Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000

Kazalo

3812. Pravilnik o kakovosti pora, stran 10023.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o kakovosti pora
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik se uporablja za sorte svežega pora vzgojenega iz Allium porrum L., ki so v prometu.
Pravilnik se ne uporablja za por, namenjen za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Por mora biti:
– cel (korenine smejo biti odrezane),
– zdrav (por, ki je zaradi pojava gnilobe ali poškodbe neprimeren za uživanje mora biti izločen),
– čist (brez vidne tuje snovi, korenin se lahko drži zemlja),
– svežega videza, z odstranjenimi uvelimi in izsušenimi listi,
– pobran pred odganjanjem v cvet,
– suh (brez zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– listi morajo biti odrezani,
– ustrezno razvit in dozorel, da lahko prenese prevoz in rokovanje.
3. člen
(razredi)
Por se uvršča v dva razreda:
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred I)
V razred I se uvrsti por dobre kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednje zahteve:
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred I,
– beljen del pora mora zajemati vsaj eno tretjino celotne dolžine ali polovico (lažnega) stebla,
– najmanj ena tretjina celotne dolžine ali polovica lažnega stebla mora biti bela do zelenkasto bela,
– pri zgodnjem poru mora beli do zeleno beli del predstavljati vsaj eno četrtino celotne dolžine ali eno tretjino lažnega stebla.
Če ne kvarijo celotnega videza, kakovosti, sposobnosti za shranjevanje ali predstavitev v enoti pakiranja ima lahko por rahle površinske napake.
Dovoljene so rahle sledi zemlje med listi lažnega stebla.
5. člen
(razred II)
V razred II se uvrsti por, ki izpolnjuje minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II. ter ne izpolnjuje zahtev za uvrstitev v razred I.
Beli do zeleno beli del pora mora zajemati vsaj eno četrtino celotne dolžine ali eno tretjino (lažnega) stebla.
Če izpolnjuje osnovne značilnosti kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja, ima por v razredu II lahko:
– mehko cvetno steblo, ki je zaprto v laznem steblu,
– rahle površinske poškodbe in sledi rje na listih, vendar ne drugod,
– rahle nepravilnosti v obarvanju,
– sledi zemlje med listi.
6. člen
(velikost)
Velikost pora se ugotavlja s premerom, merjeno pravokotno na os nad odebeljenim delom vratu. Minimalni premer je 8 mm za zgodnji por in 10 mm za ostale vrste/sorte pora.
V razredu I premer največjega pora v svežnju ali enoti pakiranja ne sme biti več kot dvakratni premer najmanjšega pora.
7. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja pora razreda I lahko vsebuje največ 10% pora (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjuje zahtev za razred I iz 4. člena tega pravilnika in izpolnjuje zahteve za razred II iz 5. člena tega pravilnika oziroma je v mejah dovoljenih odstopanj za razred II.
Vsaka enota pakiranja pora razreda II lahko vsebuje največ 10% pora (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjuje zahtev za razred II iz 5. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar pori ne smejo gniti, biti izrazito poškodovani ali kako drugače neprimerni za uživanje.
8. člen
(odstopanja velikosti)
Dovoljeno odstopanje od zahtevane velikosti za razred I in II je 10% pora (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjuje zahteve po minimalnem premeru, ali za razred I 10% pora, ki ne izpolnjuje zahteve po enotni velikosti.
9. člen
(izenačenost)
V vsaki enoti pakiranja je lahko le por istega porekla, kakovosti in velikosti ter enake razvitosti in obarvanosti.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja ali partije mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
10. člen
(pakiranje)
Por mora biti predstavljen tako, da je urejeno razporejen v enoti pakiranja ali v svežnjih, če so sestavni del večje enote pakiranja.
Por mora biti pakiran tako, da je ustrezno zaščiten pred zunanjimi vplivi.
V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.
11. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja morajo biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označene:
– vrsta; (“por“, če vsebina embalaže ni vidna od zunaj ali “zgodnji por“),
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki por pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov proizvajalca ali državo proizvajalca,
– država izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla pora,
– prodajne označbe (razred in še število svežnjev, če je por pakiran v svežnje in v zaboje).
12. člen
(končni določbi)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2001.
S 1. januarjem 2001 se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87, 37/88, Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99 in 71/00), ki se nanašajo na kakovost pora.
Št. 321-08-270/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost