F  mg/l    20    20
33. Celotni fosfor       P  mg/l   1,0    -
34. Sulfat           SO4  mg/l   (c )    -
35. Sulfid           S  mg/l   1,0    1,0
IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK          O2  g/t    1500    -
41. Celotni ogljikovodiki*
(mineralna olja)          mg/l    10    10
43. Adsorbljivi organski
halogeni * - AOX        Cl mg/l   0,5    0,5
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) če letna zmogljivost proizvodnje molibdena vključno s
stranskimi proizvodi ne presega 10 t, mejna vrednost za emisijski
faktor ne velja;

b) če letna zmogljivost proizvodnje molibdena vključno s
stranskimi proizvodi ne presega 10 t, mejna vrednost za emisijski
faktor ne velja;

c) mejna vrednost sulfata v odpadni vodi se določa skladno s 5.
členom te uredbe.

PRILOGA 3

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev za
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo aluminija.

-----------------------------------------------------------------
Parametri odpadne vode   Izražen Enota  Mejne   Mejne
               kot     vrednosti  vrednosti
                      za iztok  za iztok v
                      v vode    kana-
                            lizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura            oC    30    35
2. pH - vrednost               6,5-9  6,5-9,5
3. Neraztopljene snovi        mg/l    80    250
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe  SD       3     -
III. ANORGANSKI PARAMETRI
9. Aluminij           Al  g/t    20    20
11. Baker *           Cu  mg/l   0,5    0,5
13. Cink *           Zn  mg/    2,0    2,0
15. Kobalt *          Co  mg/l   1,0    1,0
17. Celotni krom *       Cr  mg/l   0,5    0,5
    Mangan          Mn  mg/l   1,0    1,0
19. Nikelj *          Ni  mg/l   0,5    0,5
21. Svinec *          Pb  mg/l   0,5    0,5
24. Klor - prosti *      Cl2  mg/l  0,1 (a)  0,1 (a)
26. Amonijev dušik *      N  mg/l   10,0   10,0
30. Cianid - prosti *      CN  mg/l  0,1 (b)   0,1
31. Fluorid           F  g/t    300    300
33. Celotni fosfor       P  mg/l   1,0    -
34. Sulfat           SO4  mg/l   (c)    -
36. Sulfit           SO3  mg/l   1,0    10
IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK          O2  g/t    500    500
41. Celotni ogljikovodiki*
(mineralna olja)           g/t    50    50
43. Adsorbljivi organski
halogeni * - AOX        Cl mg/l   1,0    1,0
  Heksaklorobenzen      HCB mg/l  0,003 (d) 0,003 (d )
                HCB  g/t  0,0003 (d) 0,0003 (d )
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) mejna vrednost za prosti klor velja za odpadne vode iz naprave
za čiščenje odpadnih plinov klorove rafinacije. V odpadnih vodah
na izpustu iz vira onesnaževanja ne sme biti sledi prostega
klora;

b) mejna vrednost velja za odpadne vode, ki nastajajo pri luženju
materiala iz praznjenja peči;

c) mejna vrednost sulfata v odpadni vodi se določa skladno s 5.
členom te uredbe;

d) mejna vrednost velja za odpadne vode iz naprav za čiščenje
odpadnih plinov klorove rafinacije.


AAA Zlata odličnost