Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000

Kazalo

3303. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-A), stran 8659.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-128/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-A)
1. člen
V zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US) se v 5. členu v tretjem odstavku črtajo besede “pri državnem organu oziroma”.
2. člen
V 8. členu se v petem odstavku za besedama: “tuje stranke” postavi pika, preostali del stavka pa se črta.
3. člen
V 10. členu se v tretji alinei drugega odstavka črta pika in doda besedilo:
“(v nadaljnjem besedilu: zastopnik stranke),”.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– grafično upodobitev znaka stranke (v barvni in črnobeli tehniki z legendo barv).”
V tretjem odstavku se na začetku doda stavek: “V registru strank se obdelujejo podatki o osebnem imenu zastopnika stranke (registrska knjiga) in osebno ime, datum rojstva, državljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče ustanovitelja stranke (zbirka listin).”
4. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku za besedo “roku” postavi vejica, število: “30” pa nadomesti z besedilom, ki se glasi: “ki ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 60”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Kadar je odločitev registrskega organa o registraciji odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, ki je med udeleženci v postopku sporno, registrski organ postopek registracije stranke prekine in napoti udeleženca v postopku, ki ugovarja registraciji, da v primernem roku začne pravdni oziroma drug ustrezen postopek za odločitev o predhodnem vprašanju.”
5. člen
V 12. členu se v četrtem odstavku za besedo: “register” doda besedilo: “in grafično podobo znaka stranke”. V zadnjem stavku se črtata besedi: “izreka odločbe”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Stranka se lahko spoji z drugimi strankami, pripoji drugi stranki oziroma se lahko razdruži. S spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo stranka preneha. Stranka, ki je nastala s spojitvijo oziroma razdružitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo prenehale.
Stranka se v primerih iz prejšnjega odstavka vpiše v register oziroma se izbriše iz registra v skladu z določbami tega zakona. Zahtevo za vpis stranke, ki je nastala s spojitvijo ali razdružitvijo, v register oziroma za vpis pripojitve je stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusnih spremembah.
Vlogi za registracijo stranke, ki je nastala s spojitvijo dveh ali več strank, je poleg listin iz druge, tretje in četrte alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona potrebno priložiti še sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi. Vlogi za registracijo stranke, ki je nastala z razdružitvijo stranke, je poleg listin iz druge, tretje in četrte alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona potrebno priložiti še sklep o razdružitvi stranke, ki se je razdružila. Vlogi za registracijo pripojitve stranke drugi stranki je potrebno priložiti sklepe vseh strank z odločitvijo o pripojitvi.
Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register, ki je nastala z razdružitvijo stranke, če z aktom organa, določenega v statutu stranke, ni izkazano, da je urejeno nasledstvo razdružene stranke, ki po tem zakonu obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.
Premoženjskopravna razmerja stranke, ki je prenehala zaradi razdružitve, se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju sodišče upošteva število članov stranke ob razdružitvi ter število članov strank po razdružitvi stranke.
Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za vpis v register, če ugotovi, da stranka iz prejšnjega odstavka tega člena nima urejenih premoženjskopravnih razmerij.”
7. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo: “programa” beseda: “in” nadomesti z vejico, za besedo: “ sedeža” pa se črta vejica ter namesto besedila: “mora izvršilni organ stranke” doda besedilo: “in zastopnika stranke mora stranka”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za vpis sprememb podatkov iz prejšnjega odstavka v register se smiselno uporabljajo določbe 10. in 11. člena, prvega in četrtega odstavka 12. člena ter 13. člena tega zakona, za vpis pripojitve stranke pa določbe 11. člena, prvega in četrtega odstavka 12. člena ter 13. člena tega zakona.”
8. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besede: “stranke iz registra” nadomestijo z besedilom: “imena, dela imena, skrajšanega imena, kratice imena ali znaka stranke iz registra”.
V drugem odstavku se besede: “stranke iz registra” nadomestijo z besedilom: “imena, dela imena, skrajšanega imena, kratice imena ali znaka stranke iz registra” in črtajo besede: “ime, skrajšano ime, kratica imena in znak stranke”.
9. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Registrski organ izbriše stranko iz registra:
– če tako odloči ustavno sodišče s svojo odločbo;
– če sodišče v celoti odpravi odločbo o vpisu stranke v register.”
V tretjem odstavku se črta 3. točka, 4. točka pa postane 3. točka.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“O prenehanju stranke mora zastopnik stranke obvestiti registrski organ v roku 30 dni po sprejeti odločitvi o prenehanju stranke ter zahtevati izbris stranke iz registra. Vlogi za izbris mora priložiti odločitev stranke o prenehanju in poročilo o ureditvi njenih premoženjskopravnih razmerij ob prenehanju. Iz poročila mora biti razvidno, da je stranka s proračunskimi sredstvi ravnala skladno z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona.”
V petem odstavku se beseda: “izvršljiva” nadomesti z besedo: “pravnomočna”.
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Stranka, ki je zaradi spojitve, pripojitve ali razdružitve prenehala, se iz registra izbriše na podlagi odločbe o registraciji nove stranke oziroma odločbe o registraciji pripojitve stranke.
Na podlagi pravnomočne odločbe sodišča registrski organ v primerih iz 16. člena tega zakona izbriše iz registra ime stranke, del imena, skrajšano ime, kratico oziroma znak stranke.”
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek, besede: “prejšnjega odstavka se objavita” pa se nadomestijo z besedami: “petega odstavka tega člena ter izbris imena, dela imena, skrajšanega imena, kratice ali znaka stranke iz prejšnjega odstavka se objavijo”.
10. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Premoženje oziroma sredstva stranke, ki jih je stranka pridobila iz proračuna, se v primeru izbrisa stranke iz registra, razen iz razlogov iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, vplačajo v proračun. V primeru izbrisa stranke iz razlogov prve alinee prvega odstavka ter 2. in 3. točke drugega odstavka 17. člena tega zakona se premoženje in sredstva vplačajo v proračun z dnem izbrisa stranke iz registra.”
Doda se nov tretji odstavek:
“Obseg sredstev oziroma premoženja iz prejšnjega odstavka, razen v primeru iz četrtega odstavka 17. člena tega zakona, ugotovi ter v korist proračuna izterja organ, določen s predpisi o davčni službi. Zastopnik stranke je dolžan temu organu v postopku dati vse potrebne podatke.”
11. člen
V 19. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi: “postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o nasledstvu stranke;”
V 7. točki se za besedo: “registra” postavi podpičje ter preostali del besedila črta.
12. člen
V 22. členu se v drugem odstavku črtata besedi: “na ceno”.
V tretjem odstavku se besede: “Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to leto” nadomestijo z besedami: “Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto”.
V četrtem odstavku se črtajo besede: “in prejšnjega”, besede: “Zavoda Republike Slovenije za statistiko za” pa nadomestijo z besedami: “Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo”.
13. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1% glasov volivcev in so svoje kandidatke ali kandidate kandidirale najmanj v 3/4 volilnih enot.
Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandidatno listo, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1,2% glasov (če sta skupno listo predložili dve stranki) oziroma najmanj 1,5% glasov (če so skupno kandidatno listo predložile tri ali več strank) in so svoje kandidatke ali kandidate kandidirale najmanj v 3/4 volilnih enot.
Stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena so upravičene do 10% sredstev, namenjenih v proračunu za financiranje političnih strank, v enakih deležih, do preostalih 90% sredstev pa so upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Stranke, ki so predložile skupno kandidatno listo, si delijo sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po enakih deležih.
Sredstva, namenjena financiranju političnih strank v letu 2000, se določijo v proračunu Republike Slovenije in ne smejo preseči 0,017% bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu 1998, v naslednjih letih pa ne smejo preseči navedenega odstotka bruto družbenega proizvoda v letu pred sprejetjem proračuna. Višino sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, določi državni zbor na prvi seji po sprejetju proračuna.
Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.”
14. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda: “finančno” nadomesti z besedo: “letno”, besedilo: “Zavoda Republike Slovenije za statistiko” nadomesti z besedilom: “Statističnega urada Republike Slovenije” ter doda zadnji stavek, ki se glasi:
“Stranka je dolžna računskemu sodišču predložiti letno poročilo v pregled najkasneje do 28. februarja tekočega leta.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Stranka, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali prispevke, določene v četrtem odstavku 22. člena tega zakona, je dolžna skrajšano letno poročilo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 30. aprila tekočega leta.”
Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Stranki, ki ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena, se financiranje iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti ustavi, dokler ne izpolni obveznosti. O začasni ustavitvi financiranja odloči pristojno delovno telo državnega zbora oziroma župan lokalne skupnosti.
Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt, s katerim podrobneje določi vsebino letnega poročila in skrajšanega letnega poročila strank.”
15. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za javni kapital po tem zakonu se štejejo denar, stvari, delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe v pravne osebe v lasti države ali lokalne skupnosti in se ugotavlja na osnovi knjigovodske vrednosti gospodarske družbe.”
16. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.”
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Znesek iz prejšnjega odstavka se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi lokalna skupnost zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank ne sme preseči v prejšnjem odstavku določenega odstotka.”
17. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za upravo, nad izvajanjem določb od 21. do 26. člena tega zakona pa ministrstvo, pristojno za finance, kolikor z zakonom ni drugače določeno.”
18. člen
V 28. členu se v prvem odstavku beseda in število: “najmanj 1,000.000” nadomesti z besedilom: “od 1,000.000 do 5,000.000”, v 1. točki se besedilo: “ni pa vpisana v register v skladu z določbami tega zakona oziroma, ki”, nadomesti z besedilom: “v smislu 1. člena tega zakona in”, v 8. točki se črtajo besede: “oziroma za izbris iz registra”, na koncu pa doda besedilo: “ali če v določenem roku ne poda zahteve za vpis sprememb iz 15. člena tega zakona v register”, v 9. točki se na koncu doda besedilo: “oziroma ob prenehanju s proračunskimi sredstvi ne ravna skladno z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona”, 12. točka se spremeni tako, da se glasi: “ki do 28. februarja tekočega leta ne predloži letnega poročila računskemu sodišču ali do 31. marca državnemu zboru (prvi odstavek 24. člena) oziroma do 30. aprila tekočega leta ne objavi skrajšanega letnega poročila v Uradnem listu Republike Slovenije (tretji odstavek 24. člena)”, v 13. točki pa se besedilo: “Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to leto” nadomesti z besedilom: “Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto”.
V drugem odstavku se beseda in število: “najmanj 80.000” nadomesti z besedilom: “od 80.000 do 200.000”, na koncu odstavka pa doda vejica in besedilo: “in zastopnik stranke, ki ne ravna skladno z določbo četrtega odstavka 17. člena tega zakona ali tretjega odstavka 18. člena tega zakona.”.
19. člen
V 29. členu se v prvem odstavku beseda in število: “najmanj 1,000.000” nadomesti z besedilom: “od 1,000.000 do 5,000.000”.
V drugem odstavku se beseda in število: “najmanj 80.000” nadomesti z besedilom: “od 100.000 do 500.000”.
20. člen
V 30. členu se beseda in število: “najmanj 1,000.000” nadomesti z besedilom: “od 1,000.000 do 5,000.000. V drugi alinei pa se besedilo: “Zavoda Republike Slovenije za to leto” nadomesti z besedilom: “Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto”.
21. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za prekršek iz 9. in 10. točke prvega odstavka 28. člena tega zakona ter za prekršek iz 29. člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so predmet prekrška.”
22. člen
Doda se 31.a člen:
“31.a člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki pred vpisom stranke v register deluje v njenem imenu kot zastopnik v smislu 1. člena tega zakona, razen za dejanja, potrebna za vpis stranke v register.”
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Financiranje strank se v skladu z določbo 13. člena tega zakona prične z naslednjim mesecem po uveljavitvi tega zakona, financiranje strank v skladu z določbo 16. člena tega zakona pa se prične s sprejemom proračuna lokalne skupnosti za leto 2001.
24. člen
Politične stranke, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisane v register, so dolžne v roku 3 mesecev od uveljavitve tega zakona registrskemu organu podati zahtevo za vpis zastopnika stranke v register in predložiti grafično podobo znaka stranke.
Vlogi morajo priložiti zapisnik zbora oziroma sestanka ali kongresa, na katerem je bil zastopnik stranke izvoljen.
Za kršitev določbe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe 8. točke 28. člena zakona.
25. člen
Minister, pristojen za upravo, uskladi predpis o registru ter o obrazcu ustanovne izjave najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt iz 14. člena tega zakona najkasneje v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v 53.a členu zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US) črta besedilo: “oziroma tuje fizične ali pravne osebe”.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-02/92-5/49
Ljubljana, dne 19. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti