Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3714. Pravilnik o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, stran 9792.

Na podlagi sedmega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina in namen predpisa)
Ta pravilnik določa sanitarno-tehnične pogoje, ki jih morajo glede objektov, naprav, opreme in varnostnih ukrepov izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki proizvajajo nevarne kemikalije, oziroma jih skladiščijo ali dajejo v promet v Republiki Sloveniji.
II. SANITARNI IN TEHNIČNI POGOJI ZA PROIZVODNJO OZIROMA PROMET NEVARNIH KEMIKALIJ
2. člen
(upoštevanje razvoja tehnologije)
Pri postavitvi novih objektov za skladiščenje, promet in proizvodnjo nevarnih kemikalij ali pri rekonstrukciji obstoječih objektov, je treba upoštevati najnovejše dosežke tehnike in tehnologije.
3. člen
(upoštevanje predpisov o varstvu okolja)
Objekti, ki so namenjeni za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo zagotavljati varnost v skladu s predpisi o varstvu okolja in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
Objekti, ki so namenjeni za skladiščenje, promet na debelo, oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo zagotavljati varnost v skladu s predpisi o varstvu voda in se ne smejo graditi na območjih varstvenih pasov vodnih virov.
Za objekte, namenjene za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, ki lahko same ali v reakciji tvorijo zdravju nevarne plinaste produkte, mora biti tveganje, ki je povezano z lokacijo, strokovno opredeljeno v oceni vplivov na okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja ter o zaščiti in reševanju.
4. člen
(tehnične in tehnološke lastnosti)
Objekti in naprave ter oprema, ki so namenjeni za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo biti tehnično in tehnološko prilagojeni namenu, za katerega so določeni.
Objekti morajo biti zgrajeni iz trdnih, kemijsko in fizikalno odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo kemikalij, notranje površine pa morajo biti obdelane tako, da omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
Prostori, kjer so nevarne kemikalije, morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo ter projektirani in zgrajeni tako, da lahko zadržijo razlite ali razsute kemikalije.
Police, omare, vitrine, delovne površine in druga oprema mora biti iz odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo kemikalij in omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
5. člen
(organizacija procesov)
Objekti, ki so namenjeni za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo imeti skladišče za sprejem, izdajo in shranjevanje nevarnih kemikalij in za začasno skladiščenje odpadkov nevarnih kemikalij.
Objekti, ki so namenjeni za proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo poleg prostorov iz prejšnjega odstavka imeti tudi proizvodni prostor, ki obsega objekte ali območje s tehnološkimi napravami.
Skladišče mora imeti fizično ločen delovni prostor za osebo, odgovorno za sprejem in izdajo kemikalij in za administrativna ter druga dela, ki ima ustrezno zračenje.
Objekti, ki so namenjeni za promet nevarnih kemikalij na drobno, morajo poleg prostorov iz prvega odstavka tega člena imeti tudi prostor za prodajo.
Objekti iz tega člena morajo imeti garderobne prostore, sanitarije in prostore za umivanje, v proizvodnji nevarnih kemikalij pa tudi prostore za tuširanje, s tekočo hladno in toplo vodo, tekočim milom in sušilci za roke ali brisačami za enkratno uporabo. Ti prostori morajo imeti ustrezno zračenje.
Proizvodni, skladiščni in prodajni prostori morajo biti varovani tako, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam.
6. člen
(prezračevanje)
V prostorih, kjer se nevarne kemikalije proizvajajo in v prostorih, kjer se nevarne kemikalije skladiščijo ali prodajajo, mora biti urejeno prezračevanje, ki zagotavlja, da koncentracije plinov, par in aerosolov v delovnem okolju ne presegajo vrednosti, določenih s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ter da emisije v okolje ne presegajo vrednosti, določenih s predpisi o varstvu okolja.
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije oziroma jih skladišči ali daje v promet, mora zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
7. člen
(zagotavljanje klimatskih pogojev)
V prostorih, kjer se nevarne kemikalije proizvajajo in v prostorih, kjer se nevarne kemikalije skladiščijo ali prodajajo, morajo temperatura, vlaga in svetloba ustrezati pogojem, ki so navedeni v navodilu proizvajalca kemikalij. V teh prostorih mora biti zagotovljena tudi primerna umetna osvetlitev.
8. člen
(prva pomoč)
Prostori, kjer se nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali prodajajo, morajo biti opremljeni najmanj z enim fiksnim stalno dostopnim telefonskim priključkom (direktna linija) za klic v sili na posebej označenem mestu in z ustreznim številom omaric za prvo pomoč s predpisano vsebino, v tistih primerih, kjer to ne zadostuje, pa tudi s posebnimi sredstvi za prvo pomoč.
V prostorih iz prejšnjega odstavka morajo biti na vidnih mestih izobešena navodila o:
– preventivnih in varnostnih ukrepih, vključno z natančnimi navodili glede osebne varovalne opreme,
– prvi pomoči in drugih ukrepih ob nezgodi, vključno s telefonsko številko najbližje ali nabližjih pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, tako da je mogoča stalna dosegljivost (v nadaljnjem besedilu: stalno dosegljiva zdravstvena služba).
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja, skladišči ali daje v promet kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+), strupene (T), jedke (C) ali zelo lahko vnetljive (F+), mora zagotoviti stalno dosegljivost osebe, ki je ustrezno usposobljena za nudenje prve pomoči in omogočiti neoviran dostop reševalni službi.
9. člen
(sodelovanje s stalno zdravstveno službo)
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali skladišči zelo strupene (T+) ali strupene (T) kemikalije, mora stalno dosegljivi zdravstveni službi posredovati vse potrebne informacije o teh kemikalijah. V sodelovanju z njo mora izdelati pisna navodila o prvi pomoči v primeru nesreče. Če za kemikalije obstajajo posebna sredstva prve pomoči ali protistrupi, mora po navodilih stalno dosegljive zdravstvene službe zagotoviti tudi ustrezno količino le-teh. V načrt za takojšnje ukrepanje iz 12. člena tega pravilnika mora vključiti tudi načrt medicinske intervencije.
10. člen
(ukrepi za nadzor kontaminacije)
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije oziroma jih skladišči ali daje v promet, mora za vsakega delavca zagotoviti dve ločeni garderobni omarici, če je treba, pa tudi dve ločeni garderobi za osebna in delovna oblačila.
Kjer se v večjih količinah proizvajajo ali skladiščijo zelo strupene (T+) ali strupene kemikalije (T), je treba v okviru tehničnih možnosti zagotoviti nadzor kontaminacije z razmejitvijo kontaminiranega in čistega območja in z natančno predpisanimi postopki ob prehodu med njima (dekontaminacija osebne zaščitne opreme, slačilnica za osebno zaščitno opremo, zračna zapora, kontrola kontaminacije na prehodu, ločeni garderobi za čisto in kontaminirano obleko, itd.).
11. člen
(načrt za takojšnje ukrepanje)
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije oziroma jih skladišči ali daje v promet, mora izdelati oceno tveganja za primer nezgode z vsako posamezno nevarno kemikalijo in pripraviti načrt za takojšnje ukrepanje, omejitev in sanacijo nastalih posledic. Na podlagi tega načrta mora izdelati podrobna navodila in usposobiti ustrezno število posameznikov ali intervencijskih skupin in jih opremiti z dodatnimi specialnimi zaščitnimi sredstvi (zaščitna obleko in obutev, zaščitna maska, dihalni aparat...), ter zagotoviti sredstva in opremo za dekontaminacijo in odstranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij. Sredstva za zaščito in sanacijo morajo biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na dostopnih, varovanih in jasno označenih mestih.
Za odstranjevanje razlitih kemikalij morata biti stalno na razpolago najmanj dve ustrezni pokriti posodi, ena s primernim absorpcijskim sredstvom, druga (prazna) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij ter drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji. Posoda za odpadke mora biti iz trdnega materiala, odpornega na kemikalije in mora omogočati neprodušno zapiranje ter enostavno prenašanje.
Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena, mora za primer večje kemijske nesreče pripraviti vse potrebno tudi v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
12. člen
(skladiščenje kemikalij)
Kemikalije v skladiščih morajo biti skladiščene v pogojih, ki jih navajajo njihovi proizvajalci. Kemikalije morajo biti zapakirane v originalni embalaži. Kemikalije morajo biti varno in pregledno zložene in urejene po skupinah in vrstah, tako da je v vsakem trenutku možen dostop do njih. Skladišče mora voditi ažurno evidenco kemikalij, imeti shemo njihove razporeditve in izvajati redne kontrole stanja kemikalij in njihove embalaže.
Kemikalije morajo biti shranjene tako, da je dostop do njih omejen, nadzorovan in dovoljen le usposobljenim in pooblaščenim osebam, kemikalije označene s T+ (zelo strupeno) morajo biti shranjene ločeno od ostalih kemikalij in dodatno varovane.
Pri razporejanju kemikalij v skladišču je potrebno upoštevati tudi pravila o nezdružljivosti posameznih kemikalij oziroma skupin eksplozivno (E), oksidativno (O), vnetljivo (F) in korozivno (C).
13. člen
(odpadki kemikalij)
Z odpadno embalažo, odpadnimi kemikalijami, in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah, je potrebno ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo posebne odpadke. Odpadki, ki jih ni mogoče na primeren način odstraniti takoj, se začasno hranijo v skladišču iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika. Odpadke kemikalij je treba odstranjevati iz skladišča praviloma enkrat mesečno.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prilagoditev delovanja)
Pravna ali fizična oseba, ki je na dan uveljavitve tega pravilnika že opravljala proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, mora svojo dejavnost uskladiti s tem pravilnikom, najkasneje do 30. junija 2002.
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo v skladu z zakonom o kemikalijah zdravstveni inšpektorji.
Zapisnik zdravstvenega inšpektorja z ugotovitvami se uporablja kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki lahko opravljajo proizvodnjo ali promet z nevarnimi kemikalijami v skladu s 44. členom zakona o kemikalijah.
16. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjim predpisom)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o tehničnih in sanitarno-higienskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom strupov (Uradni list SFRJ, št. 9/86).
17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-15/00-2
Ljubljana, dne 6. septembra 2000.
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost