Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem - ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v Ljutomeru, stran 9366.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86, in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 71/96, 10/98 in 74/98) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 16. seji dne 31. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem – ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v Ljutomeru
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem – ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v Ljutomeru (Uradni list SRS, št. 17/87), ki ga je izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota pod številko 17/86-ZN/LJ v marcu 1987.
Sprememba in dopolnitev se nanaša na spremembo namembnosti objektov na parc. št. 2164 in 2165.
2. člen
Spremeni in dopolni se zadnji odstavek 4. člena, ki se glasi:
»Na parc. št. 2164 in 2165 k.o. Ljutomer se predvidi izgradnja nadomestne stanovanjske stavbe.
Pogoji gradnje stanovanjske stavbe se določijo z lokacijsko dokumenatcijo.«
3. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»S tem odlokom se izvzame območje ob Vrazovi ulici in območje za objekt na Ptujski 5, ki se nahaja znotraj meje ureditvenega načrta staro mestno jedro Ljutomer ter ureja z odlokom o ureditvenem načrtu staro mestno jedro Ljutomer (Uradni list SRS, št. 17/92, 57/98)«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-5/00
Ljutomer, dne 4. avgusta 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.