Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3749. Navodilo o pogojih ter načinu ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance, stran 9826.

Na podlagi 70. in 84. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in v zvezi s sklepom vlade o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98), sklepom o izdaji zakladnih menic (Uradni list RS, št. 36/00) in sklepom o obrestovanju deponiranih prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja (Uradni list RS, št. 57/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o pogojih ter načinu ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance
1. člen
To navodilo ureja pogoje in način ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja (v nadaljevanju: prosta denarna sredstva) pri nakupu:
– zadolžnic Republike Slovenije,
– zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in
– zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije.
2. člen
Zavezanci za ponudbo prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance iz tega navodila so pravne osebe javnega sektorja iz 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in pravne osebe javnega sektorja iz 3. točke sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98).
3. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena tega navodila so dolžni svoja prosta denarna sredstva pred deponiranjem oziroma podaljšanjem deponiranja ponuditi Ministrstvu za finance – Zakladnici (v nadaljevanju: zakladnica), kolikor ta napove potrebo po likvidnostni zadolžitvi.
4. člen
Nakup zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe pomeni nakup določene količine zakladnih menic po koncu posamezne avkcije zakladnih menic.
Nakup zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic pomeni nakup naknadne izdaje določene emisije zakladnih menic na primarnem trgu.
5. člen
Zakladnica objavi v Uradnem listu Republike Slovenije praviloma do zadnjega dne v mesecu okvirno napoved potrebnih denarnih sredstev za zagotavljanje likvidnosti proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: napoved) za prihodnji mesec, v kateri povabi zavezance k dajanju ponudb za nakup:
– zadolžnic,
– zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in
– zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic.
6. člen
Zavezanec je dolžan najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi napovedi v Uradnem listu Republike Slovenije poslati zakladnici izpolnjen obrazec – ponudbo za nakup zadolžnic in zakladnih menic iz prejšnjega člena tega navodila – na katerem je naveden znesek prostih denarnih sredstev, ponujen za posamezni nakup.
Pri nakupu zadolžnic mora zavezanec na obrazcu navesti tudi datum nakupa in datum zapadlosti zadolžnice ter ali se bo zadolžnica obrestovala po fiksni ali spremenljivi obrestni meri.
Najmanjši znesek ponudbe za nakup zadolžnic, zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic določi zakladnica. Najmanjši znesek ponudbe za posamezno kategorijo se objavi v Uradnem listu, v napovedi iz prejšnjega člena tega navodila.
Obrazec za ponudbo za nakup zadolžnic in zakladnih menic je priloga k temu navodilu in je njegov sestavni del.
7. člen
Najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu obrazca za ponudbo za nakup zadolžnic in zakladnih menic pošlje zakladnica zavezancu na istem obrazcu izjavo o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: izjava), v kateri navede koliko denarnih sredstev bo zakladnica sprejela za nakup:
– zadolžnic (in dan izdaje posamezne zadolžnice),
– zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in
– zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic.
8. člen
Pogodba za nakup zadolžnic, pogodba za nakup zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in pogodba za nakup zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic med zakladnico in zavezancem so sklenjene, ko zakladnica preko telefaksa pošlje zavezancu izjavo.
Kot potrdilo o prejemu izjave se šteje izpis o pravilni oddaji telefaksa.
9. člen
Obveznost zavezanca iz naslova pogodbe za nakup zadolžnic zapade v plačilo na dan izdaje zadolžnice. Plačilo se izvrši na račun, ki ga zakladnica sporoči zavezancu.
Zakladnica pošlje zavezancu original zadolžnice priporočeno po pošti v roku treh delovnih dni po plačilu iz prejšnjega odstavka.
Ob zapadlosti nakaže zakladnica sredstva iz naslova zadolžnice skupaj s pripadajočimi obrestmi na račun, ki ga določi zavezanec. V primeru sporazumnega podaljšanja zadolžnice izplača zakladnica zavezancu le obresti in izda za glavnico novo zadolžnico.
V roku treh delovnih dni po poravnani obveznosti zakladnice pošlje zavezanec zakladnici original zadolžnice.
10. člen
Zakladnica takoj po avkciji sporoči zavezancu rezultate avkcije ter točen znesek, ki ga mora zavezanec nakazati za nakup zakladnih menic, kupljenih preko nekonkurenčne ponudbe.
Obveznost zavezanca iz pogodbe za nakup zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe zapade v plačilo v roku dveh delovnih dni po avkciji zakladnih menic. Plačilo se izvrši na račun, ki ga zakladnica sporoči zavezancu.
11. člen
Zakladnica v roku dveh delovnih dni pred kasnejšo izdajo iste emisije zakladnih menic sporoči zavezancu točen znesek, ki ga mora zavezanec nakazati za nakup zakladnih menic, kupljenih preko kasnejše izdaje iste emisije.
Obveznost zavezanca iz pogodbe za nakup zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zapade v plačilo na dan kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic. Plačilo se izvrši na račun, ki ga zakladnica sporoči zavezancu.
12. člen
Po prejemu denarnih sredstev za nakup zakladnih menic, kupljenih preko nekonkurenčne ponudbe in kasnejše izdaje iste emisije, zakladnica posreduje Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju: KDD) nalog za vknjižbo zakladnih menic na račune vrednostnih papirjev zavezanca. Zavezanec je dolžan pred avkcijo oziroma pred kasnejšo izdajo iste emisije posredovati izdajatelju številko računa, na katerega bo KDD na podlagi naloga zakladnice vknjižila zakladne menice in vse druge podatke, ki so potrebni za vpis zakladnih menic na ta račun.
Če nalog za vpis zakladnih menic na račun iz prejšnjega odstavka ni pravočasno izveden zaradi tega, ker je zavezanec zakladnici sporočil napačne podatke ali mu teh podatkov ni sporočil, se šteje, da je od dneva, določenega v prejšnjem odstavku, zavezanec v zamudi.
13. člen
Zakladnica izpolni obveznost iz zakladne menice osebam, ki so bile na dan, ki je tri dni pred zapadlostjo zakladnih menic, vknjižene kot imetniki zakladnih menic pri KDD in na račun, ki je vpisan v centralnem registru pri KDD.
V primeru, ko obveznosti ni bilo mogoče izpolniti, ker je v centralnem registru vpisan napačen račun ali če v centralnem registru računa ni, se šteje, da je zavezanec v upniški zamudi. Ko upnik odpravi napako, zaradi katere je prišel v zamudo, izplača izdajatelj upniku obveznost v višini, kot bi jo bil dolžan izplačati na dan zapadlosti.
14. člen
Vsa obvestila se pošiljajo praviloma preko telefaksa ali elektronske pošte.
15. člen
Zakladnica in zavezanec se lahko v izrednih primerih dogovorita tudi za drugačen način ponudbe prostih denarnih sredstev Ministrstvu za finance.
Kot izredni primer se šteje:
– prenizka ponudba prostih denarnih sredstev s strani zavezancev glede na napoved zakladnice,
– večje odstopanje od pričakovane (načrtovane) realizacije prilivov in odlivov proračuna, kar zahteva dodatno kratkoročno zadolževanje.
16. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-165/2000
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance