Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2783. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Lukačevcih, stran 7847.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 15/95) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 22. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za gramoznico v Lukačevcih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), sprejme ureditveni načrt za gramoznico v Lukačevcih. Ureditveni načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota pod številko 16/99-UN/MT, maja leta 2000.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, ter na lego, velikost, namen in oblikovanje območja, objektov in naprav.
Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami (pogoji, soglasja)
– obrazložitev predvidenih ureditev
– seznam parcel v obravnavanem območju
Grafični del obsega:
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov          M 1:5000
– kopijo katastrskega načrta z območjem
obdelave                    M 1:2500
– situacijo obstoječega stanja         M 1:1000
– ureditveno situacijo
– situacijo komunalnih naprav
– prečni prerez
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega parcelo št. 17 v k.o. Lukačevci.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje obdelave je namenjeno za ureditev rekreacijske cone za piknike in ribolov, ter delno za obnovo žabje mlake. Obstoječa gramoznica se predhodno sanira z eksploatacijo manjše količine gramoza.
5. člen
Predviden je izkop gramoza na jugozahodni strani ter zasip na severovzhodni strani zaradi sanacije brežin, katerih naklon mora biti v razmerju 1:3.
6. člen
Na južni strani se v obstoječem gozdu uredijo prostori za piknike s postavitvijo lesenih sedežnih garnitur. Kurišča niso predvidena.
Ob cesti se uredi gramozirano parkirišče, z leseno ograjo ob travnati površini. Lesena ograja se postavi tudi na južni strani ribnika ob dovozni poti za preprečevanje erozije. Ob južni obali se postavijo lesene klopi.
7. člen
Manjša jama v severnem delu se očisti in uredi kot plitka močvirna površina (žabja mlaka).
Hrast med obema vodnima površinama se mora ohraniti.
IV. POGOJI ZA PROSTORSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
8. člen
Brežine vzdolž celotne obale ribnika se z odvze- mom gramoza in dodatnim utrjenim nasutjem uredijo v naklonu 1:3.
9. člen
Obstoječa vegetacija v območju obdelave se ohrani, odstranijo se le tujerodne vrste (npr. japonski dresnik). Dodatne zasaditve niso predvidene.
10. člen
Prostori za piknike so urejeni kot peskane površine z lesenimi mizami in klopmi, ki so lahko tipske izvedbe. Lahko so kombinirane s kovinskim ogrodjem.
Sedežne klopi so v celoti lesene ali s kovinskim ogrodjem pritrjenim v tla. Lahko so tipske.
Varovalne ograje so lesene, izvedene kot vodoravni drogovi na lesenih stebričkih, višine ograje ob parkirišču je 40 cm, ob poti na južni strani 80 cm.
Vsi leseni objekti so lahko opleskani v barvnih odtenkih lesnih barv (rjave, zelene).
V. DRUGI POGOJI
11. člen
Vsa zemeljska in ostala dela morajo biti izvedena tako, da se ne poškoduje ali uniči obstoječe rastje.
12. člen
Območje je na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki presegajo 60 dBA podnevi in 50 dBA ponoči.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za okolje in prostor.
14. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Občine Moravske Toplice.
15. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98) in sicer v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/00-9
Moravske Toplice, dne 22. maja 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost