Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000

Kazalo

3304. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (ZUS-A), stran 8662.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (ZUS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (ZUS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-129/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU (ZUS-A)
1. člen
V zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97 - popr.) se v 7. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbi četrtega in petega odstavka tega člena, sodi upravno sodišče na sedežu sodišča v zadevah azila in v davčnih zadevah, razen v zadevah dohodnine in v zadevah po zakonu o davkih občanov.”
2. člen
V 10. členu se v 2. točki prvega odstavka za besedo “vlada” podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo: “razen v sporih, ki se nanašajo na zakonitost kandidiranja, imenovanja in razrešitve višjih upravnih delavcev, ki jih imenuje in razrešuje vlada.
Črtata se 3. in 5. točka prvega odstavka.
3. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper sklepe, ki jih je izdalo upravno sodišče, v senatu treh sodnikov, o pritožbah zoper sodbe upravnega sodišča pa v senatu petih sodnikov.”.
4. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V postopku v upravnem sporu se ne uporabljata določba tretjega odstavka 87. člena in določba četrtega odstavka 180. člena zakona o pravdnem postopku.”.
5. člen
V 29. členu se v drugem odstavku na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: “Sklep izda senat.”.
6. člen
V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če je prijavil udeležbo v postopku v roku iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona, lahko državni pravobranilec do konca glavne obravnave, če glavna obravnava ni bila opravljena, pa do sojenja na seji, vloži nasprotno tožbo, kadar je z upravnim aktom kršen zakon v škodo javne koristi.”.
7. člen
V 69. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: “O izdaji začasne odredbe odloča senat.”.
V petem odstavku tega člena se besedilo: “Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti v treh dneh od njenega prejema.” nadomesti z besedilom: “Pritožba ne zadrži izvršitve izdane začasne odredbe. O pritožbi zoper sklep mora pristojno sodišče odločiti brez odlašanja, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu pritožbe.”.
8. člen
V 72. členu se dodajo novi drugi, tretji in peti odstavek, ki se glasijo:
“Bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu je podana, če sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določbe tega zakona oziroma zakona o pravdnem postopku, ali jo je uporabilo nepravilno, pa je to vplivalo na zakonitost ali pravilnost sodbe.
Bistvena kršitev določb postopka je vselej podana, če gre za razlog iz 1., 2., 3., 4. ali 14. točke drugega odstavka 339. člena zakona o pravdnem postopku ali za razlog iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 75. člena tega zakona.
Pritožbeni razlog iz 3. točke prvega odstavka tega člena je dopustno uveljavljati, kadar oziroma kolikor sodba temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem postopku.”
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 91. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: “Sklep, izdan na podlagi drugega odstavka 62. člena ter sklep, izdan na podlagi drugega odstavka 69. člena tega zakona, se izvrši po določbah zakona o izvršbi in zavarovanju.”
10. člen
Če je bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana po določbah zakona o upravnem sporu sodba ali sklep, s katerim se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje po dosedanjem zakonu.
Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba prve stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek nadaljuje po tem zakonu.
11. člen
Zadeve, ki jih je do 30. junija 1996 prejelo Vrhovno sodišče in je po določbah tega zakona zanje pristojno upravno sodišče, pa o njih do uveljavitve tega zakona še ni odločeno, prevzame z dnem uveljavitve tega zakona v delo upravno sodišče.
Postopek v prenešenih zadevah iz prejšnjega odstavka se nadaljuje po določbah tega zakona. Dejanja v postopku, ki so bila opravljena pred vrhovnim sodiščem, se ne ponovijo. Prenešene zadeve sodišče prve oziroma druge stopnje rešuje prednostno.
Zadeve iz dosedanje 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 10. člena zakona o upravnem sporu, o katerih do uveljavitve tega zakona še ni bilo odločeno, prevzame z dnem uveljavitve tega zakona v delo upravno sodišče.
Podrobnejša navodila o prevzemu zadev po prvem in tretjem odstavku tega člena ter o prenosu zadev iz 1. člena tega zakona izda minister, pristojen za pravosodje.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 717-01/94-1/5
Ljubljana, dne 19. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti