Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000

Kazalo

3818. Pravilnik o kakovosti namiznega grozdja, stran 10033.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o kakovosti namiznega grozdja
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik se uporablja za sorte svežega namiznega grozdja, vzgojenega iz Vitis vinifera L., ki so v prometu in ki spada med sorte, ki so navedene v seznamu sort, ki je kot priloga objavljena skupaj s tem pravilnikom kot njegov sestavni del.
Ta pravilnik se ne uporablja namizno grozdje, namenjeno za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Grozdi in jagode namiznega grozdja morajo biti:
– zdravi (namizno grozdje, ki je zaradi pojava gnilobe ali poškodb neprimerno za uživanje, mora biti izločeno),
– čisti (brez vsake vidne tuje snovi),
– brez škodljivcev in brez poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci,
– brez vsake sledi plesni,
– suhi (brez zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– jagode morajo biti cele, dobro oblikovane, normalno razvite,
– ustrezno razvite, da lahko nadaljujejo proces zorenja in dosežejo stopnjo zrelosti, značilno za posamezno sorto ter prenesejo prevoz in rokovanje.
Pigmentacija, nastala zaradi sončne svetlobe, se ne šteje za pomanjkljivost.
3. člen
(razredi)
Namizno grozdje uvrščamo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrsti namizno grozdje odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost grozdov morajo biti sortno značilne, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega področja,
– jagode morajo biti čvrste, trdno pritrjene na grozd, enakomerno razporejene v grozdu, njihova meglica pa mora biti praktično nedotaknjena,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred ekstra.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrsti namizno grozdje dobre kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost grozdov morajo biti sortno značilne, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega področja,
– jagode morajo biti čvrste, trdno pritrjene in morajo imeti čim bolj nedotaknjeno meglico,
– jagode so lahko manj enakomerno razporejene okoli grozda, kot pri razredu ekstra,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred I.
Če ne vplivajo na splošni videz namiznega grozdja in na sposobnost za shranjevanje, so dovoljene:
– rahle pomanjkljivosti v obliki,
– rahle pomanjkljivosti v obarvanosti,
– rahle ožganine od sonca, ki prizadenejo le kožico.
6. člen
(razred II)
V razred II se uvrsti namizno grozdje, ki izpolnjuje minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali razred I.
Grozdi smejo imeti rahle pomanjkljivosti glede oblike, razvitosti in obarvanosti, če te ne vplivajo na osnovne značilnosti sorte, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega področja.
Jagode morajo biti dovolj čvrste in dovolj trdno pritrjene; če je mogoče, naj imajo tudi meglico. Jagode so lahko manj enakomerno razporejene v grozdu kot jagode iz razreda I.
Dovoljene so naslednje pomanjkljivosti:
– pomanjkljivosti v obliki,
– pomanjkljivosti v obarvanosti,
– rahle ožganine od sonca, ki prizadenejo le kožico,
– rahle poškodbe kožice,
– rahle mehanske poškodbe.
7. člen
(velikost)
Velikost se ugotavlja po teži grozda.
Glede minimalne teže za grozdje iz rastlinjaka in za grozdje z debelimi jagodami ter za grozdje z drobnimi jagodami, ki se goji na prostem so predpisane so naslednje zahteve:
--------------------------------------------------------------------------
         namizno grozdje  izdebele jagode,    drobne jagode,
         rastlinjaka    gojene na prostem  gojene na prostem
--------------------------------------------------------------------------
razred ekstra   300 g       250 g           150 g
razred I      200 g       150 g           100 g
razred II     150 g       100 g            75 g
--------------------------------------------------------------------------
Seznam sort iz rastlinjaka in odprt seznam sort z debelimi jagodami ter sortami z drobnimi jagodami, je ko priloga objavljen skupaj s tem pravilnikom kot njegov sestavni del.
V vseh razredih v enoti pakiranja do 1 kg neto teže, je en grozd lahko pod minimalno zahtevano težo le pod pogojem, da meso grozda ustreza vsem zahtevam ustreznega razreda.
Če imena sorte ni na seznamu sort v prilogi tega pravilnika, se za grozdje z debelimi jagodami zahteva le minimalna teža.
8. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja namiznega grozdja razreda ekstra lahko vsebuje največ 5% grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 4. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I iz 5. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I.
Vsaka enota pakiranja namiznega grozdja razreda I lahko vsebuje največ 10% grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I iz 5. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II.
Vsaka enota pakiranja namiznega grozdja razreda II lahko vsebuje največ 10% grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar grozdi ne smejo biti vidno gnili ali kako drugače neprimerni za uživanje.
9. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja namiznega grozdja razreda ekstra ali razreda I lahko vsebuje največ 10% grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev velikosti za svoj razred, vendar izpolnjujejo zahteve za naslednji razred.
Vsaka enota pakiranja namiznega grozdja razreda II lahko vsebuje največ 10% grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev velikosti za razred II, vendar tehtajo najmanj 75 gramov.
10. člen
(izenačenost)
V vsaki enoti pakiranja namiznega grozdja razreda ekstra, razreda I in razreda II je lahko le namizno grozdje istega porekla, sorte, razreda in stopnje zrelosti.
V vsaki enoti pakiranja razreda ekstra morajo biti grozdi večinoma enake velikosti in obarvanosti.
Za namizno grozdje, predstavljeno v enoti pakiranja do 1 kg, se izenačenost sorte in porekla ne zahteva.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
11. člen
(pakiranje)
Namizno grozdje mora biti pakirano tako, da je ustrezno zaščiteno pred zunanjimi vplivi.
Grozdje iz razreda ekstra mora biti pakirano v enojnem sloju.
V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi, dovoljeno pa je, da se peclja grozda drži delček poganjka vinske trte kot posebna oblika predstavitve proizvoda.
12. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja morajo biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označene:
– vrsta (“namizno grozdje”, če vsebina embalaže ni vidna od zunaj),
– sorta,
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki namizno grozdje pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov proizvajalca ali državo proizvajalca,
– država izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla namiznega grozdja,
– prodajne označbe (razred).
13. člen
(končni določbi)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2001.
S 1. januarjem 2001 se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99 in 71/00), ki se nanašajo na kakovost namiznega grozdja.
Št. 321-02-487/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
PRILOGA

              SEZNAM SORT

Imena v oklepajih so sinonimi, ki jih je prav tako mogoče
uporabiti pri označevanju embalaže.


1. Grozdje, ki se goji pod steklom

Alphonse Lavallee (Garnacha roya - Ribier)

Black Alicante (Granacke - Granaxa - Grandaxa)

Cardinal

Canon Hall (Canon Hall Muscat)

Colman (Gros Colman) (primerjaj 2 - Gros Colman)

Frankenthal (2a - Schiava Grossa)

Golden Champion (2a - Baresana)

Gradisca (Gradiska)

Gros Maroc

Leopold III

Muscat d'Alexandrie (2a)

Muscat d'Hambourg (2b - Moscato d'Amburgo)

Prof. Aberson

Royal


2. Grozdje, gojeno na prostem

a) sorte z debelimi jagodami:

Aledo (New Cross-Real)

Alphonse Lavallee (prim. 1)

Amasya Siyahi

Angela (Angiola)

Baresana (Duraca - Golden Champion - Lattuario bianco - Latuario
   bianco - Littuario bianco - Turchesa - Turchesca - Uva di
   Bisceglie - Uva rosa - Uva Turca - Varesana)

Barlinka

Bicane (Napoleon - Perle Imperiale - Weisser Damaszaner - Zanta)

Bien Donne

Blanc d'Edessa (Edessis - Amasya)

Bonheur

Calmeria

Cardinal

Coarna noir

Dabouki (Barbaroui - Khalili - Salti)

Danam

Dan Ben-Hannah (Black Emperor)

Danlas

Datal

Dauphine

Diagalves (Dependura - Formosa - Pendura - Villanueva)

Dimiat (Damiat - Zoumiatico)

Dominga (Gloria - Murciana blanca - Uva verde de Alhama)

Donya Maria

Emperor (Emperador - Genova - Red Emperador - Red Emperor)

Erenkoey Beyazi

Erlihane

Ferral

Flame Tokay

Gemre (Pembe Gemre)

Golden Hill

Gros Colman (Colman Frueher Waelscher - Gros Colmar - Triomphle)

Hoenuesue

Ignea (I. Pirovano 185)

Imperial Napoleon (Doya Mariana - Mariana)

Italia (Dona Sofia - Ideal - Italian muscat - I. Pirovano 65 -
    Moscatel Italiano)

Kozak Beyazi

La Rochelle

Lival * Matilde

Michele Palieri

Muscat d'Alexandrie (Moscatellone - Moscatel Romano - Muscat
  Gordo bianco - Muscat de Grano Gordo - Muscat d'Espagne -
  Muscat Romano - Muscat blanc d'Alexandrie - Muskaat van
  Alexandrie - Salamanna - Seramanna - White Hanepoot - Witte
  Muskaat - Zibibbo)

Muscat Madame Mathiasz (Madame Jean Mathiaz)

Muscat Supreme

Ohanes (Almeria - Blanca Legitima - Ohanez - Uva de Almeiria -
  Uva di Almeria - Uva de Embarque - Uva del Barco)

