Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3712. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000), stran 9787.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. avgusta 2000.
Št. 001-22-175/00
Ljubljana, dne 8. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC SUŠE, NEURJA S TOČO, PLAZENJA TAL IN SLUZENJA MORJA V LETU 2000 (ZZSO2000)
1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri delni odpravi posledic oziroma sanaciji škode, nastali zaradi suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja, ki so v letu 2000 prizadeli širše območje Republike Slovenije, ter se določa njena uporaba.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč iz prejšnjega člena, znaša 10.150,000.000 tolarjev. Sredstva se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v letu 2000 in 2001, in sicer:
– za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša, v višini 8.000,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo plazenje tal, v višini 2.000,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo neurje s točo, v višini 120,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo sluzenje morja, v višini 30,000.000 tolarjev.
3. člen
Sredstva za delno odpravo posledic oziroma sanacijo škode (v nadaljnjem besedilu: sanacija škode) se zagotavljajo iz sredstev proračuna v letu 2000 in 2001 tako, da se v letu 2000 iz proračuna Republike Slovenije zagotovi 5.750,000.000 tolarjev, v letu 2001 pa preostali del.
Sredstva za leto 2000 se zagotovijo:
– za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša, v višini 4.600,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo plazenje tal, v višini 1.000,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo neurje s točo, v višini 120,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo sluzenje morja, v višini 30,000.000 tolarjev.
4. člen
Sredstva iz prve alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam v višini do 50% potrjene ocene neposredne škode.
Sredstva iz druge alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam za sanacijo plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte, gospodarske objekte, vodovod, kanalizacijo, lokalne in krajevne ceste ter dovozne poti v višini potrjenega zneska sanacije.
Sredstva iz tretje alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam v višini do 30% potrjenega programa sanacije.
Sredstva iz četrte alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam na podlagi programov sanacije, ki jih predložijo prizadete občine v sorazmernem deležu v okviru zagotovljenih sredstev.
5. člen
Razdelitev sredstev prizadetim občinam določi Vlada Republike Slovenije na predlog državne komisije za sanacijo, ustanovljene po zakonu o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 86/98) (v nadaljnjem besedilu: komisija).
V letu 2000 se sredstva za sanacijo škode, nastale zaradi suše, zagotavljajo na podlagi verificirane škode, nastale do 30. junija 2000, akontativno do višine 50%, najpozneje do 31. oktobra 2000.
Celotna državna pomoč pa se zagotavlja na podlagi končnih ocen škode, ob upoštevanju kriterijev na podlagi tega zakona.
6. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na predlog prizadetih občin oprosti oziroma zniža znesek zakupnine za zakupljena zemljišča na prizadetih območjih občin v sorazmerju z ugotovljeno škodo v letu 2000.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja davčni postopek in postopek za odmero dohodnine, pristojni organ odpiše sorazmerni del davka kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča na območjih občin prizadetih s sušo v letu 2000 in jim je iz teh razlogov nastala škoda ter so zavezanci za plačilo davkov od dohodka iz kmetijstva. Davek se odpiše oškodovancem za leto 2000 in po seznamu, ki ga davčnemu organu predložijo prizadete občine.
7. člen
Kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča na območjih občin, ki jim je nastala škoda zaradi suše, se ne glede na določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plačevanje prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v odstotku ugotovljene škode odpišejo prispevki za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2000.
Odpisani prispevki se štejejo za plačane. Ne glede na določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo način in postopek odpisa prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ugotavlja odstotek odpisa, ga odpiše ter ugotovi zamudne obresti iz prejšnjega odstavka pristojni organ po uradni dolžnosti na podlagi seznama, ki ga na podlagi predlogov upravičencev sestavi in mu ga predloži organ prizadete občine.
8. člen
Občine predložijo oceno škode in sanacijske programe komisiji v potrditev.
9. člen
Namensko uporabo sredstev po tem zakonu preverja komisija. Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode po tem zakonu je odgovoren župan.
10. člen
Občine morajo posredovati programe sanacij za pridobitev sredstev iz tega zakona najpozneje do 15. oktobra 2000.
11. člen
Nakazilo sredstev po tem zakonu opravi Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sklepa komisije.
Za zavarovanje nakazila po tem zakonu občine pred nakazilom sredstev izročijo Ministrstvu za okolje in prostor akceptne naloge in akceptne izjave.
12. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba, če ravna v nasprotju z 9. členom tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-09 /00-11/1
Ljubljana, dne 31. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.