Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3495. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih, stran 9342.

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega odstavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 – odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Pionirski dom – Center za kulturo mladih (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Pionirski dom – Center za kulturo mladih.
Skrajšano ime zavoda je: Pionirski dom Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Vilharjeva cesta 11.
III. DEJAVNOSTI
3. člen
Dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja v javnem interesu kot javno službo, so:
M/80.422   Drugo izobraževanje, d.n.,
O/92.32   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.34   Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
V okviru dejavnosti iz prvega odstavka tega člena zavod opravlja zlasti:
– vzgojno-kulturno, kulturno-izobraževalno, jezikovno, kulturno-svetovalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost za otroke, mladino in odrasle,
– izvaja svetovanje poklicnim strokovnjakom, vzgojiteljem in staršem s področja svoje dejavnosti,
– organizira in izvaja plesno šolo za otroke, mladino in odrasle,
– organizira in posreduje prireditve v Festivalni dvorani za otroke, mladino in odrasle.
Dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe, so:
22.110   Izdajanje knjig
22.130   Izdajanje revij in periodike
22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
      zapisa
22.150   Drugo založništvo
52.486   Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.302   Dejavnost restavracij in gostiln
55.401   Točenje pijač in napitkov v točilnicah
74.81    Fotografska dejavnost
74.831   Prevajanje
74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
92.110   Snemanje filmov in videofilmov
92.130   Kinematografska dejavnost
92.200   Radijska in televizijska dejavnost
92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zlasti:
– izdaja in posreduje uporabnikom zavoda študijsko gradivo s področij kulturno-izobraževalnega, kulturno-vzgojnega in znanstvenoraziskovalnega dela svojih dejavnosti,
– pripravlja in izvaja strokovna posvetovanja, predavanja, kongrese, sejemske in druge razstave, likovne delavnice, koncerte in druge kulturne prireditve s področja dejavnosti zavoda,
– izvaja komisijsko prodajo likovnih del in drugih izdelkov, ki izhajajo iz osnovne dejavnosti zavoda,
– izvaja gostinske storitve za potrebe obiskovalcev prireditev v Festivalni dvorani in drugih prireditev v okviru dejavnosti zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
5. člen
Zavod vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– pozna področje dejavnosti zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja 5 let.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov, oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti izvolijo uporabniki oziroma njihovi zakoniti zastopniki z javnim glasovanjem na zboru, ki ga skliče predsednik sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.
8. člen
Strokovni svet zavoda šteje sedem članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj ter opravlja druge naloge, določene v statutu zavoda.
Mandat strokovnega sveta traja 5 let.
V. SREDSTVA ZA DELO
9. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerim upravlja kot dober gospodar.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled v organu mestne uprave, pristojnem za kulturo.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
11. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem.
Zavod lahko poslovne prostore, s katerimi upravlja, oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.
Zavod lahko brez posebnega soglasja župana Mestne občine Ljubljana oddaja v začasno uporabo poslovne prostore zavoda za organizacijo prireditev in podobno.
Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja, mora zavod nameniti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen in za investicije.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani, oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na poziv organa mestne uprave, pristojnega za finance, predložiti finančni načrt. Na poziv organa mestne uprave, pristojnega za kulturo, je zavod dolžan predložiti finančni načrt, letni program dela in letni program investicij ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zavod mora oblikovati organe zavoda v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Do oblikovanja organov, v skladu z določili tega odloka, opravljajo njihove naloge dosedanji organi zavoda.
15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do poteka mandata.
16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta zavoda, uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
17. člen
Zavod je pravni naslednik Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani – št. registrskega vložka 1/1644/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-11/99-5
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.