Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3878. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 10144.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji) smejo ali morajo upoštevati, in merila, po katerih se cene ali njihove sestavine smejo ali morajo oblikovati.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo osvinčeni motorni bencin (MB-98), neosvinčeni motorni bencini (NMB-91, NMB-95 in NMB-98), plinsko olje (D-2) in ekstra lahko kurilno olje (KO-EL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja za posamezen naftni derivat se določi po naslednjem obrazcu:
kjer pomeni:
P(t):  povprečna cena derivata v SIT/liter
ro:   gostota derivata (za motorne bencine znaša
    0,755 kg/l, za D-2 in KO-EL 0,845 kg/l)
r:   prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na
    podlagi 21.b člena zakona o blagovnih rezervah
    z uredbo določi Vlada RS
M:   bruto marža distributerjev, ki znaša največ
    pri motornih bencinih 13 SIT/l, pri D-2 13 SIT/l
    in pri KO-EL 10 SIT/l
i:   dnevni podatek
t:   14-dnevni interval tekočega obdobja
n:   n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejansko
    je n = 10, saj za soboto in nedeljo ni objave borznih
    kotacij)
e:   1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji
    za devize)
CIF MedH:  borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
      vrednost; v USD/tono)
      Vir: Platt’s European Marketscan
4. člen
Pogoj za spremembo cen v novem 14-dnevnem obdobju se določi z naslednjim obrazcem:
kjer pomeni:
P(t) :  Povprečna cena tekočega 14-dnevnega obdobja
     (brez dajatev) v SIT/l
P(t-k):  Povprečna cena predhodnih 14-dnevnih obdobij
     (brez dajatev) v SIT/l
k:   14-dnevni interval predhodnih obdobij (z zamikom
    enega ali večih obdobij)
    k = 1,2,.....m.
P(t+1): Najvišja modelska prodajna cena brez dajatev v obdobju t+1 v SIT/liter, ki je osnova za izračun drobnoprodajne cene
5. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v SIT/liter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen (P*)
Če je sprememba cene večja ali enaka 1,5 SIT oziroma manjša ali enaka – 1,5 SIT, se le-ta upošteva v celem znesku, prišteje izhodiščni ceni (P(t)) in tako predstavlja najvišjo modelsko ceno pred dajatvami v obdobju t+1, s tem pa tudi osnovo za izračun drobnoprodajne cene z vključenimi vsemi fiskalnimi obremenitvami.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva 6. člen, se kot najvišja cena pred dajatvami na trgu v obdobju t+1 uveljavi oziroma določi korigirana cena tekočega 14-dnevnega obdobja (P*(t+1) = P*(t)) .
6. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t+1.
7. člen
Kolikor so cenovna nihanja (primerjava cene tekočega obdobja Pt in predhodnega ali predhodnih 14 dnevnih obdobij Pt-k) manjša od 1,5 SIT in večja od – 1,5 SIT, cena v prihodnjem 14-dnevnem obdobju (t+1) ostane enaka ceni 14-dnevnega predhodnega ali predhodnih obdobij (P(t+1) = P(t-k) oziroma po postopku zaokroževanja: P*(t+1) = P*(t-k)), ki so bile uveljavljene na trgu.
8. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena se neposredno uporablja za osvinčen motorni bencin MB-98, za neosvinčen motorni bencin NMB-95, za plinsko olje D-2 in ekstra lahko kurilno olje KO-EL.
Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena) modificiran postopek, ki ga določa 9. člen.
Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez dajatev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spremembi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med NMB-95 in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je veljala na dan uveljavitve uredbe.
9. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (Cif Med H) povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe predhodnih členov.
10. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3., 4. in 5. člena:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) 14-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se 14-dnevno povprečje izračuna za 10 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju) in sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov;
e) izračunana povprečna 14-dnevna cena, izražena v SIT/tono se preko gostote (ro) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
11. člen
14-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izračunana na način iz prejšnjega člena, se primerja s 14-dnevno povprečno ceno predhodnega ali predhodnih obdobij.
Kolikor je prag za spremembo cene presežen, se nova najvišja cena uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Kolikor prag za spremembo cene ni presežen, se v torek v tednu x+2 ohrani do tedaj veljavna cena, ki je bila v veljavi v predhodnem 14-dnevnem intervalu oziroma predhodnih 14-dnevnih intervalih in velja do vključno ponedeljka v tednu x+4.
V primeru, da je v torek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, se cena uveljavi na prvi naslednji delovni dan.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, cena pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
12. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– Borzna cena v USD/t:      1 decimalno mesto (vhodni podatek)
– Tečaj Banke Slovenije:     4 decimalna mesta (vhodni podatek)
– Borzna cena derivata v SIT/l:  zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Modelska cena:         zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Prodajna cena brez
 fiskalnih obremenitev:     zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Drobnoprodajna cena       zaokrožitev na 1 decimalno mesto
Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša: 1:0,992.
PREHODNE DOLOČBE
13. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvišja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/l, ki se lahko uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 14-dnevno povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe in sicer za obdobje od 18. 9. 2000 do 1. 10. 2000.
14. člen
Ob uveljavitvi te uredbe znaša bruto marža za motorne bencine, ne glede na določbo 3. člena, 10,45 SIT/liter.
Dokler za motorne bencine ni uveljavljena marža iz 3. člena te uredbe, se v primeru zniževanja cen, ki bi sledilo po mehanizmu iz 4. in 5. člena, najvišja prodajna cena brez dajatev v prihodnjem oziroma prihodnjih 14-dnevnih obdobjih, ne spreminja.
Kolikor do vključno 29. 10. 2000 ne pride do zniževanja cen po mehanizmu iz 4. in 5. člena te uredbe se ne glede na določbo prvega odstavka 14. člena bruto marža lahko 2. 11. 2000 poviša na največ 12 SIT.
Kolikor do vključno 26. 11. 2000 ne pride do nadaljnjega zniževanja cen po mehanizmu iz 4. in 5. člena se ne glede na določbo prvega oziroma tretjega odstavka 14. člena bruto marža lahko 28. 11. 2000 poviša na vrednost, ki jo določa 3. člen te uredbe.
15. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz predhodnih členov se uporablja za plinsko olje (D-2) in ekstra lahko kurilno olje (KO-EL) do 5. aprila 2001.
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 29/00).
17. člen
Ta uredba začne veljati 2. oktobra 2000 in velja dvanajst mesecev.
Št. 282-15/2000-2
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti