Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3501. Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje, stran 9348.

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) ter 3. in 31. člena odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 19. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) merila za določitev lokacij za postavitev objektov in naprav za oglaševanje (v nadaljnjem besedilu: objekti za oglaševanje) in lokacije objektov za oglaševanje.
2. člen
Merila za določitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje, ki se uresničuje kot gospodarska dejavnost, in za plakatiranje ob volilni kampanji, zajemajo:
– vrsto, velikost in obliko objektov za oglaševanje,
– splošne pogoje za določitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje in
– posebne pogoje za določitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje.
Merila za določitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje za lastne potrebe zajemajo:
– vrsto objektov za oglaševanje,
– splošne pogoje za določitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje in
– posebne pogoje za določitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje.
3. člen
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku pomenijo:
– območje mestnega središča je tisto, ki ga omejujejo Aškerčeva, Barjanska in Gradaška cesta, Trnovski pristan, Prule, Privoz, Ulica za Gradom, Roška cesta v podaljšku čez Ljubljanico do Lipičeve ulice, Lipičeva ulica, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Trg Osvobodilne fronte, Tivolska cesta, podvoz Celovška cesta, železniška proga, Jakopičevo sprehajališče, Tivolska cesta do Trga Mladinskih delovnih brigad in tudi prostori teh ulic in cest,
– zgodovinsko mestno jedro obsega Staro Ljubljano, Tromostovje, Žabjak,
– zgodovinski deli mesta zajemajo naselja na območju MOL, kjer prevladujejo objekti in ureditve, značilni za obdobje pred drugo svetovno vojno,
– mestne vpadnice so Barjanska, Tržaška, Dolenjska, Celovška in Dunajska cesta,
– plakatna cona je prostor med dvema križiščema,
– posebno komercialno oglaševanje je oglaševanje iz 2. člena tega pravilnika, ki se nanaša na oglaševanje s področja kulture, znanosti, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, turizma, športa, humanitarnih dejavnosti, sporočil MOL in obveščanja občanov o drugih pomembnih dogodkih, oglaševanje med volilno kampanjo in podobno,
– študentsko oglaševanje je brezplačno oglaševanje kulturnih prireditev in študentskih zadev s plakatnimi stebri, ki jih postavi MOL.
II. MERILA ZA DOLOČITEV LOKACIJ ZA POSTAVITEV OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE, KI SE URESNIČUJE KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST, IN ZA PLAKATIRANJE OB VOLILNI KAMPANJI
Vrsta, velikost in oblika objektov za oglaševanje
4. člen
Samostoječe, stenske ali svetlobne table so:
– velike, ki merijo 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m (v nadaljnjem besedilu: velike table),
– male, ki merijo 1,40 m × 2 m (v nadaljnjem besedilu: male table).
Samostoječe svetlobne vitrine so:
– velike, ki merijo 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m,
– male, ki merijo 1,30 m × 2,60 m × 0,30 m.
Velikost in oblika svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega prometa sta določeni z avtorskim projektom.
Plakatni stebri so:
– okrogli, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom,
– tristrani, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom,
– drugi plakatni stebri, velikost in oblika se določi z avtorskimi projekti,
– okrogli betonski plakatni stebri z ravno streho.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb (v nadaljevanju: fasada).
Svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki so:
– elektronski svetlobni prikazovalniki, njihova velikost je določena s projektom,
– samostoječi lamelni vrtljivi prikazovalniki, njihova velikost je 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m.
Obešanke na drogovih javne razsvetljave, široke 1,10 m in visoke 1,70 m.
Prenosljivi ulični panoji:
– mali ulični panoji velikosti 0,70 m × 1 m,
– veliki ulični panoji, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom.
Transparenti, dolgi najmanj 9 m, visoki 1,10 m.
Zvočni objekti ali naprave.
Plakati, nalepke in napisi, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom.
Splošni pogoji
5. člen
Splošni pogoji, ki veljajo za vse objekte za oglaševanje iz 4. člena tega pravilnika, razen določenih izjem, zajemajo prepovedi postavljanja objektov za oglaševanje na posamezna mesta ali kraje, način njihove postavitve in oblikovanja ter izdelavo strokovne podlage.
6. člen
Objekte za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v zgodovinsko mestno jedro, razen okroglih plakatnih stebrov in prenosljivih uličnih panojev,
– v javne parke in v parkovne ureditve, razen okroglih plakatnih stebrov,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk,
– ob pokopališča, razen okroglih plakatnih stebrov,
– ob obronke gozdov,
– ob vodotoke,
– na konstrukcije in ograje podvozov ali nadvozov in mostov, razen na notranje stene konstrukcije podvoza ali nadvoza,
– na robove primestnih naselij, če zakrivajo pogled na odprti prostor ali naselje,
– v kakovostno oblikovanih ulicah z vedutami, razen okroglih plakatnih stebrov,
– 100 m od table, ki označuje mesto Ljubljana.
7. člen
Objekti za oglaševanje morajo biti:
– postavljeni v sklenjene celote, ki jih narekuje urbana struktura mesta oziroma kraj postavitve,
– po vrstah in formatih enotno in nevtralno oblikovani,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– postavljeni tako, da so vodoravni robovi objektov v paru in ponovitvi poravnani,
– oblikovno usklajeni z drugimi elementi uličnega prostora in urbane opreme,
– v plakatni coni barvno in oblikovno enotni.
Objekti za oglaševanje ne smejo:
– okrniti arhitekture objektov, vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače moteče vplivati,
– zakrivati pogledov na kulturno in naravno dediščino ter na kakovostno oblikovano novejšo arhitekturo ali omejevati kakovostnih vedutnih pogledov,
– presegati merila okoliške arhitekture,
– ovirati in ogrožati prometne varnosti, kar velja tudi v času lepljenja plakatov.
Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva svetlobe ne sme biti moteča za stanovalce v soseščini.
8. člen
Za vse objekte za oglaševanje in za njihovo umestitev v prostor je treba pridobiti urbanistično soglasje, ki ga na podlagi vloge izda organ Mestne uprave MOL, pristojen za urbanizem. Priloga k vlogi za pridobitev urbanističnega soglasja je idejna rešitev oblikovanja objekta za oglaševanje.
Kadar je objekt za oglaševanje na stavbi, je treba izdelati idejno rešitev, ki prikazuje njegovo umestitev na fasado objekta. Rešitev mora upoštevati členitev fasade.
Za oglaševanje na stavbah in funkcionalnih zemljiščih stavb je treba izdelati idejno rešitev celostne ureditve oglaševanja.
Za slikovno ali pisno obdelavo stene zgradbe ali zavese gradbenih odrov je treba pripraviti idejno rešitev celostne ureditve oglaševanja za steno ali za zaveso, ki prikazuje idejno skico poslikave ali svetlobne obdelave in njeno umestitev na fasado objekta.
Posebni pogoji
9. člen
Poleg splošnih pogojev iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika se morajo upoštevati tudi posebni pogoji za posamezne objekte za oglaševanje iz 4. člena tega pravilnika.
Samostoječe, stenske ali svetlobne table
10. člen
Velikih samostoječih ali stenskih tabel (v nadaljevanju: velike table) ni dovoljeno nameščati v območju mestnega središča, razen na gradbene ograje.
Velike table ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe in javne objekte, v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb ter v drevorede.
Velike table se praviloma postavljajo ob občinske ceste, na protihrupne in oporne zidove, na notranje stene konstrukcije podvozov ali nadvozov in ob gradbene ograje ali nanje, v skupini po dve (v nadaljevanju: par). Postavitev ene velike table ni dovoljena.
Velike table morajo biti postavljene glede na podlago navpično, glede na cestišče pa pravokotno ali vzporedno ter vsaj 3 m od roba cestišča in 0,75 m nad njim, razen če so postavljene na oporni zid, na protihrupno betonsko ograjo ipd.
Presledek med dvema paroma velikih tabel na navpičnem stiku je 0,60 m.
Ob postavitvi več parov velikih tabel vzporedno s cestiščem mora znašati presledek med posameznima paroma velikih tabel najmanj za dolžino daljše stranice velike table, in sicer 5,40 m ali 4 m.
Vzporedna postavitev dveh ali več parov velikih tabel pravokotno na cestišče praviloma ni dovoljena, prav tako tudi ne vogalna postavitev.
Če so pari velikih tabel postavljeni pravokotno na cestišče, mora biti razdalja med zaporedno postavljenima paroma velikih tabel enaka najmanj dvakratni dolžini enega para velikih tabel. Ritem pravokotno postavljenih parov velikih tabel se ravna po ritmu drogov javne razsvetljave.
V eni plakatni coni ali na razdalji, ki je manjša od 400 m, sta praviloma postavljena največ dva para velikih tabel.
V eni plakatni coni je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike velike samostoječe ali stenske velike table.
Barva konstrukcije velike samostoječe table mora biti skladna z barvo drogov javne razsvetljave.
Plakati ne smejo biti manjši od velikosti velike table.
Velike stenske svetlobne table se praviloma postavljajo na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta, na oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev, ki spada v okvir spoštovanja kakovosti arhitekture fasade, in na notranje stene konstrukcije podvozov ali nadvozov.
Za velike stenske svetlobne table se smiselno uporabljajo tudi druge določbe tega člena, ki veljajo za velike stenske table.
11. člen
Malih stenskih tabel ni dovoljeno nameščati:
– v kombinaciji z velikimi tablami in blizu njih,
– na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb ter
– na oblikovane fasade objektov.
Male stenske table se praviloma nameščajo na:
– slepe fasade,
– oporne in podobne polne zidove,
– notranje stene konstrukcije podvozov in nadvozov,
– prazne zidove pomožnih objektov,
– gradbene ograje.
Male stenske svetlobne table je mogoče namestiti, poleg mest oziroma krajev iz prejšnjega odstavka tega člena, tudi na oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev v kateri so upoštevane kvalitete arhitekture fasade.
Male stenske table in male stenske svetlobne table se lahko postavljajo v skupinah tako, da so v vsaki skupini enak presledek med posameznimi tablami, ki sestavljajo skupino, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
Svetlobne vitrine
12. člen
Velikih samostoječih svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati:
– v območje mestnega središča,
– v stanovanjske soseske,
– v parke in drevorede,
– vzporedno s cestiščem.
Velike samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo v poslovna in v trgovska območja, v območja trgovskih centrov ter v bližino pomembnejših prometnih križišč.
Velike samostoječe svetlobne vitrine se ob mestnih vpadnicah postavljajo tako, da znaša višina spodnjega roba vitrine najmanj 2,40 m in največ 2,60 m, merjeno od tal (raven vozišča).
13. člen
Malih samostoječih svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede.
Male samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
Način postavitve male samostoječe svetlobne vitrine:
– praviloma se postavlja najmanj v paru,
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa najmanj 3 m.
Male samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno.
14. člen
Svetlobna vitrina na avtobusnem postajališču mestnega prometa je vgrajena v objekt avtobusnega postajališča tako, da je njena oglaševalna stran pravokotno na vozišče.
Plakatni stebri
15. člen
Plakatni stebri iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika se lahko postavijo na površine za pešce ali ob nje tako:
– da je zagotovljena zadostna širina preostalega prostega pločnika, ki znaša najmanj 2 m,
– da so oddaljeni od vozišča najmanj 3 m,
Največja dovoljena velikost plakata je 1 m × 1,40 m.
16. člen
Okrogli plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
17. člen
Tristrane plakatne stebre je dovoljeno postavljati tudi:
– v območja trgov sodobnih urbanih ureditev,
– v območja poslovnih in nakupovalnih centrov ter v proizvodno-poslovne cone.
Stebri iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
18. člen
Plakatne stebre iz tretje alinee četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika je dovoljeno postavljati v urbanistično sklenjene novejše ambientalne celote.
19. člen
Okrogle betonske plakatne stebre z ravno streho ni dovoljeno na novo postavljati. Postopno jih je treba nadomestiti z drugimi plakatnimi stebri iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb
20. člen
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovoljene:
– v območju mestnega središča, razen če so poslikane umetniško ali podobno umetniško obdelane, z možnostjo navedbe sponzorja in postavitve svetlobnih logotipov,
– na platnih, pritrjenih na fasado,
– na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah, razen pri oglaševanju za lastne potrebe.
Slikovno ali pisno se lahko obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta,
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev v kateri so upoštevane kvalitete arhitekture fasade.
Svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki
21. člen
Elektronske svetlobne prikazovalnike ni dovoljeno postavljati:
– na stanovanjske in pretežno stanovanjske zgradbe, razen na slepe fasade,
– samostoječe pred fasade stavb, razen v sklopu poslovnih, trgovskih in športnih kompleksov.
22. člen
Samostoječe vrtljive lamelne prikazovalnike je treba postavljati tako, da bo njihov spodnji rob oddaljen od tal najmanj 2,40 m in največ 2,70 m.
Skupna velikost lamelnega vrtljivega prikazovalnika z okvirom ne sme presegati 20 m2.
Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo tudi določila, ki veljajo za velike stenske table.
Obešanke na drogovih javne razsvetljave
23. člen
Obešanke ni dovoljeno nameščati:
– na prva dva drogova javne razsvetljave v križišču ali manj kot 50 m pred križiščem,
– tako da bi bilo treba v ta namen posekati drevje,
– med podvoze in prva križišča, ki si sledijo v razdalji 100 m.
Obešanke se praviloma nameščajo na drogove javne razsvetljave ob občinskih cestah.
Obešanke morajo biti nameščene tako, da ne posegajo v prostor vozišča in da je spodnji rob oddaljen od tal 4,50 m.
Obešanke so lahko nameščene:
– ob robu ceste na vsakem drugem drogu,
– v sredini ceste (med voznima pasovoma), kadar je ločevalna zelenica dovolj široka, da obešanke ne posegajo v prostor vozišča; v tem primeru se obešanke nameščajo v parih na vsak posamezni oziroma drugi drog javne razsvetljave; če so obešanke nameščene v parih, morajo imeti pari isto vsebino in podobo.
Na obešankah v nizu morajo imeti najmanj 3 zaporedne obešanke isto vsebino in podobo.
Barva konstrukcije obešanke mora biti enaka barvi drogov javne razsvetljave.
Na obešankah na mestnih vpadnicah je dovoljeno samo posebno komercialno oglaševanje. Na spodnjem, 35 cm širokem pasu obešanke je dovoljeno navesti ime in znak sponzorja. Navedba sponzorja brez oglaševanja na obešanki ni dovoljena.
Prenosljivi ulični panoji
24. člen
Mali prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za MOL, in za oglaševanje ob volilni kampanji.
Veliki prenosljivi ulični panoji so namenjeni oglaševanju prireditev, pomembnih za MOL.
Upravičenost oglaševanja na občasnih lokacijah vsebinsko presodi pristojni organ Mestne uprave MOL.
Postavitev velikih prenosljivih uličnih panojev je določena z avtorskim projektom, ki ga potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za urbanizem.
Transparenti nad ulicami
25. člen
Transparente nad ulicami je dopustno nameščati:
– v območju mestnega središča za obveščanje o kulturnih, turističnih, kongresnih, športnih prireditvah, ki jih organizira MOL, in podobnih dogodkih ter za sporočila MOL,
– v območjih zunaj mestnega središča, kjer je dopustno oglaševati tudi športne prireditve, strankarske shode in druge množične prireditve.
Način namestitve in oblikovanje transparentov nad ulicami:
– transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cestišče tako, da je višina spodnjega roba transparenta najmanj 4,50 m in največ 6 m nad voziščem,
– dolžina transparenta mora biti najmanj 9 m, in ne večja od širine cestišča, višina pa 1,10 m,
– izdelani morajo biti iz tkanine brez leska, ki se ne raztegne, ne mečka ali ob vremenskih vplivih kako drugače ne poškoduje,
– pritrjeni morajo biti z vodoravnimi jeklenimi vrvmi in ne smejo ogrožati statične stabilnosti objektov ali naprav, na katere so pritrjeni,
– besedilo in druga vsebina na transparentih mora biti grafično oblikovana.
Zvočni objekti ali naprave
26. člen
Zvočni objekti ali naprave se praviloma nameščajo na stavbe ter na javne in na funkcionalne površine, po enotnem projektu umestitve v prostor, kjer poteka prireditev.
Plakati, nalepke in napisi
27. člen
Plakati, nalepke, napisi in podobno se lahko postavijo ali namestijo na gradbene odre ali na zavese gradbenih ograj kot začasna namestitev za toliko časa dokler trajajo gradbena dela. Za zavese gradbenih ograj se uporabljajo tkanine brez leska ali grafično obdelane tkanine (tiskane ali poslikane).
III. MERILA ZA DOLOČITEV LOKACIJ ZA POSTAVITEV OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE VRSTA OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE
28. člen
Za lastne potrebe se oglašuje:
– z napisom firme,
– napisom,
– znakom,
– nalepkami,
– zastavami,
– s simboli firme, izdelka, storitve in podobnimi, ki so lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– z oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– laserskimi prikazi.
Splošni pogoji
29. člen
Splošni pogoji za določitev konkretne lokacije za oglaševanje iz prejšnjega člena tega pravilnika, so:
– poslovna stavba, poslovni prostor,
– funkcionalno zemljišče poslovne stavbe ali poslovnega prostora, ki je vidno z javne površine,
– zunanje stene avtobusov mestnega prometa.
Posebni pogoji
30. člen
Pri določitvi lokacij za oglaševanje za lastne potrebe se poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika smiselno upoštevajo tudi splošni pogoji iz II. poglavja tega pravilnika in posebni pogoji posameznih objektov za oglaševanje za lastne potrebe, ki se nanašajo na njihovo velikost, način postavitve in časovno omejitev.
31. člen
Objekti za oglaševanje iz 28. člena tega pravilnika, s katerimi se oglašuje na poslovnih stavbah ali prostorih ter njihovih funkcionalnih zemljiščih, ne smejo presegati merila poslovne stavbe ali prostora ter merila okoliškega prostora.
32. člen
S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen na pločnik pred poslovno stavbo ali poslovnim prostorom, ki nima neposrednega vhoda z ulice (atriji), se lahko oglašuje največ eno leto.
S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen pred vhod zavoda s področja varstva, šolstva, izobraževanja, kulture, zdravstva ali drugih dejavnosti in aktivnosti, pomembnih za občane, se oglašuje med trajanjem te dejavnosti oziroma aktivnosti.
33. člen
Objekte za oglaševanje iz 28. člena tega pravilnika, s katerimi se oglašuje na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa, je dovoljeno nameščati na bočne stene, na table ali nalepke v pasu širine od spodnjega roba okna do navidezne črte, ki poteka na dveh tretjinah višine kolesa vozila, merjeno od ravnih tal, na katerih stoji vozilo.
Izjemoma se lahko na avtobusih mestnega prometa oglašuje na obeh bočnih in zadnji steni.
Število avtobusov mestnega prometa, na katerih se oglašuje tako kot je opisano v prejšnjem odstavku tega člena, ne sme presegati 10% celotnega števila avtobusov mestnega prometa.
Na sprednji strani avtobusa mestnega prometa se ne sme oglaševati.
IV. LOKACIJE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE
34. člen
V grafični prilogi v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega pravilnika, so opredeljene konkretne lokacije na javnih površinah in lokacije, ki so vidne z javnih površin, za postavitev določenega števila posameznih objektov za oglaševanje.
35. člen
Na lokacijah iz prejšnjega člena tega pravilnika se na območju MOL lahko postavi ali namesti tole število posameznih objektov za oglaševanje:
400 velikih samostoječih ali stenskih tabel (gradbene ograje niso upoštevane):
– 184 tabel velikosti 5,10 × 2,40 m ter
– 216 tabel velikosti 4 × 3 m,
22 samostoječih velikih svetlobnih vitrin velikosti 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m,
8 samostoječih lamelnih vrtljivih prikazovalnikov.
Obešanke na drogovih javne razsvetljave se namestijo na tehle ulicah oziroma cestah: Dunajski, Celovški, Tržaški, Dolenjski, Barjanski in Zaloški cesti od križišča s Kajuhovo v smeri proti Polju, na Šmartinski, Vilharjevi, Linhartovi, Vojkovi, Topniški, Podmilščakovi, Slovenčevi, Samovi, Drenikovi, Vodnikovi, Tbilisijski, Litijski, Kajuhovi, Bratislavski, Letališki in Leskovškovi cesti, na Cesti Ljubljanskih brigad, na Verovškovi ulici od Magistrove do obvoznice, Baragovi ulici, na Ižanski cesti od obvoznice do Orlove ulice, Cesti v Mestni log do obvoznice, Cesti na Brdo, Cesti Dolomitskega odreda do obvoznice in na Podutiški cesti od obvoznice do Večne poti.
V območju mestnega središča se lahko postavi ali namesti:
57 malih samostoječih svetlobnih vitrin velikosti 1,30 m × 2,60 m × 0,30 m,
18 okroglih plakatnih stebrov,
15 tristranih plakatnih stebrov,
9 velikih prenosljivih uličnih panojev za oglaševanje prireditev, ki so za MOL posebnega pomena, in sicer:
– na železniški postaji,
– na grajski ploščadi,
– v Miklošičevem parku,
– v parku Zvezda,
– na Trgu republike,
– na ploščadi pred Figovcem (Argentinski park),
– na Čevljarskem mostu,
– na Prešernovem trgu,
– v izteku Tomšičeve ulice na Slovensko cesto.
Transparenti se postavljajo na tehle lokacijah:
Cankarjeva ulica:
– Cankarjeva 1 – Cankarjeva 2,
– Cankarjeva 5 – Cankarjeva 6,
– Cankarjeva 11 – Cankarjeva 12.
Slovenska cesta:
– Slovenska 8 ob Jakopičevem razstavišču, na drog javne razsvetljave.
Miklošičeva cesta:
– Miklošičeva 7 – Miklošičeva 16,
– Miklošičeva 22 – Tavčarjeva 9,
– Miklošičeva 13 – Miklošičeva 34.
Dalmatinova 10 – Dalmatinova 13.
Gosposvetska 4 – Gosposvetska 5.
Celovška cesta:
– Celovška 49, na drogova javne razsvetljave,
– Celovška 78, na drogova javne razsvetljave.
Dunajska 61, na drogova javne razsvetljave.
Tržaška cesta:
– Tržaška 22, na drog javne razsvetljave,
– Tržaška 54, na drogova javne razsvetljave.
Zaloška 54, na drogova javne razsvetljave.
Dolenjska cesta pri Rakovniku, na drogova javne razsvetljave.
Samova 15 – Ravbarjeva 12.
Za politične shode in druge množične prireditve ter za dogodke pod pokroviteljstvom MOL se lahko določijo tudi druge lokacije transparentov.
Na območju MOL je določenih šest lokacij za postavitev plakatnih stebrov za brezplačno študentsko oglaševanje:
– pred Konzorcijem,
– pred Kozolcem,
– pred Filozofsko fakulteto,
– pred Poljansko 20 na Ambroževem trgu,
– v študentskem naselju v Rožni dolini,
– za Bežigradom v sklopu univerzitetnih zgradb.
36. člen
Poleg lokacij iz prejšnjega člena tega pravilnika se lahko, če je potrebno, po merilih, iz tega pravilnika določijo nove lokacije za oglaševanje.
37. člen
Znotraj sklenjenih proizvodnih, trgovskih in poslovnih območij je ob upoštevanju posebnih pogojev tega pravilnika dovoljeno postaviti vse vrste objektov za oglaševanje, vendar velike samostoječe ali stenske table, velike samostoječe svetlobne vitrine in samostoječi lamelni vrtljivi prikazovalniki ne smejo biti vidni z javnih površin oziroma morajo biti od njih oddaljeni najmanj 25 m.
Za postavitev objektov za oglaševanje iz prejšnjega odstavka tega člena je treba izdelati enotno urbanistično rešitev območja.
V. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Kadar je treba objekte za oglaševanje, ki so določeni v grafični prilogi tega pravilnika, odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v prostor, določi organ Mestne uprave MOL, pristojen za urbanizem, nove nadomestne lokacije po merilih tega pravilnika tako, da ostane skupno število določenih lokacij nespremenjeno.
39. člen
Grafična priloga iz 34. člena tega pravilnika je na vpogled občanom in pravnim osebam v Mestni upravi MOL, in sicer v organu, pristojnem za urbanizem, in v organu, pristojnem za gospodarske javne službe.
40. člen
K vlogi za urbanistično soglasje iz 8. člena tega pravilnika je treba priložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ 3 mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ 3 mesece, z vrisanim tlorisom objekta,
– soglasje lastnika zemljišča, če gre za zasebno zemljišče,
– grafični prikaz objekta za oglaševanje, ki mora vsebovati vsaj tloris in pogled na načrtovano postavitev objekta za oglaševanje; priporočljiva je fotomontaža.
Mikrolokacijo objekta za oglaševanje je treba prikazati na posnetku dejanskega stanja, v merilu 1: 500, po potrebi 1: 200.
K vlogi za oglaševanje na gradbenih ograjah je treba priložiti gradbeno dovoljenje za objekt ali gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela in sporočilo o začetku del.
41. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3511-23/00-4
Ljubljana, dne 19. junija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.