Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000

Kazalo

3826. Pravilnik o kakovosti breskev in nektarin, stran 10056.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o kakovosti breskev in nektarin
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik se uporablja za sorte svežih breskev in nektarin, vzgojene iz rodov Prunus persica Sieb. in Zucc., ki so v prometu.
Ta pravilnik se ne uporablja za breskve in nektarine, namenjene za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Breskve in nektarine morajo biti:
– nepoškodovane,
– zdrave (breskve in nektarine, ki so zaradi pojava gnilobe ali poškodb neprimerne za uživanje, morajo biti izločene),
– čiste (brez vsake vidne tuje snovi),
– suhe (brez zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– brez škodljivcev in brez poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci,
– ustrezno razvite in zrele, da lahko prenesejo prevoz in rokovanje.
3. člen
(razredi)
Breskve in nektarine se uvrščajo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo breskve in nektarine odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost morajo biti sortno značilne, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega področja,
– meso mora biti popolnoma zdravo,
– biti morajo brez pomanjkljivosti, razen neznatnih površinskih pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na kakovost, skladiščno sposobnost in splošni izgled breskev in nektarin oziroma vsebino pakiranja,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred ekstra.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo breskve in nektarine dobre kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost morajo biti sortno značilne, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega področja,
– meso mora biti popolnoma zdravo,
– na mestu, kjer je pritrjen pecelj ne smejo biti poškodovane,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred I.
Dovoljene so:
a) neznatne pomanjkljivosti v obliki, razvoju, obarvanosti breskev in nektarin,
b) površinske pomanjkljivosti podolgovatih oblik, ki na posamezni breskvi ali hruški ne smejo biti dolge več kot 1 cm,
– površinske pomanjkljivosti drugačnih oblik, ki ne smejo pokrivati več kot 0,5 cm2 površine posamezne breskve ali nektarine,
če to ne vpliva na kakovost, skladiščno sposobnost in splošni izgled breskev in nektarin oziroma vsebine pakiranja.
6. člen
(razred II)
V razred II se uvrstijo breskve in nektarine, ki izpolnjujejo minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali v razred I.
Meso mora biti brez večjih pomanjkljivosti.
Breskve in nektarine so lahko počene oziroma pokvarjene pri stičišču peclja in ploda le ob upoštevanju dovoljenih odstopanj kakovosti za razred II (kvantitativnih in kvalitativnih).
Na kožici breskev in nektarin so dovoljene pomanjkljivosti podolgovate oblike, ki na posamezni breskvi ali nektarini ne smejo biti dolge več kot 2 cm; v primeru pomanjkljivosti drugačnih oblik pa njihova skupna površina ne sme presegati 1,5 cm2 površine posamezne breskve ali nektarine.
7. člen
(velikost)
Velikost breskev in nektarin se določi z izmero:
– obsega in
– največjega premera ekvatorialnega dela.
Breskve in nektarine se po velikosti razvrščajo v skladu z naslednjo lestvico:
-----------------------------------------------------------------------------------------
                    Velikost   Obseg
Premer                 (označba)
-----------------------------------------------------------------------------------------
90 mm in več              AAAA     28 cm in več
80 mm in več, toda manj kot 90 mm   AAA      25 cm in več, toda manj kot 28 cm
73 mm in več, toda manj kot 80 mm   AA      23 cm in več, toda manj kot 25 cm
67 mm in več, toda manj kot 73 mm   A       21 cm in več, toda manj kot 23 cm
61 mm in več, toda manj kot 67 mm   B       19 cm in več, toda manj kot 21 cm
56 mm in več, toda manj kot 61 mm   C       17,5 cm in več, toda manj kot 19 cm
51 mm in več, toda manj kot 56 mm   D       16 cm in več, toda manj kot 17,5 cm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Za razred ekstra morajo imeti breskve in nektarine najmanj 17,5 cm obsega in najmanj 56 mm premera.
Velikost D (51 mm in več, toda manj kot 56 mm v premeru in 16 cm in več, toda manj kot 17,5 v obsegu) ni dovoljena v obdobju od 1 julija do 31 oktobra tekočega leta.
Razvrščanje po velikosti je obvezno pri vseh razredih.
8. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja breskev ali nektarin razreda ekstra lahko vsebuje največ 5% breskev ali nektarin (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 4. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I iz 5. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I.
Vsaka enota pakiranja breskev ali nektarin razreda I lahko vsebuje največ 10% breskev ali nektarin (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I iz 5. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II.
Vsaka enota pakiranja breskev ali nektarin razreda II lahko vsebuje največ 10% breskev ali nektarin (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar breskve in nektarine ne smejo:
– biti gnile,
– imeti izrazitih odtiskov,
– biti tako poškodovane, da niso primerne za uživanje.
9. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja breskev ali nektarin v vseh razredih lahko vsebuje največ 10% breskev ali nektarin (po številu oziroma masi), katerih premer je za največ 3 mm večji ali manjši in katerih obseg je za največ 1 cm večji ali manjši od označene velikosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko vsaka enota pakiranja breskev ali nektarin najmanjše velikosti (D) vsebuje največ 10% breskev ali nektarin, ki so od označene najmanjše velikosti manjši za največ 2 mm v premeru in za največ 6 mm v obsegu.
10. člen
(izenačenost)
V vsaki enoti pakiranja so lahko le breskve ali nektarine istega porekla, sorte, kakovosti, velikosti in iste stopnje zrelosti. V vsaki enoti pakiranja breskev ali nektarin razreda ekstra so lahko le breskve ali nektarine iste obarvanosti.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
11. člen
(pakiranje)
Breskve in nektarine morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zaščitene pred zunanjimi vplivi.
V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.
Breskve in nektarine razreda ekstra morajo biti pakirane v enojnih platojih oziroma vložkih, tako da so plodovi med seboj ločeni.
Breskve in nektarine razreda I in razreda II so lahko pakirane:
– v enem ali dveh slojih ali
– v največ štirih slojih, če so v trdih vložkih, ki morajo biti izdelani tako, da ne pritiskajo na plodove v vložku neposredno pod njim.
12. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja breskev ali nektarin morajo biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označene:
– vrsta (“breskve” ali “nektarine”),
– sorta (samo za razreda ekstra in razred I),
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki breskve ali nektarine pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov proizvajalca ali državo proizvajalca,
– država izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla breskev ali nektarin,
– prodajne označbe: razred in velikost (z označbo iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika).
Na vsaki enoti pakiranja breskev ali nektarin se lahko označita tudi:
– minimalna vsebnost sladkorja, določena z Brixovim testom,
– največja čvrstost plodov, izražena v kg/0,5 cm2 (neobvezno).
13. člen
(končni določbi)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2001.
S 1. januarjem 2001 se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87, 37/88 Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99 in 71/00), ki se nanašajo na kakovost breskev in nektarin.
Št. 321-02-481/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost