Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3860. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 10106.

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96 - odl. US in Uradni list RS, št. 57/96), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razl., 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov Dolenjega in Gorenjega Brda ter Srednje vasi h. št. 11a z dne 6. 9. 2000 in sklepa 11. seje sveta KS Poljane z dne 12. 9. 2000 je svet Občine Gorenja vas-Poljane na 14. seji dne 15. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju v delu KS Poljane: v naselju Dolenje Brdo, razen h. št. 6, v naselju Gorenje Brdo, razen h. št. 6 in 16 in delu Srednje vasi (h. št. 11a).
2. člen
Sredstva samoprispevka se namenijo za pripravo podlage in asfaltiranje ceste Srednja vas–Dolenje Brdo–Petelin do priključka že asfaltirane ceste (na odseku Srednja vas–Dolenje Brdo v dolžini 2450 m širine 3,5 m + mulda, na odseku Prelaze–Petelin v dolžini 700 m pa širine 3 m + mulda) s polovično udeležbo zavezancev in polovično udeležbo Občine Gorenja vas-Poljane.
3. člen
Referendum bo dne 15. 10. 2000 od 7. do 19. ure v prostorih stanovanjske hiše Novak Cilke, Dolenje Brdo 8.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2005 oziroma do pokritja deleža zavezancev (v skladu s 3. členom), ki bo izračunan ob zaključku investicije.
Zavezanci na Gorenjem Brdu (h. št. 1, 2a, 3, 4, 5 in 17) začnejo samoprispevek plačevati z zamikom 6 mesecev (oproščeni so plačila prvih šestih zaporednih obrokov).
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati sredstva po popisu del z upoštevanjem podražitev v višini ca. 37 mio SIT, od tega bo z referendumom zbranih ca. 18,5 mio SIT, svojo udeležbo (skladno s 3. členom tega odloka) pa bo zagotovila tudi Občina Gorenja vas-Poljane iz občinskega proračuna skladno s finančnim planom oziroma najkasneje do 31. 10. 2005.
6. člen
Zbrana sredstva s samoprispevkom se letno sproti porabijo za asfaltiranje – najprej mimo stanovanjskih hiš.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali lastniki stanovanjskih hiš, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum, in lastniki nepremičnin (stanovanjskih in počitniških hiš) na tem območju, ki tukaj nimajo stalnega bivališča.
Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zneska samoprispevka je razvidna v naslednji razpredelnici:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Ime in priimek ter naslov zavezanca      Ocenjena skupna  Mesečni obrok  Zadnji (60.) obrok
št.                         višina samoprisp.      v SIT      v l. 2005                                    
                                 v SIT   (59 obrokov) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Novak Milan ml., Srednja vas 11a            360.000      6.000   Razlika po obr.
                                           skladno s 3. in 5. čl.
                                                 tega sklepa
2    Novak Matjaž, Srednja vas 11a             480.000      8.000          '
3    Novak Slavko, Dolenje Brdo 2              480.000      8.000          '   
4    Dolinar Marija, Dolenje Brdo 3             480.000      8.000          '   
5    Kogelnik Hrovat Alenka, Dolenje Brdo 3         480.000      8.000          '   
6    Bolčina Andrej, Dolenje Brdo 4             480.000      8.000          '   
7    Demšar Venčeslav, Dolenje Brdo 7            480.000      8.000          '   
8    Novak Marija, Dolenje Brdo 8              360.000      6.000          '   
9    Oblak Janko, Dolenje Brdo 9              480.000      8.000          '   
10   Šubic Zvonko, Dolenje Brdo 10a             480.000      8.000          '   
11   Šubic Janez, Dolenje Brdo 11              480.000      8.000          '   
12   Šubic Franc ml., Dolenje Brdo 12            480.000      8.000          '   
13   Omejc Marjan, Dolenje Brdo 13             480.000      8.000          '   
14   Omejc Janez, Dolenje Brdo 13              480.000      8.000          '    
15   Rupar Roman, Dolenje Brdo 13a             480.000      8.000          '
16   Proj Marija, Dolenje Brdo 17              420.000      7.000          '   
17   Prijatelj Ivan, Dolenje Brdo 18            420.000      7.000          '   
18   Oblak Tomaž, Dolenje Brdo 19              480.000      8.000          '   
19   Oblak Marjan, Dolenje Brdo 19             480.000      8.000          '   
20   Oblak Franc ml., Dolenje Brdo 19            480.000      8.000          '   
21   Ažman Bernarda, Dolenje Brdo 20            360.000      6.000          '   
22   Bogataj Milan, Gorenje Brdo 1             432.000      8.000          '   
23   Benedičič Pavel, Gorenje Brdo 2a            432.000      8.000          '   
24   Oblak Tanja, Gorenje Brdo 3              324.000      6.000          '   
25   Pintar Tomaž, Gorenje Brdo 4              432.000      8.000          '  
26   Jesenko Jurij, Gorenje Brdo 9             480.000      8.000          '   
27   Frelih Drago, Gorenje Brdo 11             480.000      8.000          '   
28   Ržek Mirko, Gorenje Brdo 12              480.000      8.000          '   
29   Dolinar Jože, Gorenje Brdo 5              378.000      7.000          '   
30   Justin Martin, Dorenje Brdo14             480.000      8.000          '   
31   Albreht Jože, Gorenje Brdo17              432.000      8.000          '   
32   Markelj Anton, Gorenje Brdo 18             420.000      7.000          '   
33   Stržinar Klemen, Gorenje Brdo 10            480.000      8.000          '   
34   Benedičič Jože, Gorenje Brdo 2             216.000      4.000          '   
35   Klemenčič Janez, Dolenje Brdo 15            240.000      4.000          '   
36   Ceglar Danica, Zatišje 6, 6320 Portorož        480.000      8.000          '   
37   Primožič Mateja, Čevljarska ul. 55, Žiri        480.000      8.000          '   
38   Mlinar Marjan, Sestranska v. 16, Gorenja vas      480.000      8.000          '   
39   Novak Pavle, Sestranska v. 17, Gorenja vas       480.000      8.000          '   
40   Stare Stane, Bavdkova ul. 20, Kranj          360.000      6.000          '   
41   Grasselli Ana, Karlovška 3, 1000 Ljubljana       360.000      6.000          '   
42   Frelih Milena, Podporezen 5, 5243 Podbrdo       240.000      4.000          '   
43   Bohinc Stanka, Poljane 15, 4223 Poljane        360.000      6.000          '
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. člen
Eventualna razlika med zbranim samoprispevkom po 8. členu tega odloka ter deležem zavezancev, izračunan po končani investiciji, se obračuna pri zadnjem (60.) obroku in se lahko razdeli na več obrokov.
9. člen
Zavezanci imajo možnost plačila samoprispevka v enkratnem znesku, če za to sklenejo poseben dogovor z Občino Gorenja vas-Poljane.
10. člen
V primeru bistvenega zmanjšanja socialne varnosti zavezanca se upošteva 12. člen zakona o samoprispevku.
11. člen
Vsem zavezancem obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic računovodska služba KS Poljane. Zaporedni mesečni obroki (določeni v 8. členu tega odloka) zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
12. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu pri KS Poljane.
13. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestni po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
14. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja v višini in porabi teh sredstev.
15. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem na območju za katerega je razpisan referendum ter lastniki nepremičnin (skladno z 8. členom), ki tukaj nimajo stalnega bivališča.
16. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico z naslednjim besedilom.
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
                    GLASOVNICA
Za referendum dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v naseljih Dolenje Brdo (razen h. št. 6) in Gorenje Brdo (razen h. št. 6 in 16) in del Srednje vasi (h. št. 11a) za dobo od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2005 oziroma do pokritja deleža zavezancev za pripravo podlage in asfaltiranje ceste Srednja vas – Dolenje Brdo – Petelin do priključka že asfaltirane ceste (na odseku Srednja vas – Dolenje Brdo v dolžini 2450 m širine 3,5 m + mulda, na odseku Prelaze – Petelin v dolžini 700 m pa širine 3 m + mulda)
glasujem
                 ZA	           PROTI
                (štampiljka Občine Gorenja vas-Poljane)
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
17. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija, ki pa lahko zadolžitve prenese na volilno komisijo KS Poljane.
18. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začne teči z dnem sprejema tega sklepa na občinskem svetu, to je 15. 9. 2000.
19. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo).
20. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti