Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3510. Odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo, stran 9362.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 18. seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Krško sprejme odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo (v nadaljevanju: UN), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, d.d., pod št. 108/99 v juliju 2000.
2. člen
Določbe odloka so dopolnjene s:
a) tekstualnim delom, ki vsebuje:
– opis območja UN, meje območja UN, planske usmeritve, seznam parcel z lastniki, namen posega in koncept namakanja, ureditveno situacijo črpališča in namakalnega cevovoda, način izvedbe posegov, pogoje za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objekta, idejne rešitve križanj s prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo ter vodotoki, omejitve in pogoje varovanja in zaščite okolja, preprečevanje motenj v okolju v času gradnje, načrt gradbenih parcel z elementi za zakoličbo, etapnost gradnje, oceno stroškov, obveznosti investitorja in izvajalcev ter drugih pogojev, ki so pomembni za izvedbo posegov v prostor, pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij;
b) grafičnim delom:
U1  Pregledna situacija             M 1: 50000
U2  Izsek iz grafičnih prilog sestavin
   dolgoročnega plana Občine Krško
   za obdobje 1986-2000 in družbenega
   plana Občine Krško za obdobje
   1986-1990                  M 1: 5000
U3  Prikaz območja ureditvenega načrta
   na preglednem katastrskem načrtu       M 1: 5000
U4  Ureditvena situacija             M 1: 5000
U5  Katastrski in trasni načrt s prikazanimi
   posegi
   List 1-6                   M 1: 2000
   List 7                    M 1: 2880
U6  Ureditvena situacija črpališča        M 1: 200
U7  Črpališče, prerez              M 1: 200
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Meja območja ureditvenega načrta poteka po naslednjih mejnih parcelah (od Pristave protiurno):
k.o. Veliki Podlog
2299/1, 2298, 2297, 2296, 2295/1, 2295/2, 2295/3, 2294/1, 2294/2,
3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027/1, 3027/2, 2028, 3029,
2199, 2198, 2195, 2194, 2191,
3032, 3035, 3036, 3039, 3040, 3041, 3042
k.o. Veliko Mraševo
2326/2, 2363, 2364, 2602, 2601, 2600, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2586, 2585, 2584, 2583, 2582, 2581, 2580, 2579, 2578, 2577, 2576, 2575, 2574, 2573, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2705,
2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529, 2517/1, 2518, 2517/2, 2519, 2522, 2523, 2528,
2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2794/2, 2546, 2547, 2994/1, 2793, 2792, 2791, 2790, 2789, 2788, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783, 2782, 2781, 2780, 2779, 2778, 2777, 2776, 2775, 2774, 2773, 2772, 2803/1, 2804, 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2827, 2828, 2831, 2832, 2835, 2836, 2839, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2849, 2848/1, 2847, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2707, 2717, 2709, 2710, 2716, 2715, 2713, 1948/2, 2033/2, 2034/2, 2035/2
k.o. Veliki Podlog
3124, 3125, 3126, 2067/3, 2067/4, 2067/6, 3123, 3122, 3121, 3120, 3119, 2218/83, 2218/81, 2218/94, 2218/92, 2218/80, 2218/66, 3113, 3112, 3111, 3128, 3129, 3146, 3147, 3148,
2069/21, 2216/38, 2216/36, 2216/37, 2216/18, 2216/51, 2216/15, 2216/14, 2216/13, 2143/2, 2216/10, 2217/14, 2217/12, 2217/13, 2217/20, 2265/1, 3019/1
Območje črpališča s transformatorsko postajo vključuje parceli št. 2805 in 2804 v k.o. Veliko Mraševo.
Trasa namakalnega cevovoda poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Veliko Mraševo
– 2804, 2803/1, 2771, 2772, 2773, 2706, 2705, 2633;
– 2633, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2705, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699/1, 2699/2, 2700, 2701, 2702, 2703;
– 2803/1, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2762/2, 2762/1, 2761, 2760, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753, 2752, 2751, 2750, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718;
– 2803/1, 2833, 2834, 2849, 2835, 2836, 2839, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854 ;
– 2727, 2728, 2724, 2710, 2803/1, 2725, 2707, 2726, 2708, 2717, 2709, 2716, 2715, 2714, 2713, 2712;
– 2633, 2670, 2669, 2652, 2651, 2653, 2650, 2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2641, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2703, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2669, 2668, 2667, 2703;
– 2680, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, 2674, 2673, 2672, 2671, 2670, 2704, 2633, 2630, 2631, 2632, 2602, 2553, 2552, 2551, 2550, 2548, 2549, 2550, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2565;
– 2602, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 2627, 2626, 2625, 2624, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2382, 2381, 2380, 2378, 2376, 2375, 2372, 2371, 2370, 2369, 2367, 2364, 2363, 2326/2;
– 2803/1, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2323/3, 2323/2, 2791, 2792, 2793, 2794/1, 2794/2, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2323/5, 2323/6, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529, 2528, 2523, 2522, 2519, 2518;
– 2745, 2746;
– 2536.
k.o. Veliki Podlog
– 3130, 3135/2, 3135/1, 3128, 3139, 3131, 3132, 3133, 3134;
– 3124, 3128, 3127, 3118, 3126, 3117, 3116, 3115, 3114, 3123, 3122, 3121, 3120, 3119, 3112, 3111, 2067/3, 2067/4, 2067/6;
– 3135/1, 3135/2, 3136, 3150, 3149, 3150, 3151, 3152/2, 3152/1, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157;
– 3056, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3046, 3045, 3044, 3043, 3042, 3057, 3161, 3160, 3159;
– 3042, 3041, 3040, 3039, 3036, 3035, 3032, 2191, 2194, 2195, 2198, 2199, 3029, 3028, 3027/2, 3027/1, 3026, 3025, 3024, 3023, 3022.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka je namenjeno izgradnji namakalnega sistema za namakanje in oroševanje kmetijskih zemljišč ter izgradnji črpališča s transformatorsko postajo za odvzem vode iz reke Krke.
Uporaba in izkoriščanje vode iz reke Krke ter največji dovoljeni odvzem vode je dovoljen na podlagi dovoljenja RS, MOP.
Plato črpališča se uredi na koti obstoječe poti (ca. 150.50) velikosti ca. 18×11m.
Objekt črpališča tlorisne velikosti 8×5m bo vkopan v zemljo ca. 9m, pritličje objekta pa bo višine 2,8m (nad koto obstoječe poti).
Dovod električne energije je možen na dva načina in sicer z izgradnjo tipske zidane transformatorske postaje ob objektu črpališča, ali namestitvijo transformatorja v objektu črpališča ter položitvijo napajalnega 20kV kablovoda.
Možno je napajanje objekta iz predvidene jamborske transformatorske postaje, ki se locira ob objektu črpališča za kar je potrebna izgradnja napajalnega 20kV daljnovoda.
Transformatorska postaja je predvidena moči do 0,3 MW.
Dostop do objekta črpališča je predviden po obstoječi javni (poljski) poti.
Gradbena parcela za izgradnjo črpališča s transformatorsko postajo je velikosti ca. 2,9 ara.
5. člen
Namakalni cevovod 10bar do Fi 600 bo vkopan na globino 1–1,5m v teren in položen po namakalnih površinah. Na cevovodu približne skupne dolžine ca. 11 260m se namestijo hidranti v podzemnih betonskih jaških Fi 60– Fi 80, na katere bo možno priključiti namakalno mrežo z opremo po posameznih parcelah.
Na najvišji koti cevovoda se izvedejo zračniki, na najnižjih pa izpusti za praznjenje sistema po končani namakalni sezoni.
Trasa namakalnega cevovoda bo potekala na razdaljah 0,5–1m od roba javnih poti, odmaknjena od zgornjega roba brežine potoka ali jarka najmanj 0,5m ter od roba vozišča regionalne ceste odmaknjena najmanj 3m.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
6. člen
Objekt črpališča bo nad koto platoja višine ca. 2,8m. Objekt mora biti nadkrit s simetrično dvokapnico naklona 35 Fi –38 Fi, kritina opečna, rdeče barve. Fasada objekta naj bo prilagojena krajevni arhitekturi.
Plato okoli objekta mora biti ozelenjen z zatravitvijo. Parkirni prostor in površina med objektom in potjo je lahko tlakovana s travnatimi ploščami.
Okolica objekta in brežina platoja morata biti zasajena z drevjem in grmovnicami značilnimi za obvodno vegetacijo Krke tako, da je objekt zakrit pogledom z rečne smeri.
Poljska dostopna pot do objekta črpališča se ohranja v naravni izvedbi, možna je le utrditev in postavitev travnih plošč, asfaltna izvedba ni dopustna. Širitev poti ni predvidena.
Poseganje v brežine reke Krke na območju lokacije črpališča je dopustno le na sonaraven način. Utrjevanja brežin in dna vodotokov ni dopustno.
Po namestitvi namakalnega cevovoda je obvezno vzpostaviti prvotno stanje kmetijskih zemljišč.
V. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO, PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Prečkanje regionalnih cest se izvede s podvrtanjem, zgornji rob namakalnega cevovoda mora biti od kote vozišča na globini min. 1,2m. Prečkanja javnih poti v makadamskih izvedbah se izvajajo s prekopom, asfaltnih javnih poti pa s prevrtanjem vozišča. Cevovod se na mestih prečkanja cest polaga v zaščitno cev. Vozišče je po končanih delih potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.
Objekt črpališča se od roba vozišča javne poti odmakne najmanj 4m.
Križanja vodovoda se izvajajo tako, da se cevovod polaga pod vodovodom, min. vertikalni odmik je 0,5m, cev namakalnega sistema se na mestu križanja položi v zaščitno cev, ki mora segati najmanj 2m na vsako stran, minimalni kot križanja cevovoda z vodovodom 45°. Pri vzporednem poteku je minimalni horizontalni odmik od vodovoda 2m. V primeru, da ni možno zagotoviti minimalnih predpisanih odmikov je investitor dolžan prestaviti vodovod po pogojih upravljalca.
Dela v neposredni bližini tras TT kablov se izvajajo izključno ročno. Križanja se izvajajo z minimalnim vertikalnim odmikom 0,5m s potrebno ustrezno zaščito. Pri vzporednem poteku TT kablov s cevovodom je razdalja ca. 1m.
Izkope v bližini NN električnih kablov se izvaja ročno, križanja se izvajajo tako, da je minimalni vertikalni in horizontalni odmik 0,5m. Zagotoviti je potrebno odmik cevovoda od daljnovodnih stojišč. Približevanje gradbenih strojev ob izgradnji cevovoda v bližino tokovodnikov je najmanj 3m.
Cevovod se polaga pod dnom obstoječih vodotokov tako, da je cev položena pod dnom vodotoka na razdalji najmanj 1m.
Pri izgradnji cevovoda ni dovoljeno poškodovati odprtih in zaprtih zbirnih kanalov in odvodnih naprav, ki so bile zgrajene ob izvedbi hidromelioracije na obravnavanem območju. Pri morebitnem poškodovanju je potrebno vzpostaviti prvotno stanje.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Pri izboru naprav za obratovanje črpališča je potrebno zadostiti mejnim vrednostim hrupa 60dB(A) v dnevnem in 50dB(A) v nočnem času. V primeru ugotovitve preseganja ravni hrupa, se izvedejo dodatni pasivni zaščitni protihrupni ukrepi.
Zagotoviti je potrebno, da se odpadna olja oziroma mast za mazanje črpalk v črpališču in transformatorski postaji ne izpirajo v reko Krko in podtalnico.
Z odpadnimi olji in mazivi je treba ravnati v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
Ob objektu črpališča in transformatorski postaji ni dovoljeno odlagati in zbirati odpadne embalaže od olj in maziv, ampak jo je potrebno sproti odstranjevati oziroma oddajati pooblaščenim odjemalcem.
Na varovanem arheološkem območju je dovoljeno zemeljska dela izvajati le pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
9. člen
Dovoljena je fazna gradnja namakalnih cevovodov in črpališča po programu investitorja. Pri tem je potrebno upoštevati vse pogoje določene v odloku.
VIII. TOLERANCE
10. člen
Tolerance pri razporeditvi in lociranju objekta črpališča in transformatorske postaje so dopustne znotraj gradbene parcele določene z ureditvenim načrtom. Lokacijo objekta črpališča je možno prestaviti dolvodno ali gorvodno od določene lokacije v ureditvenem načrtu na podlagi tehnoloških zahtev črpališča.
Tolerance pri horizontalnem gabaritu objekta črpališča so 15%. Maksimalna višina strešne lege objekta nad koto obstoječe poti (150.50) je 3,2m.
Tolerance pri izgradnji namakalnega cevovoda so dopustne v primerih, ko ni možno zagotoviti potrebnih horizontalnih in vertikalnih odmikov od infrastrukturnih naprav, vendar je za njih potrebno pridobiti nove izjave lastnikov. Dopustne so tudi večje spremembe pri poteku tras namakalnega cevovoda, vendar s pogojem pridobitve soglasja upravljalcev eventualno tangiranih naprav ter izjav lastnikov.
IX. OBVEZNOST INVESTITORJA IN IZVAJALCA
11. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka mora investitor in izvajalci posegov v prostor upoštevati naslednje:
– investitor je dolžan pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljalce energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode,
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in pod nadzorom upravljalcev,
– izvesti potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice in poravnati vse odškodnine v prostoru, ki bi nastale zaradi graditve ali obratovanja,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja do prometnega zastoja, zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč,
– izvajalec je dolžan ločeno odlagati in deponirati vrhnjo plast zemlje in jo uporabiti za končno ureditev kmetijskih zemljišč ter zunanjo ureditev platoja črpališča,
– vsa dela se morajo izvajati tako, da se v največji možni meri ohranja rob brežine Krke z obvodno vegetacijo in dela z mehanizacijo izvajajo tako, da je preprečeno odtekanje olj iz gradbene mehanizacije. Pri posegih na bregu Krke ni dovoljeno spuščanje in odtekanje cementnega mleka v vodotok,
– v času gradnje ni dopustno odlaganje ali odmetavanje odpadkov vseh vrst v strugo, na breg ali v neposredno bližino vode,
– po končani gradnji vzpostaviti teren in zemljišče v prvotno stanje.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora na Občini Krško in Krajevni skupnosti Podbočje.
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenja pridobiti mnenje pristojnega organa za urejanje prostora Občine Krško.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/99-605
Krško, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.