Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3506. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno, stran 9357.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 11. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 13. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno
1. člen
V odloku o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95), se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
»Bevkovo priznanje se podeljuje na slavnostni seji Občinskega sveta občine Cerkno s posebno plaketo, ki predstavlja reliefno bronasti odlitek z mehansko brušeno in kemično patinirano obdelanimi površinami, na katerih je profilna silhueta pisatelja Franceta Bevka, Porezen in cerkvica sv. Jošta ter nakazani robovi listov odprte knjige. Na plaketi je napisano »Občina Cerkno – Bevkovo priznanje«.
Nagrajenec prejme tudi listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja in pisno utemeljitev priznanja.«
2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Bevkovo nagrado se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade. Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade.«
3. člen
Doda se nov 11.b člen, ki se glasi:
»Dobitniki priznanj in nagrad prejmejo tudi denarno nagrado. Osnova za izračun višine denarne nagrade je izhodiščna plača za I. tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo, ki pa predstavlja neto znesek izplačila.
Bevkovo priznanje se ovrednoti v višini štirih izhodiščnih plač, Bevkova nagrada pa v višini dveh izhodiščnih plač.«
4. člen
Spremeni se 13. člen odloka tako, da se glasi:
»Priznanja in nagrade Občine Cerkno se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, v katerem se priznanja podeljujejo.
Z razpisom se objavi:
– naziv in sedež razpisovalca,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo dobitniki priznanj in nagrad,
– kdo je lahko predlagatelj in obvezne sestavine predloge, za katero priznanje oziroma nagrado se daje pobudo,
– rok, do katerega morajo biti vloge predložene,
– naslov, na katerega je treba vloge za priznanja in nagrade poslati.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, označene z napisom: »Ne odpiraj – Priznanja in nagrade Občine Cerkno«.
5. člen
Doda se nov, 13.a člen, ki se glasi:
»O odpiranju predlogov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazive in naslove pobudnikov,
– seznam pravočasno poslanih pobud ter
– ugotovitve o popolnosti pobud z navedbo tistih pobudnikov, ki niso dostavili popolnih pobud.
Nepravočasne, nepravilno pripravljene pobude, komisija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud pisno obvesti pobudnika.
6. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:
»Komisija prouči pobude za priznanja in nagrade, preveri navedbe v utemeljitvah, lahko pa zahteva od pobudnikov dopolnitev pobude in dodatne podatke.
Komisija na podlagi ocen pobudnikov ter na podlagi lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike priznanj in nagrad.
Na podlagi tako pripravljenega predloga, ki ga komisija posreduje občinskemu svetu, o dokončni izbiri odloči Občinski svet občine Cerkno.«
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00108-01/00
Cerkno, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.