Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3503. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu, stran 9353.

Na podlagi 42., 43., 49., 50. in 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 43/94 – odločba US in 41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98) ter 7., 16., 89. in 96. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet občine Brežice na 16. seji dne 3. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, način, oblike in obseg izvajanja storitev pomoči na domu, ki se izvaja kot javna služba in storitve in opravila, ki se izvajajo izven javne službe (socialni servis).
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi oziroma nimajo možnosti nuditi.
2. člen
Storitev pomoči na domu na območju Občine Brežice izvaja Center za socialno delo Brežice.
3. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena lahko Občina Brežice za izvajanje storitve pomoči na domu razpiše koncesijo.
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči na domu v celoti ali za posamezne storitve razpiše župan po predhodnem soglasju občinskega sveta v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.
Občina Brežice lahko službo organizira tudi v sklopu drugega javnega zavoda ali z ustanovitvijo službe v sklopu občinske uprave oziroma ustanovi javni zavod.
II. OBSEG STORITEV
4. člen
Storitve pomoči na domu po tem odloku so:
1. Kot javna služba:
Skupina A: gospodinjska pomoč
Skupina B: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
Skupina C: pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
2. Kot socialni servis:
Skupina D: storitve in opravila, ki se izvajajo izven javne službe
Kot gospodinjska pomoč, se šteje:
A.01 prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
A.02 nabava živil in priprava enega obroka hrane
A.03 pomivanje porabljene posode
A.04 osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
A.05 postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, se šteje:
B.01 pomoč pri oblačenju/slačenju
B.02 pomoč pri umivanju/kopanju
B.03 pomoč pri hranjenju
B.04 pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
B.05 vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, se šteje:
C.01 spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
C.02 informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
C.03 priprava na institucionalno varstvo
Kot storitve in opravila, ki se izvajajo izven javne službe, se štejejo:
D.01 prinašanje pripravljenih obrokov hrane
D.02 nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin
D.03 priprava drv ali druge kurjave
D.04 nabava ozimnice
D.05 pranje in likanje perila
D.06 vzdrževanje vrta in okolice stanovanja
D.07 temeljito čiščenje in popravila v stanovanju, opremljanje in dekoriranje
D.08 spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah
D.09 organiziranje in izvajanje oblik družabništva
D.10 pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza
D.11 nega hišnih živali
D.12 celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma
D.13 kontrola jemanja zdravil
D.14 varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči
D.15 drugo
Normativ storitve socialne oskrbe na domu je določen s pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela. Prvi del obsega ugotavljanje upravičenosti do storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu po dogovorjenih vsebinah in dogovorjenem obsegu.
Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma 12 ur na par.
Neposredno izvajanje storitve iz 1. točke 4. člena, na upravičenca traja največ do 20 ur tedensko in ne more trajati v enem dnevu manj kakor 2 uri skupaj.
Trajanje storitve socialnega servisa iz 2. točke 4. člena je odvisno od volje uporabnika in izvajalca in ga določita v dogovoru ali pogodbi.
4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Uporabnik socialnega servisa je vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.
5. člen
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora, opravlja strokovni delavec iz 69. člena zakona ali strokovni sodelavec iz 70. člena zakona z najmanj višješolsko izobrazbo.
Neposredno izvajanje storitve pomoči na domu upravičenca opravljajo strokovni delavci iz 70. člena zakona, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno nego in oskrbo.
Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo storitev tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.
Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni sodelavci iz 70. člena zakona o socialnem varstvu, ki so končali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno nego ali oskrbo ter tudi osebe, ki imajo končano najmanj srednjo poklicno šolo druge smeri z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.
III. PLAČILO STORITEV
6. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitev, ki jih plačujejo izvajalcu socialne oskrbe na domu.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega razmerja.
7. člen
Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo ter določi organ upravljanja izvajalca socialne oskrbe na domu, v soglasju z ustanoviteljem oziroma koncedentom.
Za določitev cene storitve socialnega servisa se uporabljajo ista določila, kakor za izvajanje javne službe pomoči na domu.
8. člen
Delne ali celotne olajšave pri plačilih storitve se določijo na podlagi meril, ki jih v skladu z zakonom o socialnem varstvu sprejme Vlada Republike Slovenije.
Storitve socialnega servisa so plačljive v celoti.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Brežice oziroma izvajalec storitve po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
IV. VODENJE EVIDENC
9. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo dnevno pri izvajalcu storitve.
Izvajalec storitve pomoči na domu je dolžan voditi naslednjo osnovno dokumentacijo:
– osebni karton uporabnika/ce pomoči na domu, ki obsega osebne podatke uporabnika storitve, podatke o ključnih družinskih članih, sorodnikih ali drugih ključnih osebah, naročniku storitve, status ali tip uporabnika/ce, podatke o plačilih storitve, podatke iz dogovora o izvajanju storitve ter podatke o izvajalcih storitve,
– dnevnik opravljenih storitev za vsakega upravičenca/ko.
Občina Brežice ima vpogled v vso dokumentacijo in evidence, ki se vodijo v zvezi z opravljanjem storitve.
Izvajalec storitve je dolžan na zahtevo občine posredovati podatke iz svoje evidence za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja izvajanja storitve.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Občina Brežice sklene z vsakim izvajalcem pomoči na domu ustrezno pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti o izvajanju storitve.
11. člen
Občina Brežice v vsakoletnem proračunu določi obseg sredstev za izvajanje storitve v proračunskem letu.
12. člen
Izvajalec storitve pomoči na domu je dolžan izvajati socialno pomoč na domu strokovno, racionalno in v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi normativi in standardi za to področje.
Izvajalec je dolžan najmanj dvakrat letno, oziroma vsakokrat na zahtevo župana, podati pisno poročilo o načinu in vsebini izvajanja službe ter finančno poročilo.
13. člen
Izvajalec pomoči na domu je dolžan seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca, skleniti dogovor o izvajanju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.
14. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju pomoči na domu in oprostitev plačil storitev (Uradni list RS, št. 27/98). Do izdaje meril o delni ali celotni olajšavi pri plačilu socialno varstvenih storitev, ki jih v skladu z zakonom o socialnem varstvu sprejme Vlada RS, veljajo določila zgoraj navedenega odloka, ki se nanašajo na postopek in kriterije za uveljavljanje olajšave plačila storitve pomoči na domu.
Št. 573-28/00
Brežice, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.