Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3868. Odlok o zagotavljanju javnosti dela občinskih organov Občine Loška dolina, stran 10112.

V skladu s 17. členom statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99, 22/00), 39. in 41. člena poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99) in 4. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 1/00) je Občinski svet občine Loška dolina na 16. redni seji, ki je bila dne 21. 9.2000 sprejel
O D L O K
o zagotavljanju javnosti dela občinskih organov Občine Loška dolina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov Občine Loška dolina.
2. člen
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z uradnimi objavami splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih glasil na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov in z izdajanjem javnega glasila občine.
II. OBVEŠČANJE JAVNOSTI O DELU OBČINSKIH ORGANOV
3. člen
Javnost se obvešča o delu občinskih organov s snemanjem sej občinskega sveta za potrebe lokalnega nekomercialnega RTV programa.
Seje se enkrat predvajajo v celoti.
4. člen
Javnost se o delu občinskih organov obvešča tudi tako, da se ob sklicu seje občinskega sveta en izvod celotnega gradiva posreduje enoti knjižnice Jožeta Udoviča Stari trg.
Obvestilo o sklicu seje občinskega sveta se objavi preko lokalnega nekomercialnega RTV programa.
5. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnih glasil oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave. Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z izdajanjem občinskega glasila Obrh.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom javnih glasil župan in tajnik občine, po pooblastilu župana pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
III. URADNE OBJAVE SPLOŠNIH AKTOV OBČINE
6. člen
Splošni akti občine se objavljajo v javnem glasilu Občine Loška dolina, ki vsebuje prilogo Uradno glasilo Občine Loška dolina.
IV. NAVZOČNOST OBČANOV IN PREDSTAVNIKOV JAVNEGA OBVEŠČANJA NA JAVNIH SEJAH OBČINSKIH ORGANOV
7. člen
Občani in predstavniki sredstev javnega obveščanja se lahko udeležujejo javnih sej občinskih organov.
8. člen
Predstavniki javnih glasil, ki so vabljeni na sejo, se seje udeležujejo brez poprejšnje najave.
Predstavnikom javnih glasil se pošilja celotno gradivo, ki je priloženo vabilu za sklic seje občinskega sveta, razen, če ni zaupne narave.
9. člen
Občani, ki so z vabilom vabljeni na sejo občinskega sveta, da občinskemu svetu predstavijo posamezno točko, z vabilom prejmejo tudi gradivo, ki se nanaša na točko, ki jo bodo predstavili.
10. člen
Občani in predstavniki sredstev javnega obveščanja, ki niso z osebnim vabilom vabljeni na sejo, se seje kot gledalci lahko udeležijo ob poprejšnji prijavi in odobritvi, najpozneje do 12. ure dan pred sejo.
Zaradi prostorske stiske se posamezne seje lahko udeleži največ pet občanov - gledalcev.
V. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI Z VPOGLEDOM V DOKUMENTACIJO IN GRADIVA
11. člen
Občani imajo vpogled v gradiva sej občinskega sveta v enoti knjižnice Jožeta Udoviča v Starem trgu.
12. člen
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo na sedežu Občine Loška dolina pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes in podajo pisno utemeljitev prošnje.
Vpogled iz prejšnjega odstavka tega člena, najpozneje v 8 dneh po prejemu pisne utemeljene prošnje, odobri ali zavrne župan občine ali po njegovem pooblastilu tajnik občine s sklepom.
VI. IZDAJANJE GLASILA OBČINE
13. člen
Javnost dela organov občine se zagotavlja tudi z izdajanjem javnega glasila občine. Izdajanje javnega glasila ureja poseben odlok.
VII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-3/2000
Loška dolina, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti