Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3497. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 - za območje Mestne občine Ljubljana, stran 9346.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 19. junija 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00 in 59/00) – za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na spremembo namembnosti območja ŠP 6/2 – SKIP.
2. člen
Območju urejanja ŠP 6/2 Skip se spremeni namenska raba iz površine za proizvodnjo, skladišča in terminale v površino za stanovanja in spremljajoče dejavnosti z oznako ŠS 6/11 Gunclje.
3. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se:
9. poglavje “Tabele” spremeni tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” v koloni Š6 črta besedilo “ŠP 6/2 SKIP PUP” in nadomesti z besedilom “ŠS 6/11 Gunclje PUP”.
4. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v 2. in 3. členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski del prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v tč. 8. “Kartografski del dolgoročnega plana” v kartah:
– “12. Usmeritve glede načinov urejanja v merilu 1 : 25000”,
– “karte v merilu 1:5000, na katerih so prikazana ureditvena območja naselij”,
– “kartografska dokumentacija k planu v merilu 1 : 5000”, in sicer list: Ljubljana S 22 in
– “raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane v merilu 1 : 10000”.
5. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Mestne občine Ljubljana so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, na Oddelku za urbanizem in
– izpostavah Upravne enote Ljubljana.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92 in 49/92) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-2/99-4
Ljubljana, dne 19. junija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.