Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3736. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Predanovci, stran 9810.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Svet KS Brezovci na seji dne 4. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Predanovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Brezovci – Predanovci za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od 7. do 19. ure v gasilskem domu Predanovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest in javnih poti v naselju,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– dokončanje CATV sistema,
– sofinanciranje društev v vasi,
– ureditev vaške razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnih objektov ob športnem centru.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni 10,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 6,500.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Predanovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Predanovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Brezovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI – naselje Predanovci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Predanovci, ki se uporablja za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest in javnih poti v naselju,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– dokončanje CATV sistema,
– sofinanciranje društev v vasi,
– ureditev vaške razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnih objektov ob športnem centru
g l a s u j e m
       »ZA«                           »PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Predanovci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Predanovci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Brezovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Brezovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Brezovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-4/2000
Puconci, dne 4. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.