Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2775. Odlok o podelitvi koncesije za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanja plinske infrastrukture v Občini Bled, stran 7835.

Na podlagi 3., 7., 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odločba US), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na 14. seji dne 24. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanja plinske infrastrukture v Občini Bled
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Bled opredeljuje predmet, območje, pogoje, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in druge elemente, pomembne za podelitev koncesije za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinskega omrežja (v nadaljevanju: javna služba).
Ta odlok ima naravo koncesijskega akta za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izgradnja in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe pravnih in fizičnih oseb in drugih uporabnikov na območju Občine Bled in se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.
III. KONCESIJSKI AKT
3. člen
(pogoji koncesioniranja)
Koncesionar mora v ponudbi na javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje koncesije po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran in ima odločbo za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega plina (v primeru kapitalske družbe velja isto za izvajalce plinifikacije in distribucije zemeljskega plina),
– da pripravi in predloži idejno rešitev izgradnje plinskega omrežja z oceno vrednosti,
– da predloži finančni, terminski in prostorski plan celotne investicije z garancijami, ki bodo dokazovale sposobnost ponudnika za realizacijo ponudbe,
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo morali porabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za prilagoditev lastnih naprav, za porabo plina ter pripravi program za financiranje teh del različnih kategorij uporabnikov,
– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije, upravljanja in vzdrževanja omrežja za čas trajanja koncesije,
– da predloži reference iz področja dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži dokazilo, da razpolaga z zadostnim strokovnim kadrom za realizacijo gradnje in opravljanje omrežja za distribucijo ter vodenje katastra omrežja,
– da predloži seznam glavnih kooperantov,
– da predloži bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da predloži garancijo za resnost ponudbe,
– da ima zagotovljena vsa potrebna materialna in finančna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
– da ima poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in prispevkov,
– da pripravi predlog pogodbe,
– da navede druge ugodnosti, ki jih nudi koncedentu.
4. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarju bo Občina Bled (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico gradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo v soglasju s koncedentom,
– izključno pravico uporabe zgrajenega omrežja za distribucijo in prodajo zemeljskega plina za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina,
– pravico sklepati pogodbe o dobavi zemeljskega plina,
– pravico določati način in pogoje za plačilo uporabljenega plina v soglasju s koncedentom,
– pravico prekiniti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila,
– izdajanje soglasij za priključitev na distribucijsko omrežje,
– izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom v prostor na območju izvajanja koncesije, ob upoštevanju soglasja koncedenta k projektni dokumentaciji distribucijskega omrežja.
5. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji
– da na svoje stroške izdela projektno-tehnično dokumentacijo in pridobi upravna dovoljenja za gradnjo,
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,
– da zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo zemeljskega plina v skladu z veljavno zakonodajo,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina in zagotovi novim uporabnikom priključitev in dobavo plina pod enakimi pogoji kot ostalim uporabnikom plinskega omrežja,
– da vodi kataster zgrajenega omrežja v računalniški obliki in spremembe vsakoletno dostavi koncedentu v obsegu in obliki določeni v koncesijski pogodbi,
– da poravna plačila iz naslova podeljene koncesije.
Skladno z razpisnimi pogoji in koncesijsko pogodbo ter tem odlokom, bo koncesionar na žiro račun Občine Bled odvajal del rednega dohodka, ki ga bo pridobil z izvajanjem koncesijske dejavnosti.
6. člen
(pravica koncedenta)
Koncedent mora dati soglasje k projektno-tehnični dokumentaciji, ki jo izdela koncesionar.
7. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar kot edini distributer zemeljskega plina iz omrežja, ki ga je sam zgradil na območju občine za potrebe pravnih in fizičnih oseb ter drugih uporabnikov, izvaja dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
– da prodaja plin po cenah, ki so oblikovane v skladu z veljavno zakonodajo,
– da omogoča pristojnim službam strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-organizacijske, varnostne in druge normative ter standarde za opravljanje koncesije, oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Republiki Sloveniji,
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno stanje ali obnovljena, oziroma bo v ta namen izplačal odškodnino,
– da se vključi v skupna dela izgradnje infrastrukturnih objektov v občini, ki sovpadajo z izgradnjo plinovodnega omrežja.
8. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 30 let in traja do izteka v pogodbi določene dobe. Doba trajanja koncesije se šteje od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša, oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z izgradnjo distribucijske mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa potrebna upravna dovoljenja.
9. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s potekom koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenehanjem koncesije.
10. člen
(potek koncesije)
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
11. člen
(razdrtje koncesije)
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice ter obveznosti ob razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
12. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije. Koncedent prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko, ne glede na določila pogodbe, odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v rokih določenih s koncesijsko pogodbo,
– zaradi neupravičene prekinitve distribucije plina, ki traja več kot tri dni,
– zaradi dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V primeru odvzema koncesije po četrti alinei prvega odstavka tega člena koncedent izplača odškodnino v skladu z zakonodajo.
V ostalih primerih odvzema koncesije, navedenih v prvem odstavku tega člena, koncesionar ni upravičen do izplačila odškodnine.
14. člen
(viri financiranja)
Delež sredstev, ki jih koncesionar zagotavlja za izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja, predstavlja 100% potrebnih sredstev.
15. člen
(cena plina)
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja, iz sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Cena plina se oblikuje v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da je oblikovanje cene v pristojnosti lokalne skupnosti, ceno plina potrdi občinski svet.
Cena plina ne sme presegati cene lahkega kurilnega olja glede na pridobljeno toplotno energijo, ki se računa z enakimi standardi za obe gorivi.
16. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije, najkasneje do 31. marca tekočega leta, plačati koncedentu plačilo iz naslova podeljene koncesije. Plačilo predstavlja z koncesijsko pogodbo določen odstotek od fakturirane realizacije iz naslova zaračunane cene plina brez prometnega davka.
17. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)
Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi občinska uprava najkasneje v roku šestih mesecev po objavi tega odloka.
Za izvedbo javnega razpisa župan imenuje petčlansko komisijo, katero obvezno sestavljata najmanj en pravnik in en strokovnjak s področja, za katerega se podeljuje koncesija.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni. Na dan objave javnega razpisa, mora biti interesentom na voljo razpisna dokumentacija, v kateri so podrobneje opredeljena merila za izbiro koncesionarja in navodila za izdelavo ponudb.
Javni razpis uspe, če do razpisnega roka veljavno ponudbo vložita najmanj dva ponudnika. Po vsebinski ocenitvi morata ostati najmanj dve popolni ponudbi, ki zadostita zahtevanim pogojem razpisa. Če javni razpis ne uspe, se ponovi najkasneje v roku 30 dni po poteku razpisanega roka neuspelega razpisa.
Če tudi ponovljeni javni razpis ni uspel, naročnik lahko odda koncesijo z neposredno koncesijsko pogodbo edinemu ponudniku.
O izbiri koncesionarja odloči pristojni občinski organ z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi.
Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe sklene koncesijsko pogodbo.
18. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe opravlja pristojni občinski upravni organ, oziroma pooblaščena institucija.
19. člen
(odgovornost za škodo)
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo povzroči koncesionar sam ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom in drugim pravnim in fizičnim osebam.
Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo niti proti tretjim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi oprevljanja koncesije, lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
20. člen
(način poslovanja)
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila tega odloka in koncesijske pogodbe.
21. člen
(lastništvo objektov in naprav)
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom, če pride do predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe po krivdi koncesionarja. Način in pogoji odkupa so podrobneje določeni v koncesijski pogodbi. Po poteku koncesijske pogodbe mora koncesionar zagotoviti najmanj triletno garancijo za zgrajeno infrastrukturo.
Koncesionar stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ne sme odsvojiti. Pogodba, sklenjena v nasprotju s to določbo, je nična.
Na stvareh, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupacijo.
Stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče obremeniti s hipoteko, ali jih dati v zastavo.
22. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.
23. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaredi višje sile, lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-9/00-2
Bled, dne 24. maja 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost