Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000

Kazalo

3820. Pravilnik o kakovosti namiznih jabolk in hrušk, stran 10038.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o kakovosti namiznih jabolk in hrušk
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik se uporablja za sorte svežih jabolk in hrušk, vzgojene iz rodov Malus domestica Borkh. L. in Pyrus communis L, ki so v prometu.
Ta pravilnik se ne uporablja za jabolka in hruške, namenjene za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Jabolka in hruške morajo biti:
– nepoškodovane,
– zdrave (jabolka in hruške, ki so zaradi pojava gnilobe oziroma poškodb neprimerne za uživanje, morajo biti izločene),
– skoraj čiste (brez vsake vidne tuje snovi),
– brez škodljivcev,
– suhe (brez zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– ustrezno razvite, da lahko nadaljujejo proces zorenja in dosežejo stopnjo zrelosti, značilno za posamezno sorto ter prenesejo prevoz in rokovanje.
3. člen
(razredi)
Jabolka in hruške se uvrščajo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo jabolka in hruške, ki poleg a minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvoj in obarvanost plodov jabolk in hrušk morajo biti sortno značilne,
– meso mora biti popolnoma zdravo,
– pecelj mora biti nepoškodovan,
– biti morajo brez poškodb, razen neznatnih sprememb kožice, če to ne vpliva na kakovost in splošni videz jabolk in hrušk oziroma vsebine pakiranja,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred ekstra,
– hruške ne smejo biti zrnate.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo jabolka in hruške, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvoj in obarvanost jabolk in hrušk morajo biti sortno značilne (dovoljene so neznatne pomanjkljivosti v obliki, razvoju oziroma obarvanosti),
– meso mora biti popolnoma zdravo,
– pecelj je lahko rahlo poškodovan,
– kožica je lahko rahlo poškodovana, če to ne vpliva na splošni videz in trajnost plodov,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred I,
– hruške ne smejo biti zrnate.
Na kožici jabolk in hrušk so dovoljene:
– pomanjkljivosti podolgovatih oblik, ki ne smejo biti daljše kot 2 cm,
– pomanjkljivosti drugačnih oblik, ki ne smejo pokrivati več kot 1cm2 površine posameznega jabolka ali hruške, razen peg škrlupa, ki ne smejo pokrivati več kot 0,25 cm2 posameznega jabolka ali hruške.
6. člen
(razred II)
V razred II se uvrstijo jabolka in hruške, ki izpolnjujejo minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali v razred I.
Meso mora biti brez večjih poškodb.
V obliki oziroma razvoju oziroma obarvanosti jabolk in hrušk so dovoljene pomanjkljivosti, če ohranijo svoje značilnosti.
Pecelj lahko manjka samo v primeru, če kožica ni poškodovana.
Na kožici so dovoljene pomanjkljivosti podolgovate oblike, ki so lahko na posameznem jabolku ali hruški dolge največ 4 cm oziroma pomanjkljivosti drugačnih oblik, ki ne smejo presegati več kot 2,5 cm2 površine posameznega jabolka ali hruške, razen peg škrlupa, ki ne smejo pokrivati površine, večje kot 1 cm2 posameznega ploda jabolka ali hruške.
7. člen
(kriteriji obarvanja, mrežavosti in rjastih madežev jabolk)
Kriteriji obarvanja, mrežavosti in rjastih madežev jabolk po razredih so navedeni v Prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(velikost)
Velikost jabolk in hrušk se določi z izmero največjega premera ekvatorialnega dela.
Pri določanju velikosti jabolk in hrušk so kot posledica normalnega delovanja opreme za sortiranje dovoljena odstopanja za 1 mm (navzgor ali navzdol), če število plodov ni tolikšno, da bi to vplivalo na izgled pakiranja.
Velikosti jabolk in hrušk po posameznih razredih morajo biti najmanj:
Jabolka           ekstra     I      II
– debeloplodne sorte     70 mm     65 mm    65 mm
– druge sorte         60 mm     55 mm    55 mm
Hruške            ekstra     I      II
– debeloplodne sorte     60 mm     55 mm    55 mm
– druge sorte         55 mm     50mm    45 mm
Debeloplodne sorte jabolk in hrušk so navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na tretji odstavek tega člena za sorte poletnih hrušk, navedene v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, za pošiljke med 10. junijem in 31.julijem tekočega leta ne veljajo zahteve glede minimalnih velikosti hrušk.
9. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja jabolk ali hrušk razreda ekstra lahko vsebuje največ 5% jabolk ali hrušk (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 4. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I iz 5. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I.
Vsaka enota pakiranja jabolk ali hrušk razreda I lahko vsebuje največ 10% jabolk ali hrušk (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjuje zahtev za razred I iz 5. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve glede kakovosti za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II. Vsaka enota pakiranja jabolk razreda I lahko vsebuje največ 25% jabolk (po številu oziroma masi) brez pecljev, če kožica v peceljni jamici ni poškodovana. Jabolka sorte Granny Smith razreda I so lahko brez pecljev, če kožica v peceljni jamici ni poškodovana.
Vsaka enota pakiranja jabolk ali hrušk razreda II lahko vsebuje največ 10% jabolk ali hrušk (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev iz 6. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar jabolka in hruške ne smejo:
– biti gnile,
– imeti izrazitih odtiskov,
– biti tako poškodovane, da niso primerne za uživanje.
Vsaka enota pakiranja jabolk ali hrušk razreda II lahko vsebuje največ 2% jabolk ali hrušk (po številu oziroma masi), ki:
– so črvive,
– kažejo resne poškodbe zaradi grenke pegavosti ali steklavosti,
– kažejo neznatne poškodbe ali nezaceljene razpoke ali
– kažejo neznatne sledove gnilobe.
10. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja razreda ekstra, I ali II lahko vsebuje največ 10% jabolk ali hrušk (po številu oziroma masi), ki ustrezajo velikosti neposredno pod ali nad označeno velikostjo iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika. Za jabolka in hruške najmanjših dovoljenih velikosti mora biti to odstopanje manjše od 5 mm izpod najmanjše velikosti.
11. člen
(izenačenost)
V vsaki enoti pakiranja jabolk ali hrušk razreda ekstra, razreda I in razreda II so lahko le jabolka ali hruške istega porekla, sorte, kakovosti in iste stopnje zrelosti. V vsaki enoti pakiranja jabolk ali hrušk razreda ekstra so lahko le jabolka ali hruške iste obarvanosti.
Ne glede na prejšnji odstavek, za predpakirana jabolka razreda ekstra in razreda I do 2 kg neto, sortna izenačenost in izenačenost porekla nista obvezni.
V enoti pakiranja je razlika v velikosti največjega in najmanjšega ploda lahko največ 5 mm:
– za razred ekstra,
– za razred I in II, če so jabolka in hruške pakirane v vrstah in vložkih, razen za jabolka sort Bramley’s (Bramley, Triophe de Kiel) in Horenburger, kjer je lahko ta razlika manjša od 10 mm.
Za jabolka in hruške razreda I v razsutem stanju je lahko razlika v velikosti največjega in najmanjšega ploda največ 10 mm, razen za jabolka sort Bramley’s (Bramley, Triophe de Kiel) in Horenburger, kjer je lahko ta razlika manjša od 20 mm.
Za jabolka in hruške razreda II v razsutem stanju ni omejitev glede izenačenosti velikosti.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
12. člen
(pakiranje)
Jabolka in hruške morajo biti pakirana tako, da so ustrezno zaščitena pred zunanjimi vplivi.
Jabolka in hruške razreda ekstra morajo biti pakirane v vložke.
V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.
13. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja jabolk in hrušk morajo biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označene:
– vrsta (“jabolka“ ali “hruške“),
– sorta (obvezno za razred ekstra in I),
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki jabolka ali hruške pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov proizvajalca ali državo proizvajalca,
– državo izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla jabolk ali hrušk,
– prodajne označbe (razred in velikost ali število plodov pri pakiranju v vložke).
Pri označitvi velikosti iz šeste alinee prejšnjega odstavka je potrebno označiti:
– najmanjši in največji premer ali
– najmanjši premer, z navedbo “in več“.
14. člen
(končni določbi)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2001.
S 1. januarjem 2001 se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87, 37/88, Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99 in 71/00), ki se nanašajo na kakovost jabolk in hrušk.
Št. 321-02-482/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
PRILOGA 1

