Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3717. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje, stran 9795.

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. A., ki jo zastopa B. B. B., njo pa C. C. in Č. Č., odvetnika v Ž. na seji dne 22. junija 2000
o d l o č i l o:
1. Sklep Vrhovnega sodišča št. I UP 266/2000-4 z dne 30. 3. 2000 se razveljavi.
2. Zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče razveljavilo sklep Upravnega sodišča št. U 313/00-8 z dne 28. 2. 2000 o začasnem zadržanju izvajanja cenika za posamezne tarifne skupine plina in cenika za posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št. 10/00 - v nadaljevanju: cenika), ki ju je sprejel nadzorni svet Javnega holdinga mestnih javnih podjetij, in zavrglo zahtevo pritožnice za izdajo začasne odredbe.
2. Pritožnica meni, da gre za akta, o zakonitosti katerih se odloča v upravnem sporu na podlagi četrtega odstavka 1. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97- popr. - v nadaljevanju: ZUS). Navaja, da je stališče Vrhovnega sodišča, po katerem sta sporna cenika predpisa splošne narave, napačno, in se pri tem sklicuje na sklep ustavnega sodišča št. U-I-54/00 z dne 23. 3. 2000. Tako stališče Vrhovnega sodišča naj bi pomenilo, da zoper izpodbijana akta sodno varstvo ni zagotovljeno (23. člen ustave).
B)
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 31. 5. 2000 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo, da bi ustavno sodišče presodilo, ali so bile pritožnici z izpodbijanim sklepom kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine.
4. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi omeji na presojo, ali sporna odločitev temelji na kakšnem z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem pravnem stališču, ali če je takó očitno napačna ter brez razumne pravne odločitve, da jo je mogoče oceniti za arbitrarno oziroma samovoljno.
5. Izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča temelji na stališču, da sta sporna cenika predpisa splošne narave, kot ga opredeljuje Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99 - EZ) v prvem in drugem odstavku 91. člena. Po mnenju Vrhovnega sodišča naj bi namreč izpodbijana akta določala elemente za obračunavanje cene dobavljene energije toplote in plina ter za izračun te cene različnim odjemalcem.
6. Tako stališče pa je napačno. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-54/00, na katerega se sklicuje tudi pritožnica, zavrglo zahtevo za oceno zakonitosti navedenih cenikov, ker je ugotovilo, da ne vsebujeta določb o načinu oblikovanja in obračunavanja cen, ki bi bile po svoji pravni naravi abstraktna in generalna pravna pravila, in da zato nista predpisa, temveč akta, s katerima so določene cene toplote in plina.
7. Zaradi stališča Vrhovnega sodišča, ki je v nasprotju s stališčem ustavnega sodišča iz sklepa št. U-I-54/00, je bilo pritožnici z izpodbijanim sklepom nezakonito odrečeno sodno varstvo, s tem pa poseženo v pravico iz 23. člena ustave. Zato je bilo treba izpodbijani sklep razveljaviti. Ker je bilo treba že iz tega razloga razveljaviti izpodbijani sklep, se ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali sta cenika akta, za katera je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu ali ne. O tem bo moralo odločiti Vrhovno sodišče v ponovljenem postopku, pri čemer pa zahteve za izdajo začasne odredbe ne bo moglo zavreči iz razloga, ker naj bi bila s tožbo izpodbijana akta predpisa.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
Franc Testen l. r.