Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3513. Sklep o spremembi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica - dopolnitev 2000, stran 9366.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 12. redni seji dne 13. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o spremembi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev 2000
1. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev 2000, ki je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta občine Oplotnica dne 11. 2. 2000 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/3 z dne 6. 3. 2000 se spremi tako, da se tekst V. TERMINSKI PLAN spremeni tako, da glasi:
V . TERMINSKI PLAN
1. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); končni rok za sprejemanje pobud je 1. 9. 2000; pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Oplotnica po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Oplotnica.
2. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000, začne s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Oplotnica v letu 2000 (predvidoma 18. 9. 2000).
3. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 se izdela v roku 60 dni; koordinatorji postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 opravijo predhodno obravnavo osnutka predvidoma do 20. 11. 2000; delovni osnutek za sejo občinskega sveta se pripravi v roku enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma do 27. 11. 2000).
4. Občinski svet občine Oplotnica sprejme (predvidoma do 21. 12. 2000) sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
5. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Oplotnica za trideset dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje točke in se zaključi predvidoma do 2. 2. 2001.
6. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Oplotnica v času trajanja javne razgrnitve.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Oplotnica v letu 2000.
8. Izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 pripravi odgovore na pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani javni razgrnitvi (predvidoma v roku 14 dni po končani javni razgrnitvi – predvidoma 18. 2. 2001).
9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana Občine Oplotnica (predvidoma do 15. 3. 2001) stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
10. Občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov naloži strokovni službi (izvajalec), da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi. Usklajen osnutek posreduje Občina Oplotnica (predvidoma do 16. 4. 2001) na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
11. Župan Občine Oplotnica posreduje, po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP, usklajen predlog sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku (predvidoma do 3. 6. 2001).
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Oplotnica.
Št. 12.5.1/2000
Oplotnica, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vlado Globovnik l. r