Olivette blanche (Bridal - Olivette de Montpellier - Olivette de
  Vendemian)

Olivette noire (Olivetta nera - Olivetta Vibonese - Cornichon -
  Preta - Purple Cornichon)

Pannonia (Pannonia Gold)

Peck

Perlona (I. Pirovano 54)

Phraoula (Fraoula - Phraoula Kokkini - Phraoula radini)

Planta Nova (Coma - Tardana - Tortazon)

Prune de Cazouls

Ragol (Ahmeur bou Ahmeur - Angelina - Argelina - Imperial roja -
  Uva de Ragol)

Razaki

Red Globe

Regina (Afouz Ali - Afis Ali - Afuz Ali - Aleppo - Bolgar -
  Dattier de Beyrouth - Dattero di Negroponte - Galleta - Hafis
  Ali - Inzolia imperiale - Karaboumou - Kararubun - Mennavacca
  bianca - Parchitana - Pergolona - Regina di Puglia - Reine -
  Rasaki- Rosaki blanc - Rossetti - Uva Real - Waltham Cross)

Regina nera (Mennavacca nera - Lattuario nero - Olivettona -
  Regina negra - Rosaki noir)

Ribol

Ronelle (Black Gem)

Salba

Schiava grossa (Black Hambourg - Frankenthal - Gross Vernatsch -
  Imperator - Lamper - Schiavone - Trollinger)

Sonita

Sugrafive (Early superior seedless)

Sugraone (Superior seedless)

Sunred Seedless

Tchaouch (Chaouch - Parc de Versailles - Tsaoussi)

Verico

Victoria


b) sorte z drobnimi jagodami:

Admirable de Courtiller (Admirable - Csiri Csuri)

Albillo (Acerba - Albuela - Blanco Ribera - Cagalon)

Angelo Pirovano (I. Pirovano 2)

Annamaria (I. Ubizzoni 4)

Baltali

Beba (Beba de los Santos - Eva)

Catalanesca (Catalanesa - Catalana - Uva Catalana)

Chasselas blanc (Chasselas dore - Fendant - Franceset -
  Franceseta - Gutedel - Krachtgutedel - White van der Laan)

Chassalas rouge

Chelva (Chelva de Cebreros - Guareya - Mantuo - Villanueva)

Ciminnita (Cipro bianco)

Clairette (Blanquette - Malvoisie - Uva de Jijona)

Colombana bianca (Verdea - Colombana de Peccioli)

Dehlro

Delizia di Vaprio (I. Pirovano 46 A)

Flame Seedless (Red Flame)

Gros Vert (Abbondanza - St. Jeannet - Trionfo dell'Esposizione -
  Verdal - Trionfo di Gerusalemme)

Jaoumet (Madeleine de St Jacques - Saint Jacques)

Madeleine (Angevine - Angevine Oberlin - Madeleine Angevine
  Oberlin - Republicain)

Mireille

Molinera (Besgano - Castiza - Molinera gorda)

Moscato d'Adda (Muscat d'Adda)

Moscato d'Amburgo (Black Muscat - Hambro - Hamburg - Hamburski
  Misket - Muscat d'Hambourg - Moscato Preto)

Moscato di Terracina (Moscato di Maccarese)

Oeilllade (Black Malvoisie - Cinsaut - Cinsault - Ottavianello -
  Sinso)

Panse precoce (Bianco di Foster - Foster's White - Panse blanche
  - Sicilien)

Perla di Csaba (Cubski Biser - Julski muskat - Muscat Julius -
  Perle de Csaba)

Perlaut

Perlette

Pizzutello bianco (Aetonychi aspro - Coretto - Cornichon blanc -
  Rish Baba - Sperone di gallo - Teta di vacca)

Precoce de Malingre

Primus (I. Pirovano 7)

Prunesta (Bermestia nera - Pergola rossa - Pergolese di Tivoli)

Regina dei Vigneti (Koenigin der Weingaerten - Muskat
  Szoeloeskertek Kizalyneja - Szoeloeskertek Kizalyneh - Rasaki
  ourgarias - Regina Villoz - Reina de las Vinyas - Reine des
  Vignes - I. Mathiasz 140 - Queen of the Vineyards)

Servant (Servan - Servant di Spagna)

Sideritis (Sidiritis)

Sultanines (Bidaneh - Kshmich - Kis Mis - Sultan - Sultana -
  Sultani - Cekirdesksiz - Sultanina bianca - Sultaniye -
  Thomson seedless and mutations)

Valenci blanc (Valensi - Valency - Panse blanche)

Valenci noir (Planta Mula - Rucial de Mula - Valenci negro)

Yapincak.


AAA Zlata odličnost