Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2784. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih, stran 7848.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 15/95) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 22. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), sprejme ureditveni načrt za gramoznico Mlajtinci. Ureditveni načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota pod številko 15/99-ZN/MT, maja leta 2000.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, ter na lego, velikost, namen in oblikovanje območja, objektov in naprav.
Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami (pogoji, soglasja)
– obrazložitev predvidenih ureditev
– seznam parcel v obravnavanem območju
Grafični del obsega:
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov          M 1:5000
– kopijo katastrskega načrta z območjem
obdelave                    M 1:2500
– situacijo obstoječega stanja         M 1:1000
– ureditveno situacijo
– situacijo komunalnih naprav
– faznost izvedbe
– požarno varnost
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Mlajtinci: 170, 171, 173, 1706.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje obdelave iz prejšnjega člena je namenjeno za ureditev turistično-rekreacijske cone po predhodni delni sanaciji brežin in dna gramoznice.
5. člen
Predviden je izkop gramoza na severni strani zaradi sanacije brežin in poglobitve do maks. 6 m. S tem se poveča vodna površina, namenjena za ribarjenje. Obrežna črta ribnika mora biti členjena.
6. člen
Severna obala ribnika je namenjena za prireditve – piknike, srečanja, turistične in športne prireditve. V ta namen so predvidene naslednje ureditve:
– postavitev zidanega objekta za manjši gostinski lokal in javne sanitarne prostore velikosti 4 x 8 m,
– postavitev bivalnih bungalovov v leseni izvedbi v velikosti 3 x 6 m. Bungalovi služijo kot zavetišče z možnostjo prenočevanja,
– postavitev lesenih nadstrešnic, velikosti 3 x 3 m,
– ureditev otroškega igrišča,
– ureditev gramoziranega parkirišča.
Južna obala ribnika je namenjena mirnejšim dejavnostim – ribarjenje, počivanje, sprehodi, zato je v tem delu predvidena le ureditev gramoziranega parkirišča in postavitev nadstrešnice – zavetišča.
Na celotnem območju je predvideno še:
– ureditev utrjenih gramoziranih poti,
– ureditev dovoznih poti in dostopov,
– komunalna ureditev,
– zasaditev območja,
– postavitev klopi za počivanje.
7. člen
Na obravnavanem območju ni dopustna vožnja z motornimi čolni, kopanje v ribniku, uničevanje vegetacije, menjava olja ali pretakanje benzina ter vožnja z motornimi vozili izven označenih območij.
IV. POGOJI ZA PROSTORSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
8. člen
Brežina na severni strani, ki nastane po dodatnem odvzemu gramoza mora biti v naklonu 1:5 oziroma 1:10. Brežina na zahodni, južni in vzhodni strani se le očistijo in delno zravnajo do naklona 1:2.
9. člen
Vodna in obvodna vegetacija na zahodni, južni in vzhodni obali ribnika se mora ohraniti. Prav tako se mora v največji možni meri ohraniti obstoječe drevje in grmičevje na obali in na parceli št. 171. Odstrani se le suho in poškodovano rastje.
10. člen
Predvidene so dodatne zasaditve ob parkiriščih in ob nadstrešnicah. Sadijo se lahko avtohtone vrste drevja in grmovja.
V. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
11. člen
Razen gostinskega objekta s sanitarijami so vsi predvideni objekti leseni. Postavljeni so na betonske temelje 30 cm nad urejenim terenom.
12. člen
Tlorisna oblika objektov je podolgovata v razmerju stranic 1:2 razen zavetišč, ki so kvadratne oblike. Velikosti objektov so: gostinski objekt 4 x 8 m, bungalovi 3 x 6 m, nadstrešnice 3 x 3 m. Vsi objekti so pritlični.
13. člen
Objekti morajo imeti dvokapno streho v naklonu 45°, streha nad zavetišči je lahko štirikapnica v naklonu 45°. Kritina mora biti opeka.
14. člen
Leseni objekti in leseni deli objektov so lahko opleskani z barvnimi odtenki lesnih barv (odtenki zelene, rumene, rjave).
15. člen
Kurišča so zidana iz opeke na betonskem podstavku. Kurišča so lahko tudi tipska.
16. člen
Lesene sedežne garniture (mize, klopi, stoli) so lahko tipski. Izvedene so lahko v celoti iz lesa ali kombinirane s kovinskim ogrodjem.
VI. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
17. člen
Promet
Dostop do območja je po lokalni cesti Tešanovci–Mlajtinci. Promet z motornimi vozili znotraj območja je možen le do urejenih parkirišč. Dostopi in poti znotraj območja so gramozirane in peskane. Prepoved prometa znotraj območja ureditvenega načrta mora biti označen s prometno signalizacijo.
18. člen
Vodovod
Predviden gostinski objekt in sanitarije bodo priključeni na cevovod lokalnega vodovoda iz Mlajtinec. Cevovod bo položen v zahodni rob lokalne ceste. Ob posameznih zavetiščih in ob kuriščih se predvidijo vodne pipe za pranje.
V severnem delu, ob gostinskem objektu in bungalovih mora biti urejen nadzemni hidrant.
19. člen
Odplake
Za zbiranje fekalnih odplak iz gostinskega objekta in sanitarij se zgradi vodotesna, triprekatna greznica brez odtoka. Vsebina se po potrebi razredčena odvaža na kmetijske površine v skladu z uredbo o vnosu snovi v tla.
Odpadne vode od pranja pri vodovodnih izpustih odtekajo preko peskolovov v tla.
20. člen
Elektrika
Priključek elektrike bo izveden zemeljsko iz TP Mlajtinci. Ob osrednjem objektu se uredi javna razsvetljava.
21. člen
Odpadki
Predvidi se centralni prostor s tipsko posodo za zbiranje odpadkov, ki se odvažajo na lokalno običajen način.
22. člen
Vsa zemeljska dela za izgradnjo komunalnih priključkov morajo biti izvedena tako, da se ne poškoduje ali uniči obstoječe rastje.
VII. DRUGI POGOJI
23. člen
Celotno območje je na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v II. območje varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki presegajo 55 dBA podnevi in 45 dBA ponoči.
VIII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za okolje in prostor.
25. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Občine Moravske Toplice.
26. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98), in sicer v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/00-7
Moravske Toplice, dne 22. maja 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost