Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3865. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje, stran 10110.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) in 64. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Svet krajevne skupnosti Šulinci na seji dne 8. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– izgradnjo ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje vaških in poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kabelskega TV omrežja,
– sofinanciranje društev in delovanja KS,
– asfaltiranje vaških cest.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000, od 7. do 19. ure na voliščih: v stari šoli Adrijanci, vaško-gasilskem domu Boreča, vaško-gasilskem domu Lucova, vaško-gasilskem domu Martinje, vaško-gasilskem domu Neradnovci, vaško-gasilskem domu Stanjevci, vaško-gasilskem domu Šulinci in vaško-gasilskem domu Ženavlje.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Šulinci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Šulinci ter lastniki vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš na območju Krajevne skupnosti Šulinci ter obrtniki in samostojni podjetniki, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Krajevne skupnosti Šulinci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Šulinci,
– 1% od pokojnin,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti mesečno občani s stalnim prebivališčem na območju KS Šulinci, ki so na začasnem delu v tujini,
– 500 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš zgrajenih na območju KS Šulinci.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Obrtniki in samostojni podjetniki bodo samoprispevek plačevali pri obračunu oziroma pri plačilu prispevkov in davkov.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Šulinci dati seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine ter lastniki vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Šulinci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Šulinci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca septembra 2000 ocenjen na ca. 60,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 35,000.000 SIT.
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Šulinci št. 51900-842-031-25018, s pripisom »samoprispevek KS Šulinci«.
10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Šulinci.
13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet KS Gornji Petrovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov. Nadzor izvaja nadzorni odbor občine, ki ga imenuje občinski svet.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet – Podružnica Murska Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Šulinci
                      GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000, o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006, na območju KS Šulinci za financiranje naslednjih programov:
– izgradnja ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje vaških in poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kabelskaga tv omrežja,
– sofinanciranje društev in delovanja KS
GLASUJEM
                  »ZA«	           »PROTI«
Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Krajevna skupnost Šulinci.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 3/2000
Šulinci, dne 8. julija 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šulinci
Vladimir Hozjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti