Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3499. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 9347.

Na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – pop., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US), 7. člena odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) in 17. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 – v nadaljevanju: metodologija) določi višina najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih v višini najvišje s citirano metodologijo dovoljene najemnine.
2. člen
Višina najemnine za nadomestna stanovanja, oddana v najem na podlagi 154., 155., 156. in 157. člena stanovanjskega zakona, se zaradi ohranjanja že pridobljenih pravic določi na način iz 1. člena tega sklepa.
Taka višina najemnine se določi tudi za hišniška stanovanja in za stanovanja, ki se za določen čas oddajo osebam, ki opravljajo hišniška opravila.
3. člen
V primerih, ko je lastnik stanovanja dolžan skleniti najemno pogodbo na podlagi 54. in 57. člena stanovanjskega zakona, se najemnina določi na način, ki je v metodologiji predpisan za sklenitev najemne pogodbe po 56. členu stanovanjskega zakona.
4. člen
Najemnina za profitna oziroma kadrovska in službena stanovanja je za 25% večja od najemnine, določene v 1. členu tega sklepa in se uporablja tudi v primerih sklenitve najemne pogodbe na podlagi 54., prvega odstavka 56. in 57. člena stanovanjskega zakona za profitno oziroma kadrovsko stanovanje.
5. člen
Najemnine za najnujnejše bivalne prostore se izračunava na način, opredeljen v metodologiji iz 1. člena tega sklepa, in sicer v višini 2,9% od letne vrednosti najnujnejšega bivalnega prostora po vrednosti točke 3,75 DEM.
6. člen
Za najemnike stanovanj, ki želijo sedanje stanovanje zamenjati za večje stanovanje, se določi najemnina v višini, ki velja za stanovanja, oddana v najem po uveljavitvi metodologije iz 1. člena tega sklepa.
7. člen
Za protipravno zasedena stanovanja in stanovanjske hiše se uporabnikom zaračuna uporabnina v višini profitne najemnine določene v 4. členu tega sklepa.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati sklep o določitvi najemnin v socialnih in neprofitnih stanovanjih, zgrajenih pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona in sklep o določitvi najemnin v profitnih stanovanjih, ki sta bila sprejeta na 25. seji Mestnega sveta MOL dne 25. 1. 1996 ter sklep o določitvi najemnin v neprofitnih stanovanjih in stanovanjskih hišah (Uradni list RS, št. 19/97).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3653-3/00-2
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.