        Kriteriji glede obarvanosti jabolk

Sorte jabolk so glede na obarvanost razdeljene v štiri skupine:

Skupina A - rdeče sorte

Razred ekstra: najmanj 3/4 površine ploda mora biti rdeče
        obarvane

Razred I:    najmanj 1/2 površine ploda mora biti rdeče
        obarvane

Razred II:   najmanj 1/4 površine ploda mora biti rdeče
        obarvane

Sorte:

- Black Ben Davis,

- Black Stayman,

- Carmio,

- Democrat,

- Jonagored,

- King David,

- Red Delicious in mutanti (Richared, Starking, Starkrimson, Well
Spur, Oregon, Fortuna, Delicious, Top Red, Red Chif in Royal
Red),

- Red Dougherty,

- Red Rome,

- Red Stayman (Staymared),

- Red York,

- Roja de Benejama (Verruga, Roja del Valle, Clavelina),

- Royal Gala (Tenroy),

- Stark Delicious,

- Spartan,

- Rose de Berne,

- Reinette étoilée,

- Winesap (Winter Winesap).


Skupina B - rdeče-zelene sorte (z dobro izraženo rdečo
obarvanostjo)

Razred ekstra: najmanj 1/2 površine ploda mora biti rdeče
        obarvane

Razred I:    najmanj 1/3 površine ploda mora biti rdeče
        obarvane

Razred II:   najmanj 1/10 površine ploda mora biti rdeče
        obarvane

Sorte:

- Akane (Prime Rouge, Tohoku 3),

- Alice (Aroma amorosa),

- Bellavista (Vista bella),

- Belfort (Pella),

- Boskoop rouge (Rdeči boskop),

- Cardinal,

- Cherry Cox,

- Cortland,

- Delicious ordinaire (Rdeči delišes),

- Discovery,

- Delicious Pilafa (Pilafa delišes),

- Gloster 69,

- Idared,

- Ingrid Marie,

- Jerseymac,

- Jonathan,

- Katy (Katja),

- Kim,

- Lobo,

- McIntosh,

- Morgenduft (Rome Beauty),

- Nueva Orleans,

- Piglos,

- Stayman Winesap,

- Tydeman's Early Worcester (Tydeman's Early),

- Wealthy,

- York,

- Gravenstein rouge (Rdeči grafenštajnc),

- James Grieve rouge (Rdeči James Grieve),

- Odin,

- Ontario,

- Ortell,

- Paula Red,

- Rambour Franc,

- Red Berlepsch,

- Reineta Encarnada,

- Reineta Roja del Canada (Kanadska reneta),

- Stalapfel,

- Summerred,

- Wagener,

- Worcester Pearmain.


Skupina C - prižaste sorte (rahlo obarvane)

Razred ekstra: najmanj 1/3 površine ploda pokritega z
        značilnimi rdečimi progami

Razred I:    najmanj 1/10 površine ploda pokritega z
        značilnimi rdečimi progami

Razred II:   -

Sorte:

- Abbondanza,

- Alkmene,

- Apollo,

- Arlet,

- Aroma,

- Berlepsch,

- Braeburn,

- Carola (Kalco),

- Casanova de Alcobaca,

- Cunha (Riscadinha),

- Chata Encarnada,

- Commercio,

- Cox's orange pippin (Cox orange) in mutanti (brez Cherry Cox),

- Ellisons's orange,

- Elstar,

- Fuji,

- Gala,

- Imperatore (Emperor Alexander),

- Jamba,

- Jonagold(*tudi pri plodovih razreda II. mora biti najmanj 1/10
površine ploda pokrita z značilnimi progami),

- Karmijn de Sonnaville,

- Kidd's orange red,

- Laxton's Superb,

- Lord Lambourne,

- Mantet rouge (Rdeči mantet),

- Maigold,

- Melrose,

- Normanda,

- Nueva Europa,

- Oldenburg,

- Pimona,

- Pinova,

- Piros,

- Pomme raisin,

- Reglindis,

- Reine des Reinettes, Goldparm-ne (Zlata parmena),

- Rose de Caldaro (Kalterer),

- Shampion,

- Stark's Earliest,

- Winston.


Skupina D

Druge sorte.

