Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci, stran 10103.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci je svet Občine Beltinci na 22. redni seji dne 21. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98 in 57/99), ki so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše občine Murska Sobota (dolgoročni plan občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - Uradne objave, št. 24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju Občine Beltinci zaradi gradnje stanovanjskih, poslovnih in obrtnih objektov, širitev rekreacijskih con in pokopališč, namakanja kmetijskih zemljišč, ažuriranja in sanacije gramoznic, ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter kategorizacije državnih cest. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
3. člen
(Dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne objave, št. 24/86), in sicer poglavje 4.11. Komunalna dejavnost, kjer se doda besedilo:
V Občini Beltinci bodo za nemoteno oskrbo s pitno vodo zgradili vodna zajetja v gozdu Hraščica in jih povezali s sistemov v Krogu in Črnskih mejah.
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih naprav bodo v Občini Beltinci zgradili centralno čistilno napravo, kjer se bodo čistile odpadne vode iz vseh obmurskih naselij v Občini Beltinci.
4. člen
Dopolni se poglavje 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč, kjer se pod točko b) Hidromelioracije – namakanje doda: Lipa (2. območje vel. 28 ha in 93 ha).
5. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja z besedilom: Občina Beltinci bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja najpomembnejše naravne dediščine na svojem območju.
Najpomembnejše območje naravne dediščine je Krajinski park Mura, ki zavzema celotno dolžino levega brega Mure znotraj visokovodnega nasipa.
Prav tako bo upoštevana kulturna dediščina iz zbirnega registra kulturne dediščine na območju Občine Beltinci.
6. člen
(Srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del Družbenega plana (Uradne objave, št. 24/86), in sicer v poglavju 7.3.1 Kmetijstvo, kjer se v točki Hidromelioracije – namakanje doda: Lipa (2. območje vel. 28 ha in 93 ha).
7. člen
Dopolni se poglavje 8.2. Komunalna infrastruktura, kjer se na koncu doda:
V občini Beltinci bodo zgrajena vodna črpališča v gozdu Hraščica, ki bodo povezana z že zgrajenim sistemom vodooskrbe iz zajetij v Krogu in Črnskih mejah.
8. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in ažuriranja posegov, in sicer:
– karte
v merilu 1:25000  Namenska raba površin
          Zasnova kmetijstva in gozdarstva
          Zasnova prometnega omrežja
          Zasnova varstva naravne in
          kulturne dediščine
          Zasnova vodnega gospodarstva
          Usmeritve za načine urejanja
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z oznakami Turnišče 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 in 45, Radgona 40 in 50 ter Ljutomer 2 in 3-4.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.137/00
Beltinci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti