Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3732. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno - dopolnitev v letu 1999, stran 9807.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na korespondenčni seji dne 7. 9. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/00)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za pripravo.
Cilj sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 je zagotovitev pogojev za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo gasilskega poligona in igrišča v Radmirju.
Območje za gradnjo gasilskega poligona in igrišča zajema parcele št. 654/26, 654/44, 654/45 in 654/46 v k.o. Radmirje v velikosti okrog 2.000 m2.
II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 mora biti izdelan v skladu s 27., 28., 29. in 31. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu z navodili o vsebini PSP in PIA (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vrstni red aktivnosti:
– občina pripravi dokumentacijo za izbor izvajalca izdelave sprememb in dopolnitev;
– občinska komisija, na podlagi sprejetih ponudb izbere najugodnejšega izvajalca;
– izbrani izvajalec izdela osnutek sprememb in dopolnitev ter pridobi soglasja k osnutku;
– občina izvede postopek javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev (sklep o javni razgrnitvi, razgrnitev z javno razpravo, stališče do pripomb iz javne razgrnitve);
– izvajalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev;
– Občinski svet občine Ljubno sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 ter ga objavi v Uradnem glasilu.
III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev so:
1. Javno podjetje Komunala Mozirje
2. RS, MKGP
3. RS, MOP, Urad za prostorsko planiranje
4. Občina Ljubno
5. Ostali soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
IV. TERMINSKI PLAN
4. člen
Terminski plan za izdelavo in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 je naslednji:
1. izdelava osnutka                    15. 9. 2000
2. pridobivanje soglasij k osnutku           od 15. 9. 2000
                            do 16. 10. 2000
3. javna razgrnitev osnutka:
3.1 sklep o javni razgrnitvi                8. 9. 2000
3.2 javna razgrnitev                  od 15. 9. 2000
                            do 16. 10. 2000
3.3 javna razprava                     9. 10. 2000
3.4 izdelava poročila o pripombah in 
  soglasjih               ob končani javni razgrnitvi
4. stališče do pripomb in soglasij    ob končani javni razgrnitvi
5. izdelava predloga 4 dni po prejemu stališč
6. sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
  ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in 
  dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999:
6.1 obravnave predloga               ob prejemu predloga
6.2 sprejem odloka na Občinskem svetu
  občine Ljubno               predvidoma 19. 10. 2000
V. VIRI IN SREDSTVA ZA IZDELAVO
5. člen
Sredstva za izdelavo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 bo Občina Ljubno zagotovila v svojem proračunu.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 002-17/00-01
Ljubno, dne 7. septembra 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.