Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3745. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2000, stran 9820.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 17. 8. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2000
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2000 (Uradni list RS, št. 30/00) tako, da se glasi:
‘’Proračun Občine Veržej za leto 2000 se določa v višini 160,356.615 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veržej, dne 17. avgusta 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.
P R O R A Č U N
Občine Veržej za leto 2000
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Proračun Občine Veržej za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
                               zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki skupaj                      147,819.604
II. Odhodki skupaj                      160,356.615
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)       –12,537.011
--------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev    0
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev           0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                    0
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) (I.+IV.) –(II+V.)     –12,537.011
--------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                   5,000.000
IX.  Odplačilo dolga
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih        –7,537.011
--------------------------------------------------------------------------
Znesek v višini 7,537.011 SIT se v tekočem letu pokriva s prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz preteklega leta in z ocenjenimi prejetimi denarnimi sredstvi iz naslova delitvene bilance bivše občine.