PRILOGA 2

   Kriteriji glede mrežavosti in rjastih madežev jabolk

Sorte jabolk, pri katerih je mrežavost sortna značilnost in se
mrežica, če so plodovi sortno značilni, ne obravnava kot
pomanjkljivost:

- Ashmead's Kernel,

- Egremont Russet,

- Dunns Seedling,

- Groupe des Boskoop (skupina Boskop),

- Groupe des Cox's orange (skupina Cox's orange),

- Ingrid Marie,

- Karmijn de Sonnaville,

- Kent,

- Kidd's Orange red,

- Fortune,

- Laxton's Superb,

- Mingan (Peromingan, Mingana),

- Reinette du Canada (Kanadka),

- Reinette grise,

- St. Edmund's Pippin,

- Sturmer Pippin,

- Suntan,

- Sunset,

- Toreno,

- Yellow Newton (Albemarle Pippin).

Za sorte jabolk, ki niso naštete v gornjem seznamu, je mrežavost
dovoljena v okviru naslednjih mej:


.----------------------------------------------------------------------------------.
.         . Razred ekstra . Razred I . Razred II . Dovoljena odstopanja .
.         .        .      .      .   za razred II   .
.------------------.---------------.------------.-----------.----------------------.
.         .        .      .      .           .
. 1. Rjasti madeži . - ne izven  . - lahko  . - lahko  . - plodovi ne     .
.         .  peceljne  .  segajo  .  segajo .  vplivajo bistveno .
.         .  jamice   .  rahlo  .  rahlo  .  na izgled in stanje.
.         .        .  izven  .  peceljne.  enote pakiranja  .
.         .        .  peceljne .  jamice .           .
.         .        .  jamice  .  ali   .           .
.         .        .  ali   .  pestiča .           .
.         .        .  pestiča .      .           .
.         .        .      .      .           .
.         . - plodovni  . - plodovi . - plodovi .           .
.         .  niso hrapavi.  niso   .  so rahlo.           .
.         .        .  hrapavi .  hrapavi .           .
.------------------.---------------.------------.-----------.----------------------.
. 2. Mrežavost   .        .            .           .
.         .        . Največja dovoljena  .           .
.         .        .  površina ploda   .           .
.         .        .            .           .
.         .        .------------.-----------.           .
. - tanka mrežavost. - rahle in  .  1/5   .  1/2   . - plodovi, ki    .
. (ne sme biti   .  posamične  .      .      . bistveno ne vplivajo .
. kontrastna glede .  sledi    .      .      . na izgled in stanje .
. na splošno    .  mrežavosti, .      .      . enote pakiranja   .
. obarvanost    .  ki ne    .      .      .           .
. plodov)     .  spremenijo .      .      .           .
.         .  splošnega  .      .      .           .
.         .  izgleda   .      .      .           .
.         .  plodov in  .      .      .           .
.         .  celotnega  .      .      .           .
.         .  pakiranja  .      .      .           .
.         .        .      .      .           .
. - močna mrežavost. - ni dovoljena.  1/20  .  1/3  . - plodovi, ki    .
.         .        .      .      . bistveno ne vplivajo .
.         .        .      .      . na izgled in stanje .
.         .        .      .      . enote pakiranja   .
.         .        .      .      .           .
. - skupna     .        .      .      .           .
. dovoljena    .        .      .      .           .
. odstopanja (z  .        .      .      .           .
. izjemo rjastih  .        .      .      .           .
. madežev v zgoraj .        .      .      .           .
. navedenih    .        .      .      .           .
. okvirih). Tanka .        .      .      .           .
. in močna     .        .      .      .           .
. mrežavost skupaj .        .      .      .           .
. ne smeta v    .        .      .      .           .
. nobenem primeru .        .      .      .           .
. presegati:    .    0    .  1/5   .  1/2   . - plodovi, ki    .
.         .        .      .      . bistveno ne vplivajo .
.         .        .      .      . na izgled in stanje .
.         .        .      .      . enote pakiranja   .
.----------------------------------------------------------------------------------.

PRILOGA 3

      Seznam debeloplodnih sort jabolk in hrušk

1. JABOLKA

- Altlander,

- Apollo,

- Arlet,

- Belle de Boskoop in mutanti (Boskop in mutanti),

- Belle fleur double,

- Bismarck,

- Black Ben Davis,

- Black Stayman,

- Blenheim,

- Braeburn,

- Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel),

- Brettacher,

- Carola (Kalco),

- Charden,

- Charles Ross,

- Cortland,

- Cox pomona,

- Crimson Bramley,

- Delicious Pilafa (Pilafa delišes),

- Democrat,

- Elan,

- Ellison's orange (Ellison),

- Finkenwerder,

- Fortuna Delicious,

- Fuji,

- Garcia,

- Gelber Edel,

- Glorie von Holland,

- Gloster 69,

- Golden Delicious in mutanti (Zlati delišes in mutanti),

- Graham (Graham Royal Jubilé),

- Granny Smith,

- Gravensteiner (Grafenštajnc),

- Greensleeves,

- Großherzog Friedrich von Baden,

- Groupe des Calvilles (skupina Calville),

- Herma,

- Honey gold,

- Horneburger,

- Howgate wonder,

- Idared,

- Imperatore,

- Jacob Fisher,

- Jacques Lebel,

- Jamba,

- James Grieve in mutanti,

- Jester,

- Jonagold, Jonagored in drugi mutanti,

- Jupiter,

- Karmijn de Sonnaville,

- Königin (The Queen),

- Lane's Prince Albert,

- Lemoen Apfel (Lemoenappel),

- Maigold,

- Melrose,

- Morgenduft (Rome Beauty),

- Museh,

- Mutsu (Crispin),

- Normanda,

- Notarapfel (Notaris, Notarisappel),

- Nueva Orleans,

- Orleans Reinette,

- Ontario,

- Ozargold,

- Pater v. d. Elsen,

- Pero del Cirio,

- Pero Mingan,

- Piglos,

- Pinova,

- Piros,

- Rambour d'hiver,

- Red Chief,

- Red Delicious in mutanti (Rdeči delišes in mutanti),

- Red Ingrid Marie,

- Reglindis,

- Reinette de Orléans,

- Reineta roja del Canada (Rdeča kanadska reneta),

- Reinette blanche (Kanadka) in Reinette grise du Canada,

- Reinette de France,

- Reinette de Landsberg,

- Royal Red,

- Saure Gamerse (Gamerse zure),

- Septer,

- Shampion,

- Signe Tillisch,

- Staymanred,

- Stayman Winesap,

- Starkrimson,

- Transparente de Croncels (Concels),

- Triomphe de Luxembourg,

- Tydeman's Early Worcester,

- Winter Banana,

- Zabergau,

- Zigeunerin (Cigančica).


2. HRUŠKE

- Abbé Fétel,

- Alexandrine Douillard,

- Beurré Alexandre Lucas (Lucas),

- Beurré de Aremberg,

- Beurré Clairgeau,

- Beurré Diel,

- Beurré Lebrun,

- Catillac (Pondspaer, Ronde Gratio, Grand Monarque, Charteuse),

- Curé (Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno,
 Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana),

- Devoe,

- Don Guido,

- Doyenné d'hiver,

- Doyenné du comice (Društvenka),

- Duchesse d'Angouléme,

- Empereur Alexandre (Beurré Bose, Beurré d'Apremont, Bosc),

- Flor de invierno,

- General Leclerc,

- Grand champion,

- Jeanne d'Arc,

- Marguerite Marillat,

- Packham's Triumph (Williams d'Automne),

- Passe Crassane,

- Président Drouart,

- Souvenir du Congrés (Kongreß, Congress),

- Triomphe de Vienne,

- William's Duchess (Pitmaston).

PRILOGA 4

    Sorte poletnih hrušk, za katere ne veljajo zahteve
   glede minimalnih velikosti za pošiljke med 10. junijem
         in 31. julijem tekočega leta

- Abugo o Siete en Boca,

- André Desportes,

- Azucar Verde (de confitar),

- Bergamotten,

- Beurré Giffard,

- Beurré Gris,

- Beurré précoce Morettini,

- Blanca de Aranuez (Agua de Aranjuez, Espadona),

- Buntrocks,

- Carapinheira,

- Carusella,

- Castell (Castell de Verano),

- Claude Blanchet,

- Coloree de Juillet (Bunte Juli),

- Condoula,

- Coscia (Ercolini),

- D. Joaquina (Doyenné de Juillet),

- Gentile,

- Gentile Bianca di Firenze,

- Gentilona,

- Giardina,

- Gramshirtle,

- Hartleffs,

- Leonardeta (Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre,
 Leonarda de Magallon),

- Moscatella,

- Oomskinderen,

- Perita de San Juan,

- Pérola,

- Précoce de Trévoux,

- Précoce di Altedo,

- Santa Maria (Santa Maria Morettini),

- Spadoncina (Agua de Verano, Agua de Agosto),

- Wilder,

- Witthöftsbirne.


AAA Zlata odličnost