Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3730. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Prekorje-Toplak, stran 9800.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Prekorje–Toplak
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Prekorje–Toplak, ki ga je pod št. 34/00 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora, d.o.o., Celje. Le-ta vsebuje tudi idejno zasnovo odvajanja odplak širšega območja Prekorja in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88).
II
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo enodružinske stanovanjske hiše, dovozne ceste in rešitve odvajanja odplak.
III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Prekorje–Toplak se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Škofja vas in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Škofja vas obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-12/00
Celje, dne 12. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.