Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3738. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Strukovci, stran 9812.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Svet KS Zenkovci na seji dne 5. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Strukovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Strukovci za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od 7. do 19. ure v gasilskem domu Strukovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– urejanje in vzdrževanje objektov-odvodnjavanje meteornih voda (jarki in propusti),
– izgradnja avtobusnega postajališča v spodnjih Strukovcih,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje javnih poti.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni 10,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 6,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Strukovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Strukovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Zenkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI – naselje Strukovci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Strukovci, ki se uporablja za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– urejanje in vzdrževanje objektov-odvodnjavanje meteornih voda (jarki in propusti),
– izgradnja avtobusnega postajališča v spodnjih Strukovcih,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje javnih poti
g l a s u j e m
          »ZA«                           »PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Strukovci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Strukovci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Zenkovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Zenkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zenkovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-6/2000
Puconci, dne 5. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljević l. r.