Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3748. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe, stran 9823.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina, postopek izdaje, zamenjave in prenehanja veljavnosti ter evidenca izdanih službenih izkaznic pooblaščenih uradnih oseb carinske službe.
2. člen
Službena izkaznica (v nadaljevanju: izkaznica) se izdaja pooblaščenim uradnim osebam carinske službe za opravljanje nalog carinika, inšpektorja in izterjevalca (v nadaljevanju: imetnik izkaznice) ter se z njo izkazuje pooblaščenost za izvajanje carinskih pooblastil.
3. člen
Izkaznice ni dovoljeno posoditi ali odtujiti ter uporabljati v nasprotju z namenom njene izdaje.
4. člen
Izkaznica je sestavljena iz usnjenega ovitka in plastificirane identifikacijske kartice s posebnimi zaščitnimi elementi. Identifikacijska kartica je vstavljena v usnjeni ovitek.
5. člen
Usnjeni ovitek v velikosti 73 x100 mm ima:
1. na prvi strani na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “Službena izkaznica“;
2. drugo, tretjo in zadnjo stran prazno.
6. člen
Vsebina obrazca identifikacijske kartice v velikosti 85 × 55 mm je naslednja:
1. Na prvi strani:
– prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 × 30 mm;
– pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– zaporedne številke iz evidence;
– desno od prostora za fotografijo je napis: “Republika Slovenija“, pod njim “Ministrstvo za finance“ in pod njim “Carinska uprava Republike Slovenije“;
– pod nazivi je carinski znak;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
– v sredini spodaj je prostor za pečat osebe, ki je pooblaščena za izdajo izkaznice.
2. Na drugi strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
– za delavce na delovnih mestih carinika: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom o carinski službi in drugimi predpisi, izvaja carinska pooblastila carinika“;
– za delavce na delovnih mestih inšpektorja: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom o carinski službi in drugimi predpisi, izvaja carinska pooblastila inšpektorja“;
– za delavce na delovnih mestih izterjevalca: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom o carinski službi in drugimi predpisi, izvaja carinska pooblastila izterjevalca“.
Osnovna barva identifikacijske kartice je svetlo zelena, barva tiska oziroma napisov pa črna.
7. člen
Imetniku izkaznice, ki izvaja carinska pooblastila na območju, kjer živi avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izda identifikacijska kartica na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen
Identifikacijska kartica je veljavna le, če izpolnjuje vse zahteve, naštete v 6. členu tega pravilnika.
Ločevanje identifikacijske kartice in usnjenega ovitka je prepovedano.
9. člen
O izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti Generalnega carinskega urada, pristojni za kadrovske zadeve.
Evidenca o izkaznicah vsebuje:
– zaporedno številko v evidenci,
– osebno ime osebe, ki ji je izkaznica izdana,
– datum izdaje,
– naziv organizacijske enote, v kateri dela delavec, ki mu je izkaznica izdana,
– datum in razlog prenehanja veljavnosti ali nadomestitve izkaznice.
10. člen
Izkaznica se zamenja:
– če jo je imetnik izgubil,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime ali
– so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.
Imetnik izkaznice mora v primeru izgube izkaznice ali v primeru katerega koli drugega razloga iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti organizacijski enoti iz 10. člena tega pravilnika, da ta izkaznico izbriše iz evidence izkaznic in v primeru izgube izkaznice uredi preklic njene veljavnosti.
11. člen
Izkaznica preneha veljati z dnem:
– ko imetniku preneha delovno razmerje ali
– ko iz drugih razlogov izgubi status oziroma pooblastila pooblaščene uradne osebe.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik ob prejemu odločbe vrniti izkaznico, ki se pošlje organizacijski enoti iz 10. člena tega pravilnika.
12. člen
Obrazci in skica po določbah tega pravilnika so objavljeni kot priloga in so sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov carinske službe (Uradni list RS, št. 16/94).
14. člen
Izkaznice po tem pravilniku se izdajo v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
Do izdaje novih izkaznic so veljavne in se uporabljajo izkaznice, izdane na podlagi predpisa iz 13. člena tega pravilnika.
Ob prejemu izkaznice, izdane po določbah tega pravilnika, mora imetnik vrniti staro izkaznico.
15. člen
Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Za ta namen imenuje minister za finance komisijo, ki o uničenju napiše zapisnik.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 418-24/2000
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance