Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3496. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Otona Župančiča, stran 9344.

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega odstavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 – odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Otona Župančiča
I. SPOLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Knjižnica Otona Župančiča (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Otona Župančiča.
Skrajšano ime zavoda je: KOŽ.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Gosposka ulica 3.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je:
0/92.511 Dejavnost knjižnic
V okviru te dejavnosti zavod zlasti:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– opravlja matično in domoznansko dejavnost,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
– se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
– se vključuje v vseživljenjsko učenje,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.
Dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe, so:
– 22.110   Izdajanje knjig,
– 22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
       zapisa,
– 22.150   Drugo založništvo,
– 52.486   Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500   Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.630   Druga trgovina na drobno zunaj
       prodajaln,
– 72.400   Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
       bazami na področju knjižničarstva,
– 73.302   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju humanistike,
– 74.832   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 80.422   Drugo izobraževanje, d. n.,
– 91330   Dejavnost drugih organizacij,
– 92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.320   Obratovanje objektov za kulturne
       prireditve.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zlasti:
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, namenjene uporabnikom s posebnimi potrebami,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
5. člen
Zavod vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na predlog direktorja zavoda Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugimi predpisi.
8. člen
Strokovni svet zavoda šteje sedem članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj ter opravlja druge naloge, določene v statutu zavoda.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
V. SREDSTVA ZA DELO
9. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerim upravlja kot dober gospodar.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled v organu mestne uprave, pristojnem za kulturo.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
11. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem.
Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.
Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem, mora zavod nameniti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, in za investicije.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani, oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na poziv organa mestne uprave, pristojnega za finance, predložiti finančni načrt. Na poziv organa mestne uprave, pristojnega za kulturo, je zavod dolžan predložiti finančni načrt, letni program dela in letni program investicij ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Do oblikovanja sveta zavoda, v skladu z določili tega odloka, opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do poteka mandata.
16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do uveljavitve statuta zavoda, uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
17. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Otona Župančiča, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani – št. registrskega vložka 1/1785/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-5/00-4
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.